Now showing items 1-20 of 20

 • Agilní datový sklad 

  Smetana, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a zautomatizovaní plnění vytvořeného datového skladu na platformě Microsoft SQL server. Navržený sklad bude umožňovat historizaci dat, možnost připojení několika různých externích ...
 • Aplikace pro zobrazování OLAP datových kostek 

  Kiss, Tomáš
  Cieľom tejto bakalárskej práce je poskytnúť informácie o základnej problematike dátových skladov, dátových kociek a OLAP analýzy. V teoretickej časti práce sa predstavuje etapa predspracovania dát a jeho elementárne časti ...
 • Business Intelligence řešení pro společnost 1188 

  Kříž, Jan
  Cílem této diplomové práce je vytvoření Business Intelligence řešení pro společnost 1188. Na základě výsledného Business Intelligence řešení bude umožněno managementu společnosti vykonávat přesnější rozhodnutí, která se ...
 • Datový sklad se zaměřením na optimalizaci ETL procesu 

  Veselý, Ivan
  Diplomová práce se zabývá vytvořením datového skladu a procesem jeho plnění. Práce obsahuje: vysvětlení teorie datových skladů, popis implementace datového skladu a proces jeho plnění.
 • Dolování asociačních pravidel z datových skladů 

  Hlavička, Ladislav
  Tato práce se zabývá dolováním asociačních pravidel z datových skladů. V první části bude čtenář obeznámen s pojmy získávání znalostí z databází a dolování dat. Další část práce se zabývá problematikou datových skladů. ...
 • Dolování z dat v prostředí informačního systému K2 

  Figura, Petr
  Tento projekt vznikl jako firemní zadání společnosti K2 atmitec Brno s.r.o.  Jeho výsledkem je modul pro dolování dat v prostředí informačního systému K2. Navrhovaný modul implementuje asociační analýzu nad daty datového ...
 • Implementace OLAP analýzy nad daty knihoven VUT 

  Mahdalíček, Josef
  Cílem této práce je vytvořit nástroj pro OLAP analýzu nad provozními daty knihoven VUT. Tento nástroj odpovídá například na dotaz jak dlouho měli uživatelé půjčené knihy. Tyto dotazy mohou být specifikovány dle časového ...
 • Informační systém pro drobného zemědělce 

  Kuchynka, Marek
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a vytvořit webový informační systém pro drobného zemědělce, který bude později využit v reálném provozu. Podstatou celého systému je OLAP analýza příjmů a výdajů, které se zjistí ...
 • Komparace funkcionality standardní BI platformy a BI modulu integrovaného v ERP systému 

  Fargačová, Tamara
  Tato práce se zabývá porovnáním standardní platformy Business Intelligence značky IBM Cognos BI s BI modulem, který je součástí ERP systému QI. V úvodní části práce vymezuje základní pojmy používané v souvislosti s touto ...
 • Metody ukládání dat pro OLAP 

  Dittrich, Petr
  Tématem bakalářské práce je návrh a implementace jádra OLAP datového skladiště. V úvodu práce je v krátkosti rozebrána problematika datového skladiště, důvody proč v minulosti tato datová skladiště začala vznikat a dále ...
 • Migrace systémové databáze elektronického obchodu 

  Zkoumalová, Barbora
  Předmětem diplomové práce je návrh a vytvoření hotového nástroje určeného k migraci systémové databáze elektronického obchodu z ptaformy ZenCart na platformu PrestaShop. Obě systémové databáze budou popsány, analyzovány a ...
 • Možnosti prezentace dat z datového skladu s využitím nástrojů společnosti Microsoft 

  Gašparovič, Dalibor
  Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť aktuálne Business Intelligence riešenie v spoločnosti GS Consulting, a.s., identifikovať priestor na zlepšenie, navrhnúť riešenie, zhodnotiť jeho prínosnosť a implementovať ho.
 • Návrh datového skladu v SaaS společnosti 

  Zetocha, Adam
  Diplomová práca obsahuje postupný návrh a budovanie dátového skladu v startupe vyvíjajúcom analytický SaaS produkt. Teoretické poznatky z oblasti dátových skladov a business intelligence sú premietnuté do návrhu a následného ...
 • Návrh řešení Business Intelligence 

  Drdla, Tomáš
  Cílem diplomové práce je navrhnutí řešení Business Intelligence a zvážit jeho dopady na rozhodovací procesy, náklady na zavedení, celkový přínos pro firmu a dále vytvoření návrhu, který pomůže změnit nynější neuspokojivou ...
 • Použití agilních metodologií při návrhu datových skladů 

  Janečka, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá agilním vývojem datových skladů. Krátce představuje problematiku datových skladů, ukazuje architektury dimenzionální datový sklad, corporate information factory a data vault. Dále představuje ...
 • Tvorba databázové aplikace a řešení pro Business Intelligence 

  Městka, Milan
  Tématem této diplomové práce je návrh databázové aplikace a řešení pro business inteligence v podniku. Návrh je realizován ve spolupráci s firmou ZZN Pelhřimov a.s. V úvodu práce jsou popsány teoretická ...
 • Tvorba datového skladu a reportovacích služeb 

  Zduba, Andreas
  Cílem této diplomové práce je návrh a vývoj řešení pro podporu rozhodování (Business Intelligence) pro společnost Toprecepty.cz. Díky tomuto řešení získá management společnosti podklady založené na analytických informacích ...
 • Využití nástrojů Business Intelligence k zefektivnění zákaznického centra 

  Mencner, Jacek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem řešení Business Intelligence. Hlavním úkolem je analýza procesů kontaktu zákazníka, na jejíž základě bylo navrženo řešení Business Intelligence. Díky získaným poznatkům jsou navrženy ...
 • Získávání znalostí z datových skladů 

  Pumprla, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá principy procesu získávání znalostí se zaměřením na asociační pravidla. Je vybudován teoretický aparát obecného popisu a principů tvorby datových skladů. Na základě těchto teoretických poznatků ...
 • Zobrazování datové kostky 

  Dittrich, Petr
  Tématem diplomové práce je návrh a implementace prototypu aplikace TOPZ demonstrující datové skladiště. Nejprve je v krátkosti rozebrána problematika datových skladišt a jsou navrženy možnosti vylepšení. Následuje specifikace ...