Now showing items 1-20 of 23

 • Automatická kalibrace snímačů vibrací 

  Macháčková, Petra
  Cílem této práce je seznámení s pokročilejšími funkcemi technické diagnostiky, jako jsou autodiagnostika a autokalibrace. V práci jsou uvedeny možnosti diagnostikování diagnostiky rotačních strojů, rozdělení snímačů, které ...
 • Bezdemontážní diagnostika vznětového motoru 

  Válek, David
  Cílem této práce je shrnout možnosti bezdemontážní diagnostiky závad vznětového motoru a prakticky je vysvětlit. První část práce je zaměřená na popis jednotlivých komponent a používaných měřidel. Čitatel se seznámí se ...
 • Current Fluctuations of Reverse-Biased Solar 

  Škvarenina, Ľ. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper presents mainly noise diagnostics of pn junctions local defects in a singlecrystalline silicon solar cells structure. Research consists of a non-destructive measurement methodology of reverse-biased junction in ...
 • Diagnostická aplikace založená na TwinCAT 

  Zigo, Ľubomír
  Táto práca popisuje postup tvorby diagnostickej aplikácie pre gumárenský lis riadený systémom Beckhoff TwinCAT. Aplikácia v pravidelných intervaloch monitoruje lis a v prípade poruchy oznámi jej príčinu obsluhe na monitore ...
 • Diagnostická jednotka pro motorku 

  Smola, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem a konstrukcí diagnostického nástroje pro starší typy zážehových motorů. Práce obsahuje základní informace pro pochopení problematiky funkce a seřízení CV karburátoru, rešerši komerčně dostupných ...
 • Diagnostika jednotky palubního počítače osobního automobilu 

  Račanský, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem jednoduché diagnostiky jednotky palubního počítače osobního automobilu. Řešení je rozděleno na 2 dílčí části. První řeší hardwarovou stránku realizace, která se opírá o využití ...
 • Diagnostika pohonných jednotek 

  Holeš, Cyril
  Diplomová práca je zameraná na stanovenie metodiky diagnostiky pohonných jednotiek u vozidiel so systémom vysokotlakového vstrekovania paliva common rail. V prvej časti je popísaná komunikácia diagnostických zariadení s ...
 • Diagnostika železobetonových objektů s použitým systémem zvedaných stropů 

  Čeřovský, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na diagnostiku železobetonových skeletových konstrukcí s použitým systémem zvedaných stropů. První část práce se zabývá problematikou způsobu návrhu a výstavby těchto objektů. V další ...
 • Implementation and verification of the PMSM stator interturn short fault detection algorithm 

  Otava, Lukáš; Buchta, Luděk (IEEE, 2017-09-14)
  This paper discusses the stator winding interturn short fault detection for three phase Permanent Magnet Synchronous Machines (PMSMs). The implementation of the Extended Kalman filter (EKF)-based fault detection algorithm ...
 • Integrated diagnostic system for winding fault detection of the three-phase PMSM 

  Otava, Lukáš; Buchta, Luděk (IEEE, 2020-10-07)
  This paper deals with the detection of the winding faults of the three-phase PMSM. The algorithm based on the three-phase model of the winding and the extended Kalman filter is used for inter-turn short detection. Additionally, ...
 • Metodika diagnostiky železobetonových mostů 

  Vaňková, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá diagnostickým průzkumem železobetonových mostů. V úvodní části je uvedeno mostní názvosloví, další kapitola se zabývá metodami diagnostiky, které lze na železobetonové mosty aplikovat. ...
 • Návrh a provedení diagnostiky objektu 

  Dušek, Erik
  Bakalářská práce se zabývá diagnostickým průzkumem silničního železobetonového mostu evidenčního čísla 325-021 v Hostinném v Královéhradeckém kraji. Cílem je návrh a částečné provedení diagnostického průzkumu. Součástí ...
 • Návrh změny organizační kultury v podniku 

  Paulíková, Petra
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s organizační kulturou a její změnou ve firmě. Obsahuje návrhy změny organizační kultury a motivačního systému, které přispějí k naplnění strategických cílů a ke zvýšení ...
 • Okamžitá diagnostika stavu letadlových proudových motorů 

  Valuch, Tomáš
  V této diplomové práci je vypracován návrh diagnostického systému pro malé proudové motory. Cílem práce je popsat typy možných selhání proudových motorů, stanovit významné parametry charakterizující okamžitý stav pohonné ...
 • Prohlídka a předběžný průzkum silničního mostu 

  Kocuba, Robert
  Tato bakalářská práce se zabývá prohlídkou a předběžným průzkumem mostu s provedením zkoušek pevnosti betonu v tlaku na vývrtech. V teoretické části je provedena rešerše literatury, podkladů a platných norem se zaměřením ...
 • Průzkum a hodnocení železobetonové mostní konstrukce 

  Šnédar, Jaroslav
  Cílem této práce je zhodnocení skutečného stavu železobetonového trámového mostu nacházejícího se v Brně Jundrově. Pro vyhodnocení tohoto stavu byla provedena hlavní prohlídka mostu. Následně pak byla použita celá řada ...
 • Průzkumy stropních konstrukcí - možnosti využití radaru 

  Resl, Jaroslav
  Práce se zabývá v teoretické části přehledem diagnostických metod pro stavebně technické průzkumy. Poté popisuje rozdělení stropních konstrukcí dle jednotlivých parametrů a podrobněji se věnuje diagnostickým metodám pro ...
 • Příspěvek k hodnocení plynů rozpuštěných v oleji při diagnostice výkonových olejových transformátorů 

  Ministr, Martin
  Disertační práce je zaměřena na hodnocení plynů rozpuštěných v oleji při diagnostice výkonových olejových transformátorů. Vychází ze známých, v normách, předpisech a literatuře uvedených skutečností a tyto doplňuje o nové ...
 • Sériová a paralerni diagnostika pohonných jednotek motorových vozidel 

  Čoček, Jan
  Bakalářská práce se zabývá diagnostikou motorových vozidel od historie až po současnost, se zaměřením zejména na pohonné jednotky spalovacích motorů. V jejích částech je stručně popsána funkce daného systému a následně ...
 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Grygar, Zdeněk
  Cílem této diplomové práce je diagnostika a hodnocení existující konstrukce střediska volného času. V teoretické části je rozebrána problematika hodnocení konstrukcí dle ČSN ISO 13 822 – Zásady navrhování konstrukcí – ...