Now showing items 1-20 of 29

 • Bezsensorové řízení BLDC motoru 

  Hrbáč, Zbyněk
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku bezsenzorového řízení BLDC motoru pomocí Rozšířeného Kálmánova filtru. V první části je popsán proces implementace EKF pro odhad rychlosti a elektrického natočení rotoru. K určení ...
 • Elektrické a mechanické vlastnosti EC motorů 

  Pleva, Martin
  Tato práce se zabývá elektrickými a mechanickými vlastnostmi elektronicky komutovaných motorů. Popisuje konstrukci motoru, srovnání s dalšími typy motorů, řízení proudů ve statoru, rovnice popisující chování motoru, využití ...
 • Elektronicky komutovaný motor 

  Bláha, Martin
  Diplomová práce pojednává o problematice elektronicky komutovaných motorů a možnostech jejich řízení. V úvodní části je shrnuta teorie EC motorů a možnostech jejich řízení. V další navazující části je proveden návrh včetně ...
 • Elektronicky komutovaný stroj 

  Vykopal, Petr
  Základní myšlenka, která vedla k vývoji motorů EC je odstranit z komutátorových motorů, nazývaných motory DC, mechanický komutátorový systém, tj. kartáče a komutátor, který ve většině aplikací omezuje délku života ...
 • Experimentální měření na modelu domovního výtahu 

  Kalina, Martin
  Tato práce popisuje model domovního výtahu s EC motorem (elektronicky komutovaným motorem) a program který je potřebný k ovládání modelu a k nastavení ochranných prvků pro bezpečný provoz. Práce se zabývá experimentálním ...
 • Generátor pro mobilní robotické aplikace 

  Hrbáč, Zbyněk
  Tato bakalářské práce je zaměřena na konstrukci generátoru pro mobilní robotické aplikace. V první části je uveden průzkum dostupných elektrocentrál jak na tuzemském, tak na zahraničním trhu. Druhou část tvoří přehled ...
 • Měnič pro BLDC motor 

  Bedlivý, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou řízení BLDC motoru v senzorovém i bezsezorovém režimu a návrhem, realizací a měření vlastností tranzistorového měniče pro motor o nominálním výkonu 2 kW na napětí 48 V.
 • Modelování a simulace robustních řídicích algoritmů pro EC motory 

  Smilek, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou vývoje algoritmů pro řízení bezkartáčového střídavého (BLAC) motoru. Nejprve je vypracována rešeršní studie, obsahující odvození matematického modelu EC motoru a přehled vybraných metod ...
 • Modelování vlastností EC motoru 

  Kružík, Pavel
  Součástí této práce je popis konstrukce a funkce elektricky komutovaného stroje. Hlavním cílem je modelování teplotního pole elektricky komutovaného stroje. Pro modelování bylo zvoleno prostředí Ansys Workbench v kombinaci ...
 • Návrh a optimalizace řídicích algoritmů pro elektrickou brzdu s EC motorem 

  Fiala, Martin
  Tato práce se zabývá tvorbou řídicího algoritmu do mikrokontroléru dsPIC30F6015 pro elektrickou brzdu s EC motorem, která pak bude dynamicky zatěžovat testované EC motory. Součástí práce je také naprogramování uživatelského ...
 • Návrh synchronního stroje s permanentními magnety 

  Bureš, Petr
  Vzhledem k dnešnímu trendu je šetření životním prostředím na prvním místě. V oblasti točivých elektrických strojů se tedy ve prospěch této skutečnosti projevuje snaha vytvářet stroje s co možná nejvyšší účinností, a tak ...
 • Návrh výkonové, řídicí a měřicí elektroniky elektrické brzdy s EC motorem 

  Drbohlav, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem řídicí, měřicí a výkonové elektroniky pracoviště určeného pro dynamické zatěžování elektronicky komutovaných motorů pomocí elektrické brzdy. Po porovnání výhod a nevýhod možných koncepcí se ...
 • Palubní počítač pro elektrickou koloběžku 

  Stříteský, Vladimír
  Cílem práce je objasnit návrh palubního počítače pro elektrickou koloběžku. Jsou zde stručně popsány jednotlivé části, ze kterých byla elektro-koloběžka postavena. V rámci práce je vytvořena počítačová simulace akcelerace ...
 • Podpůrné měniče v elektrické trakci 

  Polášek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá vybranou problematikou z oblasti elektrické trakce. Zabývá se návrhem modulu pro řízení EC motoru o jmenovitém napětí 24V a jmenovitém proudu 100A. Detailně jsou rozebrány možnosti i principy ...
 • Pohon EC motoru malého výkonu 

  Štajner, David
  Cílem této diplomové práce je přiblížit čtenáři konstrukci a řízení EC motoru. Na základě znalostí realizovat model EC motoru se snímáním polohy pomocí Hallových senzorů v programu Matlab Simulink. Model se má svými ...
 • Pohon peristaltického čerpadla pro lékařské účely 

  Smrž, Ondřej
  Tato práce je zaměřena na návrh pohonu peristaltického čerpadlo pro lékařské účely. Jejím počátečním cílem je bližší představení peristaltických čerpadel a krokových motorů. Poté dojde k vytvoření návrhu EC motoru, jehož ...
 • Program pro výpočet EC motorů 

  Chloupek, Karel
  Tato práce je zaměřena na problematiku návrhu EC motorů. Je členěna na dvě části: teoretickou a praktickou. V první části je čtenář seznámen s danou problematikou, příčinami jejich vzniku, výhodami a nevýhodami. Dále jsou ...
 • Programování dvouosého pohonu s EC motory typu Maxon 

  Toman, Jiří
  Tato práce popisuje řízení dvouosého servopohonu s EC motory typu MAXON, pomocí řídící jednotky EPOS. Kromě vlastního řízení EC motorů, obsahuje různé druhy postupů pro návrh parametrů spojitých i diskrétních regulátorů, ...
 • Realizace malého měniče pro EC motor řízený mikroprocesorem 

  Mikuška, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou EC motorov, ich meničov a najmä konkrétnymi časťami všeobecných pulzných meničov. Ďalej je podrobne popísaný znižujúci menič, dvojčinný priepustný menič - push-pull a ich ...
 • Rotoped pro nabíjení akumulátoru 

  Nekvapil, Jan
  Bakalářská práce nastiňuje možné řešení rotopedu jako zdroje elektrické energie. První část pojednává obecně, o olověném akumulátoru, nabíjení, EC motoru a měniči elektrických veličin. Další částí je návrh řešení s výběrem ...