Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza hospodářských ukazatelů společnosti E.ON Energie a.s. pomocí časových řad 

  Sláma, Hynek
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomické výkonnosti a porovnání pomocí časových řad společnosti E.ON Energie a.s. Teoretická část této práce se zabývá především časovými řadami a regresní analýzou. Cílem této ...
 • Efektivnost a finanční stabilita investičního projektu 

  Navrátilík, Pavel
  Práce se zaměřuje na ekonomickou efektivnost a finanční stabilitu investičních projektů. V teoretické části je práce zaměřena na vysvětlení základních pojmů týkajících se investičních projektů a dále se v teoretické části ...
 • Efektivnost marketingových činností v přípravné fázi životního cyklu staveb 

  Jedličková, Lucie
  Disertační práce s názvem Efektivnost marketingových činností v přípravné fázi životního cyklu stavby se zabývá možností zefektivnění marketingových činností v rámci přípravy stavby. Hlavním cílem práce je na základě analýzy ...
 • Efektivnost u staveb pro využití volného času 

  Porubský, Michal
  Diplomová práce se zabývá efektivností investičních projektů. V práci je nejprve popsáno, co jsou to investice, jaké jsou zdroje a peněžní toky investic a metody hodnocení efektivnosti investic. Dále je práce zaměřena na ...
 • Ekonomická efektivnost kogenerační jednotky 

  Balga, František
  Diplomová práce je zaměřena na analyzování ekonomické efektivnosti investičního projektu. Teoretická část této práce popisuje jednotlivé fáze investičního rozhodování, zahrnující definici druhů investic, investičních ...
 • Hodnocení externalit 

  Aclerová, Veronika
  Bakalářská práce pojednává o externalitách neboli o vedlejších vlivech, které vznikají během ekonomických rozhodnutí. Jedná se o přenesení výnosů nebo nákladů na jiný subjekt než ten, který tento vliv způsobil. Práce ...
 • Podnikatelský záměr 

  Žabenský, Zbyněk
  Tato práce obsahuje studii podnikatelského záměru na zvýšení kapacity výroby prostřednictvím zlepšení celkové efektivnosti zařízení linky povrchové montáže elektronických součástek. Obsahuje technický popis, procesní popis ...
 • Vyhodnocování účinnosti strojů pro zabezpečení výrobního úkolu 

  Harnová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocováním účinnosti strojů ve zvoleném výrobním úseku. Teoretická část stručně popisuje řízení výroby a teoretické metody pro hodnocení OEE. Dále jsou zde představeny vybrané informační systémy ...
 • Zvýšení efektivnosti výroby 

  Žabenský, Zbyněk
  Tato práce obsahuje studii zvýšení kapacity výroby prostřednictvím zlepšení celkové efektivnosti zařízení linky povrchové montáže elektronických součástek. Obsahuje technický popis, procesní popis změny a ekonomické ...