Now showing items 1-13 of 13

 • Elektromagnetická interference kardiostimulátorů 

  Kulík, Jindřich
  Tématem této práce je elektromagnetická interference kardiostimulátorů. Cílem je zjištění odolnosti implantabilních kardiostimulátorů (PM) a implantabilních kardioverterů defibrilátorů (ICD) vůči elektromagnetickému poli. ...
 • Elektromagnetická kompatibilita 

  Šimoník, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektromagnetické kompatibility jak po její technické tak z části i biologické stránce. V práci jsou popsány základní pojmy EMC a také rozebrány jednotlivé legislativní požadavky ...
 • EMS ve výrobním podniku 

  Heger, Martin
  Práce se zabývá environmentálními aspekty a dopady výrobní společnosti SLB spol. s r.o. Výstup této práce může být použit pro zavádění systému environmentálního managementu v této společnosti. Obsahuje výpis základních ...
 • Environmentální řízení podniku VÍNO NATURAL Domin & Kušický 

  Fehér, Tibor
  Bakalářská práce je zaměřená na environmentální řízení systému ve vybraný společnosti. Firma využívá HACCP jako jediný systém na řízení rizik a ochranu vůči nim. V analýze popíšu a zhodnotím ekonomické stránky společnosti. ...
 • Integrovaný systém managementu 

  Rucká, Marie
  Tato diplomová práce je zaměřena na zvolenou organizaci a zkoumá její možnosti zavést integrovaný systém řízení. Cílem mé diplomové práce je analýza procesů vztahující se k procesům dané organizace a v praktické části ...
 • Pracoviště pro zkoušky odolnosti zařízení vůči silným vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím 

  Slach, Petr
  Diplomová práce zkoumá možnosti návrhu pracoviště pro zkoušky odolnosti zařízení vůči silným vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím. Zabývá se metodami testování, popisuje výhody a nevýhody daných metod. Zkoumá možnosti ...
 • Sledování environmentálních nákladů na životní prostředí v podniku 

  Cimbalníková, Eva
  Bakalářská práce se zabývá problematikou environmentálního řízení podniku,jeho nástroji, především sledováním nákladů na životní prostředí. Jednak budou tyto náklady v práci definovány, také bude vymezen význam propojení ...
 • Studie velkokapacitních nákladních souprav pro silniční dopravu 

  Božik, Michal
  Tato práce je studií velkokapacitních přívěsových a návěsových souprav s celkovou délkou 25,25 metru. Obsahuje přehled a srovnání legislativních poţadavků a přepravní kapacity. Dále uvádí popis jednotlivých souprav, jejich ...
 • Testování a měření EMC 

  Bartoň, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektromagnetické kompatibility v celé její šíři, jak po stránce technické tak i biologické. V této práci jsou rozebrány jednotlivé legislativní požadavky a předpisy EMC. ...
 • Využití vybraných molekulárních metod k metabolické charakterizaci průmyslově významných kvasinek 

  Kostovová, Iveta
  Karotenoidy, ergosterol a mastné kyseliny jsou velmi žádané látky využívané v krmivářském, potravinářském a kosmetickém průmyslu. Konvenční zdroje mastných kyselin a karotenoidů jsou závislé na sezónních podmínkách, ...
 • Výrobní logistika výroby desek plošných spojů 

  Susko, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem nového provozu na výrobu desek plošných spojů s kapacitou 40 000 m2 ročně. Popisuje základní principy návrhu nové výroby, principy výrobní logistiky a technologického projektování, postup ...
 • Zkoušky elektromagnetické kompatibility 

  Kolařík, Jan
  Cílem této bakalářské práce je rozebrat problematiku vědního oboru EMC. Bakalářská práce obsahuje základní rozdělení oboru a popis jednotlivých částí. Dále obsahuje podrobný popis jednotlivých měřících přístrojů a vybavení ...
 • Zkoušky EMS 

  Dušek, Michal
  Bakalářská práce se zabývá problematikou elektromagnetické kompatibility. Počátek práce je věnován obecnému popisu problematiky EMC. Následná část zmiňuje jednotlivé zkoušky odolnosti. Další kapitola se zabývá přístrojem ...