Now showing items 1-19 of 19

 • Automatické vyhodnocování e-learningových testů 

  Hort, Jan
  Tato práce se zabývá výzkumem automatického vyhodnocování e-learningových testů. Tato technika je užitečná pro oblasti počítačem řízené vyučování, e-elearningu a inteligentních výukových systémů. Rozšiřuje možnosti testování ...
 • Chemické výpočty Tvorba e-learningových studijních materiálů 

  Košová, Hana
  Předmětem této bakalářské práce jsou e-learning, prostředky k jeho tvorbě, tvorba samotná, práce se základními prvky tvořícími e-learning a zhodnocení kvality e-learningu na FCH VUT a Masarykově univerzitě v Brně. Praktickým ...
 • Data Scaling by Differential Evolution for FCA over Data from LMS eLogika 

  Kermaschek, Jakub; Drazdilova, Pavla; Mensik, Marek (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2017-06-01)
  The e-learning system eLogika serves for teaching logic. The system collects data about users who arelogged in, e.g. time spent on a particular activity, the number of activities performed by particular students, whatdata ...
 • E-learning jako prostředek výuky na vysokých školách 

  Mikulášek, Filip
  Tato práce se zaobírá tématem e-learningu na vysokých školách. Zabývá se jeho vývojem od dálkového studia pomocí pošty, zapojením složitějších strojů na výuku a připojením na síť internetu až do současnosti. Práce se také ...
 • E-learning specifických částí diferenciálního počtu pro studenty fakulty ekonomického charakteru s podporou software Maple 

  Anýž, Jaroslav
  Tato bakalářská práce popisuje vytvoření komplexního informačního systému určeného pro výuku vybraných oblastí diferenciálního počtu určeného posluchačům fakulty ekonomického charakteru. Systém detailně zpracovává jednotlivé ...
 • E-learningové výukové moduly 

  Kosík, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na popis e-learningu – elektronickou formu výuky, jako způsob moderního vzdělávání. V teoretické části jsou popsány různé formy, možnosti a základní struktury elektronických vzdělávacích ...
 • E-learningový kurs pro výuku jazyka SQL 

  Jašek, Petr
  Práce se zabývá tvorbou e-learningových systémů, konkrétní realizací je systém pro výuku jazyka SQL, který je určen zejména zahraničním studentům. Nejprve je stručně popsána problematika online vzdělávání, dále je provedena ...
 • E-learningový kurz "Bezpečnost v elektrotechnice" 

  Haresta, Petr
  Práce se zabývá e-learningem a e-learningovým nástrojem Moodle. Náplní práce je také zjištění stavu legislativy v oblasti bezpečnosti práce v elektrotechnice (vyhláška 50/1978 Sb.). Dále se věnuje vytvoření kurzu, který ...
 • E-learningový kurz pro výuku Algoritmů 

  Hrozány, Boris
  Cieľom práce je návrh a realizácia E-learningového systému. Tento systém bude zameraný na výuku kurzu Algoritmy v angličtine. Vďaka tejto skutočnosti sa budú môcť zúčastniť kurzu aj zahraničný študenti. V úvode sú zhrnuté ...
 • Elektronická podpora předmětu Počítačový hardware 

  Tomek, Mário
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením elektronického kurzu, navržením spolehlivého systému podpory zkoušení a také přípravou a návrhem testových otázek pro předmět Počítačový hardware. Součástí práce je také doplnění ...
 • Elektronové strukturní vzorce Tvorba e-learningových studijních materiálů 

  Nováková, Kristýna
  Tato bakalářská práce je zaměřena na výuku elektronových strukturních vzorců pomocí e-learningu. Studijní materiál je vytvořen aplikací Macromedia Flash a je určen převážně pro studenty prvního ročníku Fakulty chemické ...
 • Model e-learningu pro e-commerce 

  Brabcová, Kateřina
  Diplomová práce shrnuje možné způsoby využití Internetu k realizaci e commerce ve smyslu obchodu se vzděláním. Práce pojednává o formách počítačem podporovaných metod výuky, shrnuje použitelné softwarové nástroje, webové ...
 • Moderní metody multimediálního vyučování 

  Mazal, Zdeněk
  Obsahem práce je shrnutí výhod a nevýhod e-learningu, další část se zabývá problematikou vyhledáváním klíčových slov ve zvukových záznamech, kde je přehled používaných metod, fungujících vyhledávačů, jejich rozdělení a ...
 • Moderní metody výuky Teorie obvodů 

  Vyroubalová, Ivana
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací e-learningového systému pro podporu prezenční výuky v předmětu Teorie obvodů. Takový systém klade různé požadavky na zpracování a přístup různých skupin uživatelů. ...
 • Multimediální výuka projektování výrob 

  Klimek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá oblastí počítačového projektování, výroby, logistiky. Dále se zabývá podrobněji rozdělením podniků, projektovým managementem, řešením problematiky v těchto oblastech, metodikou a konkrétními ...
 • Projekt rozšíření služeb výukového centra autoškoly 

  Ilavský, Ľubomír
  Cieľom tejto práce je naplánovať projekt zavedenia e-learningu do vyučovacieho procesu výukového centra autoškoly, za pomoci aplikácie MS Project. V práci je rozobratá problematika elektronického vzdelávania, so zameraním ...
 • Systém pro podporu e-learningu 

  Drahoš, Michal
  Tento projekt se zabývá tvorbou systému pro podporu e-learningu. Popisuje problematiku e-learningu (elektronického vzdělávání), vysvětluje, co tento pojem znamená, a popisuje jeho výhody i nevýhody. Úkolem bylo vytvořit ...
 • Výuková aplikace pro internetové prostředí 

  Polášek, Jan
  Práce si klade za cíl podat základní přehled o současném stavu na poli e-learningových systémů a navrhnout systém pro online výuku jazyků. Následně jej také pomocí aktuálních open source technologií implementovat. Navržený ...
 • Základní anorganické výroby Tvorba e-learningových studijních materiálů 

  Valenčík, Jan
  Bakalářská práce pojednává o e-learningu (objasnění pojmu, formy, využití, klady a zápory), o systémech LMS, LCMS a základních prvcích pro tvorbu interaktivních učebních pomůcek, které napomáhají zvýšit kvalitu e-learningu. ...