Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza datového toku ve Fly-by-Wire systému 

  Kubínová, Zuzana
  Software implementovaný v rámci Fly-by-Wire systému firmy Honeywell je složen z mnoha modelů implementovaných v systému Simulink. Tato práce se zabývá hledáním přímých a nepřímých spojitostí mezi jednotlivými signály v ...
 • Aplikace Voroného diagramů v plánování dráhy robotu 

  Chaloupka, Luděk
  Tato bakalářská práce je zaměřena na tématiku plánování dráhy robotu. Stěžejním problémem je pohyb bezrozměrného (tj. bodového) robotu, bez omezení pohybu a ve scéně s nepohyblivými překážkami (též bodovými). Součástí práce ...
 • Demonstrace grafových algoritmů 

  Varadinek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem aplikace pro demonstraci a vizualizaci některých grafových algoritmů. Aplikace uživateli umožňuje vytvořit graf, ohodnotit hrany nebo pojmenovat a rozmístit vrcholy. Nad takto ...
 • Grafy a algoritmy pro hledání nejkratších cest 

  Hamerník, Michal
  Práce představuje učební text zaměřený na problematiku teorie grafů a grafových algoritmů. Teorie grafů pomáhá často řešit problémy a vztahy mezi částmi komplikovaných celků a grafové algoritmy pomáhají tyto problémy rychle ...
 • Hledání nejkratších cest grafem 

  Jágr, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je hledání, porovnání, úprava a implementace vhodných grafových algoritmů vedoucích k nalezení všech nejkratších cest mezi všemi dvojicemi vrcholů v neorientovaných grafech. Pro tento účel ...
 • Model pokrytí území buňkové sítě 

  Unzeitig, Lubomír
  Tato práce se zabývá šířením mobilního signálu ve formě elektromagnetické vlny v reálném prostředí městské mikrobuňky. Elektromagnetická vlna je průchodem městským prostředím ovlivňována řadou mechanizmů. Patří mezi ně ...
 • Navigace poštovního robota 

  Jež, Radek
  Práce se zabývá řídicími algoritmy pro poštovního robota. Řeší problematiku hledání optimální cesty a možné problémy vzniklé při navigaci robota. Obsahuje popis použitých datových struktur a algoritmů pro samostatnou činnost ...
 • Nejkratší cesta mezi dvěma body po povrchu objektu 

  Mezera, Lukáš
  Hledání nejkratší cesty patří mezi základní problémy řešené v počítačové geometrii. Optimálním řešením je výpočet pomocí Dijkstrova algoritmu. Existuje ale i celá řada aproximačních algoritmů, které je také možné pro výpočet ...
 • Nejkratší cesty v grafu 

  Krauter, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou nejkratších cest v grafu. Hledání těchto cest patří mezi základní problémy teorie grafů s četnými praktickými aplikacemi. Problém hledání nejkratších cest lze rozdělit na dvě skupiny. V ...
 • Plánování cesty robotu pomocí hejnových algoritmů 

  Hrčka, Petr
  Tato práce se zabývá plánováním cesty robota pomocí hejnového algoritmu. V první části je popsán samotný PSO algoritmus a přístupy k pracovnímu prostoru robota pro nasazení PSO. V druhé části jsou srovnávány různé přístupy ...
 • Poradce při nákupech 

  Kocourek, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou nalezení nejkratší cesty v obchodu pro zvolený nákup. Jsou zde popsány technologie pro tvorbu www stránek. Pro procházení stavového prostoru jsou uvedeny algoritmy k nalezení nejkratší ...
 • Problém obchodního cestujícího - sekvenční řešení 

  Štys, Jiří
  Tato bakalářská práce popisuje některé algoritmy, které řeší problém obchodního cestujícího pomocí sekvenčního přístupu. Dále se zabývá analýzou efektivnosti a škálovatelnosti řešení tohoto problému.
 • Systém navigace pomocí GPS pro účely cementárenské technologie 

  Mináč, Ján
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací GPS navigačního systému. V práci se nachází krátký přehled jednotlivých předmětných bodů v reálném surovinovém lomu a návrh pro vytvoření matematického a softwarového ...
 • Systémy dálkového měření v energetice 

  Hudec, Lukáš
  Práce se zabývá problematikou měření a řízení v energetice. Popisuje úvod do oblasti dálkových odečtů, řízení a popisuje současnou situaci v oboru moderních technologií Smart metering a Smart grids. Je zde rozebrána ...
 • Teorie grafů - implementace vybraných problémů 

  Stráník, František
  Tato práce je zaměřena na seznámení se základními problémy z oblasti teorie grafů. Jsou zde popsány základní pojmy i složitější problémy. Jedna část práce je zaměřena na práci s jednotlivými typy grafů. Začíná se s jednosměrně ...
 • Využití distribuovaných a stochastických algoritmů v síti 

  Yarmolskyy, Oleksandr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou distribuovaných a stochastických algoritmů včetně testování jejich konvergence v sítích. V teoretické části jsou výše uvedené algoritmy stručně popsané, včetně jejich dělení, ...
 • Využití distribuovaných a stochastických algoritmů v síti 

  Yarmolskyy, Oleksandr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou distribuovaných a stochastických algoritmů včetně testování jejich konvergence v sítích. V teoretické části jsou výše uvedené algoritmy stručně popsané, včetně jejich dělení, ...
 • Využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku 

  Jágr, Petr
  Diplomová práce se zabývá využitím prostředků umělé inteligence jako podpora manažerského rozhodování v podniku. Součástí práce je aplikace využívající genetické a grafové algoritmy při optimalizaci umístění výrobních ...