Now showing items 1-8 of 8

 • Algoritmy segmentované waveletové transformace obrazů 

  Kořínek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá waveletovou transformací signálu se zaměřením na obrazové signály. První část je věnována základním metodám zpracování signálu. Přes Fourierovu transformaci se dostává k základům waveletové ...
 • Aplikace waveletové transformace v software Mathematica a Sage 

  Novotný, Radek
  Diplomová práce se zabývá zpracováním obrazu pomocí vlnkové transformace. Jsou prozkoumány její možnost využití při kompresi obrazu a kompenzaci generovaného šumu v obraze. Práce obsahuje rozbor problematiky jednotlivých ...
 • Detekce QRS komplexu s využitím vlnkové transformace 

  Loviška, David
  Cílem práce s názvem Detekce QRS komplexu s využitím vlnkové transformace je zjednodušit a urychlit práci lékaře. Toho lze dosáhnout využitím aplikace schopné jednoduše detekovat QRS komplex za použití jednoho ze čtyř ...
 • Digitální hudební efekt založený na waveletové transformaci jako plug-in modul 

  Konczi, Róbert
  Táto práce se zaoberá s teórií waveletové a segmentové waveletové transformace, s Mallatovým algoritmem a s programováním VST plug-in modulů v jazyce C++. Popíše metodu pro vývoj zásuvního modulu, což využíva modifikace ...
 • Filtrace EKG signálů ve vlnkové oblasti 

  Zedníček, Vlastimil
  Cílem této práce bylo seznámení se s metodou filtrace signálu využívající vlnkové transformace. Našim úkolem bylo využití redundantní vlnkové transformace pro filtraci EKG signálů. Nejdříve jsme se seznámili s vlnkovou ...
 • Filtrace signálů EKG s využitím vlnkové transformace 

  Staša, Josef
  Cílem této práce bylo seznámení s filtrací signálu využitím vlnkové transformace. Metoda, v této době poměrně hojně využívána, dosahuje při filtraci signálů velmi uspokojivých výsledků. Úkolem bylo využití vlnkové transformace ...
 • Sledování trendů elektrické aktivity srdce časově-frekvenčním rozkladem 

  Čáp, Martin
  Práce je zaměřena na využití časově-frekvenčního rozkladu signálu pro sledování vývojových trendů EKG. Cílem je vytvoření algoritmu, který by sledoval změny ST segmentu v záznamu EKG a jeho realizace programem MATLAB. V ...
 • Vlnková filtrace EKG signálu 

  Zahradník, Radek
  Cílem této práce bylo seznámit se s vlnkovou transformací a následné využití této transformace k filtraci zarušeného EKG signálu myopotenciály. První část práce obsahuje základní informace o měření, průběhu a rušení EKG ...