Now showing items 1-20 of 33

 • Antenna Preamplifier For Emi Measurements 

  Sedlák, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The contribution deals with the design of a low-noise amplifier with frequency band from 30 MHz to 1 GHz, usable for measuring and testing electromagnetic interferences in EMC test room. The main task of the low-noise ...
 • Autonomní napájecí zdroj se zvýšenými požadavky na EMC 

  Burian, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem mechanické části, elektrické části a otestováním autonomního napájecího zdroje. Skládá se z výběru materiálů, návrhu tvarů a výpočtů průchodek pro obal zařízení pro zajištění potřebných ...
 • Broadband Measuring of Shielding Covers 

  Krcmar, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006-12)
  The novel method utilizing coupled lines for the dielectric property measurement of shielding covers of composite materials is described. Characteristics of coupled lines designed by two symmetrical strip lines with a ...
 • Elektromagnetická interference kardiostimulátorů 

  Kulík, Jindřich
  Tématem této práce je elektromagnetická interference kardiostimulátorů. Cílem je zjištění odolnosti implantabilních kardiostimulátorů (PM) a implantabilních kardioverterů defibrilátorů (ICD) vůči elektromagnetickému poli. ...
 • Elektromagnetická kompatibilita 

  Šimoník, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektromagnetické kompatibility jak po její technické tak z části i biologické stránce. V práci jsou popsány základní pojmy EMC a také rozebrány jednotlivé legislativní požadavky ...
 • Elektromagnetická kompatibilita spínaných napájecích zdrojů 

  Olivík, Lukáš
  Cílem práce je navrhnout jednočinný blokující měnič dle zadaných parametrů splňující požadavky norem pro elektromagnetickou kompatibilitu. Práce detailně popisuje návrh zdroje a jsou v ní shrnuty zásady pro návrh plošného ...
 • EMC anténa 

  Tenora, Jan
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout anténu pracující ve frekvenčním pásmu 30 MHz až 1 GHz. Navržená bikónická anténa vyžaduje ke správné funkci symetrické napájení, proto bylo dále nutné navrhnout vhodný symetrizační ...
 • EMC of Frequency Controlled Electric Drives 

  Novak, J.; Simanek, J.; Cerny, O.; Dolecek, R. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-12)
  The paper deals with solution possibilities of EMC for voltage inverters, which uses PWM (Pulse Width Modulation). The paper offers solution of interference suppression which is raised by operation of frequency controlled ...
 • EMC Specific Problems of Frequency Converters Used at Interlocking Device 

  Novak, J.; Dolecek, R.; Cerny, O. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009-12)
  The paper deals with problems of electromagnetic compatibility (EMC) of frequency control drive of electromotive switch actuator of railway switch. The frequency converter with Pulse Width Modulation (PWM) and the output ...
 • Internal Voltage Regulator For Automotive 

  Bryndza, Ivan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This work contains suitable topology and circuit design of a linear voltage regulator with respect to suppression of disturbances coming from supplied circuit into the input of the regulator. The converter is designed for ...
 • Komunikační rozhraní a rozhraní člověk-stroj pro průmyslové senzory 

  Marcoň, Petr
  V diplomové práci jsou popsány možnosti lokální a dálkové konfigurace senzorů. Pro dálkovou konfiguraci je provedena rešerše nejčastěji používaných průmyslových komunikačních systémů a protokolů. Pozornost je věnována ...
 • Komunikační rozhraní pro ovládání spektrálního analyzátoru 

  Smělík, Martin
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a realizovat nové komunikační rozhraní pro spektrální analyzátor Seaward EMC Spectrum Receiver, které je místo rozhraní RS 232 připojeno k počítači pomocí rozhraní USB. Tato práce ...
 • Měření vlivu bezdrátových technologií na TEM 

  Prokop, Martin
  Úkolem diplomové práce je prozkoumat dostupné bezdrátové technologie (pro přenos dat) porovnat jejich parametry (nosná frekvence, typ modulace a kódování, rychlost přenosu, spotřeba/výkon, …), popsat teorii transmisních ...
 • Model úzkopásmové komunikace PLC 

  Sekot, Karel
  Tato práce pojednává o datové komunikaci v silových rozvodech nízkého napětí (PLC). Rozebírá rušení v úzkopásmových systémech, které se používají například pro dálkový sběr dat. Úvodem se práce zabývá rozborem zadání, ...
 • Modul osciloskopu s bezdrátovým přenosem dat 

  Kočík, Karol
  Cieľom diplomovej práce je návrh a realizácia modulu osciloskopu s bezdrôtovým prenosom dát. Stručne je spravený prehľad rôznych typov AD prevodníkov. Hlavné zameranie je na HW konfiguráciu, ktorá umoţňuje modifikácie ...
 • Modul reléových výstupů elektronického tachografu 

  Feilhauer, Petr
  Tato bakalářská práce obsahuje podrobný popis funkce a zapojení stávajícího Elektronického rychloměru RE1xx firmy UniControls – Tramex. Pro porovnání, je zde rovněž uveden popis konkurenčních výrobků v této oblasti. Součástí ...
 • Monitorování rušení v síťovém napájení 

  Jirčík, Zdeněk
  Tento semestrální projekt se zabývá návrhem elektronického zařízení pro monitorování napájecí sítě. V teoretické části jsou popsána rušení napájecích sítí, vlastnosti analyzátorů sítě, komunikace a správa souborů na paměťovém ...
 • Návrh impedančních transformátorků s impedančním převodem 1/50 ohmů 

  Zachar, Jiří
  Cílem této bakalářské práce bylo nejprve prozkoumat možnosti návrhu impedančních transformátorů pro velmi široká kmitočtová pásma (10 Hz-100 MHz) s impedančním převodem 1/50 . Celé frekvenční pásmo není možné realizovat ...
 • Návrh interního napěťového regulátoru pro automobilové aplikace 

  Bryndza, Ivan
  Práce obsahuje topologický a obvodový návrh lineárního napěťového regulátoru se zaměřením na minimalizaci přenosu rušení z napájeného obvodu do vstupu regulátoru. Regulátor je určen pro integrované obvody snímačů v ...
 • Návrh optického převodníku pro EMC 

  Štěpánek, Adam
  Diplomová práce se zabývá návrhem optického převodníku sloužícího k přenosu signálu v rámci měření elektromagnetické kompatibility zarušeným prostředím. V úvodní části je rozebráno šíření rušivých signálů a jejich měření, ...