Now showing items 1-7 of 7

 • Automated Aeroponics System 

  Šimek, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This thesis is focused on aeroponic system problems and automation. One of the main features of the system is automatic regulation of pH and EC of the nutrient solution which will be achieved by dispensing fertilizers and ...
 • Automatizace řízení aeroponického systému 

  Šimek, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou aeroponických systémů a jejich automatizace. Mezi hlavní prekvizity navrženého systému patří automatická regulace pH a EC pěstebního roztoku, která bude docílena dávkováním hnojiv a ...
 • Charakterizace elektrolytů na bázi směsi iontová kapalina a aprotické rozpouštědlo 

  Šašek, Martin
  Práce se zabývá kapalnými aprotickými elektrolyty na bázi směsí iontová kapalina a rozpouštědlo. Jako výchozí iontová kapalina byla využita směs EmimBF4, tedy, 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluórborát. Jako rozpouštědla ...
 • Mechanismy zabezpečení OS Android s využitím jazyka Kotlin 

  Balaževič, Lukáš
  Mobilné zariadenia sú v rámci technologickej histórie novinka a pri technológii, ktorá sa vyvíja tak rapídnym tempom a rastom používania je nutné dbať na zabezpečenie. Táto diplomová práca sa zaoberá rozborom bezpečnostných ...
 • Metodika a zpracování měření u neznámých BLDC motorů 

  Holoubek, David
  Tato práce je zaměřena na metodiku a měření BLDC motorů. V první části je uvedeno dělení elektrických motorů, jejich konstrukce a princip činnosti. Druhou část tvoří BLDC motory a jejich přehled, použití v aplikacích a ...
 • Modelování a simulace vektorového řízení EC motorů v prostředí Simulink 

  Hořava, Jan
  Hlavním cílem této práce je vytvoření modelu elektricky komutovaného motoru s aplikací vektorového řízení v prostředí Matlab – Simulink. Úvodní teoretická část dokumentu je věnována fyzické konstrukci EC motorů. V dalším ...
 • Most na silnici I/11 

  Jedlička, Martin
  Práce se zabývá přemostěním přes potok Neborůvka a přilehlé údolí. Tento most je součástí přeložky silnice I. třídy I/11. Byly vypracovány tři předběžné trámové varianty řešení. K dalšímu výpočtu byla zvolena dvoutrámová ...