Now showing items 1-12 of 12

 • The Comparison of 3D and 2D Measurement Techniques Used for the Analysis of Vehicle Deformation 

  Moravcová, Pavlína; Bucsuházy, Kateřina; Zůvala, Robert; Bilík, Martin; Bradáč, Albert (SciTePress, 2020-05-04)
  As one of the main assumptions for the accident analysis has been detailed information about vehicle deformation. The precise deformation depth allows to quantify deformation energy and related impact speed. The aim of ...
 • Deformační, napjatostní a pevnostní analýza příhradové nosné konstrukce. 

  Hladký, Maroš
  Bakalárska práca je zameraná na napäťovú, pevnostnú, a deformačnú analýzu rovinnej priehradovej konštrukcie. Účelom práce je určenie zaťaženia v jednotlivých prútoch a stanovenie bezpečností voči mezným stavom. Po primárnom ...
 • Kategorizace charakteristických poškození vozidel 

  Obrátilová, Alena
  Diplomová práce se zabývá rozčleněním charakteristických poškození vozidel vznikajících při dopravních nehodách s okolní infrastrukturou pozemních komunikací s konkrétním zaměřením na dopravní nehody se stromy a silničními ...
 • Lávka pro chodce a cyklisty 

  Pupík, Antonín
  Tato práce se zabývá návrhem a posouzením lávky pro chodce a cyklisty v městě Hranice, část města Rybáře. Lávka bude sloužit jako přechod přes řeku Bečvu a bude propojovat zdejší cyklostezku s ulicí Rybářskou. Obsahem této ...
 • Mikropohon s lineárním piezomotorem 

  Grmela, Petr
  Cílem této bakalářské práce je popis funkce a struktury piezoelektrického motoru „piezowawes“, vytvoření jeho laboratorní sestavy a následné změření jeho základních statických charakteristik (rychlost posuvu a tažné síly). ...
 • Optimalizace parametrů dynamické relaxace při řešení mezních plastických stavů konstrukcí 

  Poláček, Milan
  Účelem této práce je vytvoření výpočetního modelu rámové konstrukce. Zjištění zatížení, při kterých vznikají jednotlivé plastické klouby až do kolapsu konstrukce. Výpočet bude proveden pomocí programu RFEM s přídavným ...
 • Optimalizace výroby dutin v keramice s nízkou teplotou výpalu 

  Dóczy, Robert
  Diplomová práce se zabývá realizací uzavřených dutin v keramice s nízkou teplotou výpalu (LTCC). V posledních letech je LTCC keramice věnována stále větší pozornost v oblastech senzorů, MEMS a mikro-fluidních aplikacích. ...
 • Optimalizační analýza brzdového kotouče 

  Hrabovský, Jozef
  Předmětem této diplomové práce je optimalizační analýza brzdového kotouče. Jedná se o kotoučové brzdy, které se používají při sjezdových závodech horských kol v extrémních podmínkách. Jde o první výrobek tohoto druhu u ...
 • Pevnostní návrh a deformační analýza nosné prutové konstrukce. 

  Ryšánek, Michal
  Obsahem bakalářské práce je pevnostní návrh a deformačně-napěťová analýza prutové soustavy. Tato prutová soustava je zjednodušený výpočtový model rovinné příhradové konstrukce. Jedním z cílů práce je vyčíslit normálové ...
 • Porovnání metod řešení deformačních charakteristik nosníku 

  Podsedník, Karel
  Cílem této bakalářské práce je přehled, rešerše a praktické použití metod určování deformačních charakteristik střednice nosníku. Diferenciální rovnice ohybové čáry, Castiglianova věta a metoda konečných prvků budou použity ...
 • Statická a modální analýza mostní konstrukce 

  Turková, Martina
  Předkládaná práce vychází ze statického výpočtu firmy Dopravoprojekt Ostrava spol. s.r.o., který byl použit pro dimenzování šikmého mostu ev. č. 433 27–3, v Popůvkách, okres Přerov. Prutový model, vytažený ze statického ...
 • Studená chemická laminace keramiky s nízkou teplotou výpalu 

  Jurásek, Matěj
  V této práci je rozebrána problematika výroby struktur pomocí nízkoteplotně vypalované keramiky s širším zaměřením na oblast laminace. Jsou zde zmíněny termokompresní metody, které jsou v dnešní době nejvíce rozšířenými a ...