Now showing items 1-20 of 28

 • Analýza systému vymáhání pohledávek 

  Cebáková, Andrea
  Bakalářská práce je zaměřena na způsoby zajištění a vymáhání pohledávek. Teoretická část analyzuje pohledávky z právního, účetního i daňového pohledu a přehledně zobrazuje způsoby vymáhání pohledávek. V analytické části ...
 • Analýza systému vymáhání pohledávek u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastního ředitelství Brno 

  Kheilová, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pohledávek. Zaměřuje se na jejich vznik, zaúčtování, ekonomické a daňové aspekty. Dále se věnuje problému vymáhání pohledávek různými způsoby. Bakalářská práce hodnotí, jakým způsobem ...
 • Analýza vymáhání pohledávek podnikatele Mgr. Lumíra Bednaříka 

  Mizerová, Petra
  Bakalářská práce je zaměřena na okruh problémů, které se týkají vymáhání pohledávek po datu splatnosti. Teoretická část je věnována zajištění, zániku a způsobům vymáhání pohledávek. V další části bakalářské práce analyzuji ...
 • Analýza vymáhání pohledávek u podnikatele Michala Šidla 

  Čermáková, Veronika
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vymáhání obchodních pohledávek po splatnosti. Teoretická část se zabývá vznikem, zánikem, zajištěním, promlčením, způsobem vymáhání pohledávek – ať už mimosoudně nebo soudním ...
 • Analýza vymáhání pohledávek v kapitálové společnosti 

  Papadopoulos, Ioannis
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání pohledávek ve společnosti PROFI PROFI, s. r. o. Teoretická část se zaměřuje na právní úpravu pohledávek, jejich vznik, zajištění, zánik a vymáhání. Cílem bakalářské práce ...
 • Analýza vymáhání pohledávek v obchodní společnosti Poličská stavební, s. r. o. 

  Minář, Michal
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání pohledávek po splatnosti. Teoretická část se zaměřuje na vznik, zajištění, promlčení a zánik pohledávek. Dále se zabývá způsoby jejich vymáhání podle občanského soudního ...
 • Analýza vymáhání pohledávek ve společnosti MERCI, s. r. o. 

  Musilová, Simona
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vymáháním pohledávek ve společnosti MERCI, s. r. o. Teoretická část vymezuje problematiku pohledávek, a to nejen jejich vymáhání, ale i to, co s vymáháním pohledávek souvisí tedy vznik, ...
 • Analýza zajištění a vymáhání pohledávek u podnikající právnické osoby 

  Holubcová, Věra
  Bakalářská práce se zabývá různými způsoby zajištění pohledávek a jejich vymáháním dle občanského soudního řádu a exekučního řádu. Zároveň poskytuje informace o rozhodčím řízení. Dále je zaměřena na analýzu pohledávek ve ...
 • Analýza zajištění, utvrzení a vymáhání pohledávek v kapitálové společnosti 

  Sedláková, Klára
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku zajištění, utvrzení a vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti. V teoretické části práce začleňuje dané téma do právního rámce a vymezuje ekonomický, účetní a daňový vliv pohledávek ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Moravec, Marek
  Předmětem bakalářské práce “Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení” je analýza vývoje finanční situace v podniku MIROS dopravní stavby a. s. v letech 2005 až 2008 a zhodnocení současného podnikového ...
 • Návrh na zavedení efektivnějšího způsobu vymáhání pohledávek ve společnosti m.a. povrchové úpravy, s.r.o. 

  Matějová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá procesem vymáhání pohledávek ve společnosti m.a. povrchové úpravy, s.r.o. Teoretická část poskytuje přehled o problematice pohledávek, do které nepatří jen jejich vymáhání, ale také vznik, zajištění ...
 • Návrh na zavedení systému vymáhání pohledávek 

  Hlaváčková, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na vymáhání pohledávek. Poskytne přehled o procesu vzniku pohledávek, zajištění závazků, vztazích věřitelů a dlužníků. Práce obsahuje návrh na zavedení systému vymáhání pohledávek u podnikatele ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Matoušková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění a vymáhání pohledávek z obchodních vztahů ve společnosti ABC, s.r.o. Práce je rozdělena na tři základní části teoretickou, analytickou a následně část s vlastními návrhy ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Čermáková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění a vymáhání pohledávek po s platnosti ve společnosti Ziehl – Abegg s.r.o. Teoretická část specifikuje pohledávky, jejich vznik, zajištění a vymáhání z právního, daňového, ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Pavlíková, Petra
  Tématem této bakalářské práce je vymáhání pohledávek. Teoretická část vymezuje pohledávky, jejich zajištění a zánik, soudní a mimosoudní vymáhání. Pohledávky jsou charekterizovány z účetního, daňového i ekonomického hlediska. ...
 • Návrh na zvýšení efektivity vymáhání pohledávek podnikatele MOHLIS-Brno, družstvo 

  Pešlová, Petra
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vymáhání pohledávek po splatnosti a jejich zajištění. Poskytuje přehled o procesu vymáhání pohledávek v nalézacím řízení dle občanského soudního řádu a rozhodčího řízení a v ...
 • Obchod a investice do nemovitostí postižených exekucí v České republice 

  Procházka, Pavel
  Tato diplomová práce analyzuje právní základy a užití občanského zákoníku, majetkových zákonů, občanského soudního řádu a exekuční řádu v obchodu s nemovitostmi. Skrze případové studie se snaží poukázat na kritická místa ...
 • Opravné položky k pohledávkám 

  Benešová, Eva
  Diplomová práce se zabývá pojetím daňově uznatelných a daňově neuznatelných opravných položek k pohledávkám v českém účetnictví. Dále posuzuje opravné položky k pohledávkám v konkrétní společnosti.
 • Vymáhání pohledávek 

  Šestáková, Romana
  Hlavním tématem bakalářské práce je vymáhání pohledávek, způsoby vymáhání pohledávek a nástroje k vymáhání pohledávek. Součástí práce je taktéž vymezení pojmů, jako je například výkon rozhodnutí, exekuční řízení, pohledávka, ...
 • Vymáhání pohledávek 

  Hešová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá vymáháním pohledávek. Práce si klade za cíl poskytnout rozbor právní úpravy vymáhání pohledávek soudem a exekutorem. Čtenářům nabídne přehled o postupech při výkonu rozhodnutí a exekuci. Současně ...