Now showing items 1-20 of 28

 • Analýza a návrh informačního systému pro společnost Elegis s.r.o. 

  Černý, Ondřej
  Tato práce obsahuje analýzu procesů společnosti, jimi kladené nároky na funkční podporu informačním systémem a analýzu současného stavu informačního systému. Na základě těchto analýz jsou zde navrhovány změny v procesech ...
 • Analýza informačního systému výrobní firmy a návrh změn 

  Pohanka, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na návrh změn informačního systému firmy PLASTIC BOX CZ, s.r.o., která sídlí v městě Brně. Diplomová práce je strukturována na teoretickou část a analytickou část. Teoretická část přináší ...
 • Chlazení stlačeného vzduchu pro spalovací motor kategorie CDS SEMI-PRO 

  Novozámský, Richard
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nového systému chlazení stlačeného vzduchu pro přeplňovaný motor použitý v kategorii závodu CDS Semi-Pro. První část práce je zaměřená na analýzu vnějších podmínek ovlivňující návrh ...
 • Finanční reporting 

  Hendrych, Viktor
  Správná informace ve správný čas je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících podnikatelský úspěch. Potřeba neustále se zvyšujících požadavků na informace, na jejich strukturu, formu a obsah si vynutila vznik prostředku ...
 • Návrh databáze podniku pro efektivní zpracování dat 

  Sládková, Iva
  Bakalářská práce se zabývá návrhem databázového systému pro společnost podnikající v průmyslovém odvětví. Obsahuje analýzu společnosti, jejích požadavků na databázi a tvorbu návrhu vyhovující databázové struktury. Cílem ...
 • Návrh databáze pro efektivní chod stanice měření emisí 

  Kněžínek, Michal
  Bakalářská práce pojednává o návrhu vytvoření databáze pro stanici měření emisí na STK Královo pole, s.r.o. pro zefektivnění administrativních činností na této stanici. Databáze je tvořena dle konkrétních požadavků firmy. ...
 • Návrh databáze pro vyhodnocování studijních výsledků na Ústavu geodézie 

  Plch, Zbyněk
  Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny klíčové pojmy související s tvorbou databáze a uvedení do problematiky uchovávání informací a analýzy dat. Druhá, ...
 • Návrh na implementaci SQL databáze jako prostředku ke zlepšení vnitropodnikové komunikace 

  Bednář, Martin
  Tato bakalářská práce si klade za cíl navrhnout intranetovou elektronickou nástěnku pro zjednodušení a zefektivnění vnitropodnikové komunikace pomocí Windows SharePoint Services 3.0. Práce obsahuje postupy použité při ...
 • Návrh na vylepšení nového datového úložiště a zálohování 

  Havlík, Michal
  Tématem bakalářské práce je zálohování dat a datová úložiště. Jsou zde analyzovány problémy týkající tohoto tématu ve výrobní společnosti. Společnost vypracovala a realizovala projekt na obnovu IT zařízení. Tento projekt ...
 • Optimalizace datových úložišť 

  Horák, Filip
  V této práci jsou pospány způsoby využití, zapojení a správy diskových polí RAID a jejich optimalizace vzhledem k moderním trendům v oblasti IT.
 • Paměťová média pro archivaci dat 

  Šicner, Jakub
  V této práci je popsána problematika správného archivování dat v závislosti na použitém paměťovém médiu. Jsou zde popsány jednotlivé nosiče informací a jejich vlastnosti, které jsou dány konstrukcí a způsobem čtení a zápisu ...
 • PHP Library for Graph Generation 

  Uyandiran, Ali Sarp
  The programming languages have always been a useful tool for sustainability and continuity of advancements in multilayered fields as like education and common industries. PHP is a widespread instrument which has an important ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hrnčíř, Jan
  Bakalářská práce se zabývá posouzením současného informačního systému reálné firmy. Na základě provedených analýz a analytických metod budou následně navrženy možné změny a vylepšení s ohledem na firemní požadavky a ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Sládek, Adam
  Hlavní náplní této bakalářské práce je posouzení informačního systému společnosti VZP, který shromažďuje informace o všech jejích pojištěncích. Přístup k těmto informacím je zprostředkován prostřednictvím firmy Elso Service ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Tománek, Michal
  Predmetom tejto Diplomovej práce je posúdenie informačného systému v zvolenej spoločnosti Ryba Žilina s.r.o.. V tejto fáze posudzovania sa vychádza z rozsiahlych analýz a zistení. Po vyhodnotení použitých analytických metód ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Nečas, Miroslav
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení a navržení změn informačního systému ve firmě DUHA-COLOR DV s.r.o. V teoretické částí se zaměřuji na vysvětlení základních pojmů souvisejících s informačními systémy a analýzami, ...
 • Posouzení informačního sytému a návrh změn 

  Moudrá, Libuše
  Obsahem této bakalářské práce je analýza a zhodnocení současného stavu informačního systému ve firmě Ing. Antonín Hrubý za účelem odhalení, zdali je nutné tento informační systém měnit a jakým způsobem. Dále bude obsahovat ...
 • Posouzení informačního sytému a návrhy na jeho zlepšení 

  Cebáková, Petra
  Tato diplomová práce popisuje teorii informačních systémů a metody hodnocení IS. Cílem práce je aplikovat teoretické znalosti na reálný podnik a zhodnotit efektivnost jejich informačního systému. Z výsledků analýz je ...
 • Správa stažených a odeslaných dat 

  Konečný, Tomáš
  Práce popisuje systém pro evidenci stažených a odeslaných dat v síti LAN, včetně evidence navštívených serverů. Dále se zabývá použitými technologiemi, analyzuje požadavky aplikace, popisuje etapy návrhu řešení a implementace ...
 • Tvorba databázové aplikace a řešení pro Business Intelligence 

  Městka, Milan
  Tématem této diplomové práce je návrh databázové aplikace a řešení pro business inteligence v podniku. Návrh je realizován ve spolupráci s firmou ZZN Pelhřimov a.s. V úvodu práce jsou popsány teoretická ...