Now showing items 1-14 of 14

 • Návrh optimalizace zdanění příjmů společníka s. r. o. 

  Mánková, Jitka
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací daňové povinnosti společníka společnosti s ručením omezeným. Hlavním cílem je v konkrétní společnosti s ručením omezeným nalézt optimální poměr výplaty mzdy a podílu na zisku ...
 • Návrh optimalizace zdanění příjmů společníka s.r.o. 

  Fišerová, Andrea
  Bakalářská práce se zabývá problematikou optimalizace daňové povinnosti zaměřeného na společníka společnosti s ručením omezeným. Teoretické poznatky jsou aplikovány na konkrétní českou firmu s uvedením návrhů na řešení ...
 • Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby 

  Šrámková, Monika
  Tato práce řeší problém fyzické osoby jak snížit výslednou daňovou povinnost daně z příjmů fyzických osob na nejnižší možnou, přičemž zkoumá, který typ úpravy daňového základu ze zákonných možných je nejlepší. Propočítává ...
 • Optimalizace zdanění FO - podnikatele vedoucího daňovou evidenci 

  Dvořáček, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zdanění fyzické osoby podnikatele. Obsahuje analýzu jak daňové evidence, tak zákonnou úpravu zákona o daních z příjmů. Další částí bakalářské práce je návrh na optimalizaci ...
 • Optimalizace zdanění rodiny 

  Pokorný, Kryštof
  Bakalářská práce se zaměřuje především na seznámení s platnou legislativou, která se týká možnosti legální optimalizace daňové povinnosti a souvisejících odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění rodiny, respektive ...
 • Srovnání zdanění příjmů různých forem podnikání v České republice 

  Skládaná, Simona
  Obsahem bakalářské práce je analýza zdanění příjmů společnosti s ručením omezeným, osoby samostatně výdělečně činné a veřejné obchodní společnosti v České republice. Konečným výsledkem práce je srovnání zdanění a zjištění, ...
 • Stanovení daňové zátěže při variantních řešeních pořízení nemovitosti 

  Plšková, Darina
  Diplomová práce je zaměřena na daňovou problematiku, která se týká obchodování s nemovitými věcmi. V teoretické části popisuji základní pojmy a rozebírám jednotlivé daně, související s danou oblastí. V rámci diplomové práce ...
 • Svěřenský fond v České republice 

  Filipová, Silvie
  Diplomová práce „ Svěřenský fond v České republice“ se zabývá novým institutem v české právní legislativě. První část práce je zaměřená na teoretické poznatky o svěřenském fondu, jeho historii a podobnými institucemi ...
 • Vliv daňové zátěže na obchodování s nemovitostmi 

  Pavlíčková, Radka
  Diplomová práce je zaměřena na daňovou oblast dotýkající se obchodování s nemovitostmi. V první řadě se zabývá popisem základních pojmů a rozborem jednotlivých daní. V rámci diplomové práce bude porovnáváno daňové zatížení ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Jedlička, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá volbou vhodné formy podnikání v ekonomickém prostředí České republiky z pohledu výše daňového zatížení. Pro porovnání jsou vybrány tři formy obchodních korporací a varianta podnikání fyzických ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmů 

  Nosek, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá volbou vhodné formy podnikání pro konkrétní společnost. Hlavním kritériem výběru je výše zdanění příjmů u konkrétní formy podnikání, avšak přihlíží se i k dalším faktorům. V práci jsou porovnávány ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Osička, Jakub
  Bakalářská práce se zaobírá výběrem vhodné formy podnikání pro konkrétní společnost na základě výše zdanění příjmů. Pro porovnání jsou vybrány tři formy obchodních korporací a varianta podnikání fyzické osoby. Představen ...
 • Vývoj v oblasti zdaňování příjmů z podnikání 

  Heger, Václav
  Bakalářská práce se zabývá zdaněním příjmů fyzických osob z podnikání a jiných samostatných činností a hodnotí její vývoj od roku 2007 do současnosti. Cílem této práce je popis a zhodnocení vývoje v legislativní úpravě ...
 • Zdanění mezd a zaměstnaneckých benefitů u velkých účetních jednotek 

  Glozygová, Andrea
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku zdanění odměňovaných zaměstnanců formou mezd a zaměstnaneckých benefitů u velkých účetních jednotek. V teoretické části jsou popsány základní typy peněžního i nepeněžního odměňování ...