Now showing items 1-20 of 26

 • Analýza současných technologií zajištění kvality služeb v paketových sítích 

  Kulhány, Andrej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na rozbor technologií pro zabezpečení kvality služeb v paketových sítích. V hlavní části se věnuji podrobnému rozboru technologii IntServ a DiffServ. Praktická část obsahuje návrh sítě v ...
 • Hodnocení kvalitativních parametrů služeb v datových sítích 

  Gregor, Lukáš
  Bakalářská práce pojednává o problematice QoS v IP sítích. O technologiích pro zajištění kvality služeb, které je nezbytné implementovat v dnešních IP sítích díky velkému nárůstu datových toků. Bakalářská práce je orientována ...
 • Implementace parametrických modelů závislých na okamžitých vlastnostech síťového provozu v simulačním prostředí OPNET Modeler 

  Šibík, Štefan
  Cílem diplomové práce je vytvoření modelu DiffServ domény, doplněné o stanice generující síťový provoz různého charakteru a následná implementace mechanismu token-bucket v procesním modelu směrovače v simulačním programu ...
 • Implementace QOS v přístupové síti 

  Hauser, Václav
  Má bakalářská práce se zabývá problematikou implementace kvality služeb v přístupové síti. Nejdříve podrobně rozebírám samotný pojem kvality služeb a její vlastnosti. Dále čtenáře seznamuji s jednotlivými implementačními ...
 • Konfigurace QoS v IP síti s využitím Cisco prvků 

  Brož, Kamil
  Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části. První, teoretická část, pojednává o parametrech a požadavcích moderních real-time aplikací. Dále rozebírá konkrétní prostředky pro zajištění QoS. Jedná se přístup ve ...
 • Mapování QoS požadavků na síťové prostředí 

  Konečný, Zbyněk
  Problematikou konvergovaných sítí je dostatečné zajištění kvality služeb po celé délce komunikačního přenosu. Tato problematika je úzce spjata se službami pracujícími v reálném čase, jako jsou VoIP (Voice over Internet ...
 • Možnosti simulace a optimalizace algoritmů pro zajištění QoS 

  Charvát, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení datových toků v konvergovaných sítích, které je implementováno za účelem poskytování telekomunikačních služeb v žádané kvalitě. Teoretická část práce nejprve poskytuje ...
 • Možnosti simulace a optimalizace systémů hromadné obsluhy v prostředí MATLAB 

  Kakvic, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá možnosťami simulácie a optimalizácie ethernetových sietí v prostredí Matlab. V práci je popísaná technológia Ethernet, kvality služieb a architektúra diferencovaných služieb. Na základe ...
 • Návrh nových laboratorních úloh v síťovém simulátoru OMNeT++ 

  Vlašín, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem čtyř laboratorních úloh s využitím simulačního nástroje OMNeT++ a rozšířením Inet Framework. Témata navržených úloh jsou zaměřena na směrovací protokoly, zajištění kvality síťových služeb, ...
 • Návrh spolehlivé podnikové sítě s podporou kvalitativních požadavků služeb 

  Kiška, Martin
  Práce se zabývá návrhem spolehlivé podnikové sítě s různými možnostmi zabezpečení proti smyčkám a podporou kvalitativních požadavků služeb na linkové a síťové vrstvě. Na základě teoretických znalostí je navrhnuta experimentální ...
 • Nové metody zajištění kvality služeb v datových sítích 

  Hošek, Jiří
  Dizertační práce je zaměřena na výzkum v oblasti technologií pro zajištění kvality služeb v datových sítích. Moderní komunikační sítě se v dnešní době již neobejdou bez kvalitního nástroje pro poskytování odlišného zacházení ...
 • Obnovení provozu v datové síti po vzniklé chybě 

  Trávníček, Michal
  Cílem této bakalářské práce bylo vysvětlení základních principů a technologií na zajištění spolehlivého a efektivního směrování v sítích, ve kterých dojde k výpadku linky, a to vše při co nejmenším dopadu na kvalitu služby ...
 • Podpora kvalitativních požadavků služeb v sítích WLAN 

  Mizera, Josef
  Bakalářská práce je zaměřena na bezdrátové sítě WiFi a přenos multimediálních služeb pomocí těchto sítí. Pojednává o spojení služeb telekomunikačních a datových sítí, jejich společném využití pro přenosy dat v reálném čase, ...
 • QoS v IP síti za pomoci simulačního nástroje OMNeT++ 

  Hudec, Lukáš
  Obsahem práce je seznámení se se simulačním nástrojem OMNeT++ a s jeho nadstavbou INET Framework. Na toto téma je v práci realizovaná ukázková simulace IP sítě za pomoci sady modelů INET Framework. Dále se práce zabývá ...
 • Řídící protokoly používáné pro správu sítě a zajištění QoS 

  Macura, Miroslav
  Hlavním cílem této práce bylo srovnání protokolů používaných pro správu aktivních prvků IP sítí a zajištění QoS. Bakalářská práce podrobně popisuje zejména protokol SNMP a možnosti jeho využití při zajišťování kvality ...
 • Simulace QoS v nástroji Network Simulator 

  Balej, Jiří
  V této bakalářské práci je popsán základní princip IPTV a podrobně jsou rozebrány všechny podmínky nutné ke kvalitnímu příjmu obrazového a zvukového signálu. Odkazováno je na doporučení DSL Forum TR-126, kde jsou parametry ...
 • Simulace síťového prvku v prostředí Matlab 

  Kuchár, Peter
  Diplomová práca je venovaná problematike sieťových prvkov. V úvode dokumentu sú popísané technické aspekty ako je vnútorná štruktúra sieťových prvkov a riadiace mechanizmy slúžiace k rozlíšeniu služieb a podpore ich ...
 • Správa a konfigurace zjednodušené databáze QoS MIB 

  Macura, Miroslav
  Hlavným cieľom tejto práce bolo naštudovať problematiku protokolu SNMP a databáz MIB, za účelom zamerania sa na správu a konfiguráciu databáze MIB pomocou protokolu SNMP. Táto práca sa zameriava na vytvorenie komunikačného ...
 • Technologie pro zajištění kvality služeb v IP sítích a jejich vzájemná spolupráce 

  Oujezský, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá souhrným popisem jednotlivých způsobů a technologií k zajištění kvality služeb v IP sítích. Zejména je orientována na architektury IntServ a DiffServ a jejich možnými způsoby vzájemné ...
 • Tvorba pokročilého simulačního modelu technologie DiffServ v prostředí Opnet Modeler 

  Machata, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s problematikou zajištění kvality služeb v IP sítích. Největší pozornost byla věnována technologii DiffServ a způsobu identifikace a klasifikace síťového provozu na hraničních ...