Now showing items 1-20 of 40

 • Analýza hospodářských ukazatelů společnosti E.ON Energie a.s. pomocí časových řad 

  Sláma, Hynek
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomické výkonnosti a porovnání pomocí časových řad společnosti E.ON Energie a.s. Teoretická část této práce se zabývá především časovými řadami a regresní analýzou. Cílem této ...
 • Design Of Back To Back Converter For Small Hydro Power Plant 

  Rubes, Ondrej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  Renewable energy sources are important in recent years. Small hydro power plants are one of them which does not devastates the country, and which has relatively stable operation. However, in summer time with low river flow, ...
 • Efektivnost u staveb pro využití volného času 

  Porubský, Michal
  Diplomová práce se zabývá efektivností investičních projektů. V práci je nejprve popsáno, co jsou to investice, jaké jsou zdroje a peněžní toky investic a metody hodnocení efektivnosti investic. Dále je práce zaměřena na ...
 • Ekonomická efektivnost kogenerační jednotky 

  Balga, František
  Diplomová práce je zaměřena na analyzování ekonomické efektivnosti investičního projektu. Teoretická část této práce popisuje jednotlivé fáze investičního rozhodování, zahrnující definici druhů investic, investičních ...
 • Energetický model lineární osy s kuličkovým šroubem a servopohonem 

  Sládek, Vojtěch
  Cílem práce bylo studium o Energetických modelech lineárních os s kuličkovými šrouby a servopohony, rozbor jednotlivých součástí osy vzhledem ke ztrátám, metodika výpočtu ztrát na elektrické části a mechanické části pohonu ...
 • Function Set Structure Influence onto GPA Efficiency 

  Brandejsky, Tomas (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2017-06-01)
  The paper discusses the influence of function set structure onto efficiency of GPA (Genetic Programming Algorithms), and hierarchical algorithms like GPA-ES (GPA with Evolutionary Strategy to separate parameter optimization) ...
 • Hodnocení externalit 

  Aclerová, Veronika
  Bakalářská práce pojednává o externalitách neboli o vedlejších vlivech, které vznikají během ekonomických rozhodnutí. Jedná se o přenesení výnosů nebo nákladů na jiný subjekt než ten, který tento vliv způsobil. Práce ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Souček, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením a řízením výkonnosti podniku ZVVZ MACHINERY, a.s. Za těmito účely je podnik podroben analýze současného stavu a historického vývoje za pomocí finanční analýzy. Poté je v podniku ...
 • Hodnocení výkonnosti ve firmě 

  Tydlačková, Pavlína
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti v podniku pana Josefa Filáka v letech 2006-2008 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy a Ekonomické přidané hodnoty. Na základě výsledků z provedené analýzy ...
 • Increasing The Efficiency Of Small Hydro Power Plant For Changing Water Flow 

  Rubes, Ondrej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper deals with increasing the efficiency of a small hydro power plant in a low power operation. Problem of the low power operation is low efficiency. Both, turbine and generator, are optimized for nominal power. On ...
 • Influence of Experiment Design in GPA Investigating with Respect to PRNGs 

  Brandejsky, Tomas (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2018-12-21)
  This paper analyses the influence of experiment parameters onto the reliability of experiments with genetic programming algorithms. The paper is focused on the required number of experiments and especially on the influence ...
 • Měření parametrů pohonných systémů pro bezpilotní prostředky 

  Serediuk, Vadym
  Cílem této bakalářské práce je doporučení nejvhodnější elektrické pohonné soustavy z hlediska její efektivity. Začátek práce je věnován rešerši oblasti elektrických pohonných soustav a popisu jejich hlavních parametrů. ...
 • Modelling of fluid flow and heat transfer in a reciprocating compressor 

  Tuhovčák, Ján; Hejčík, Jiří; Jícha, Miroslav (IOP Conference Series, 2015-08-17)
  Efficiency of reciprocating compressor is strongly dependent on several parameters. The most important are valve behaviour and heat transfer. Valves affect the flow through the suction and discharge line. Heat flow from ...
 • Modelový výzkum účinnosti separačních technologií úpravy vody 

  Vašalovská, Petra
  Cílem práce bylo provést modelový výzkum účinnosti procesu flotace rozpuštěným vzduchem při úpravě vody. V rámci série experimentů byla vyhodnocována účinnost vyjádřená pomocí zákalu a UV absorbance při různých podmínkách. ...
 • Modelový výzkum vodních turbín 

  Dokoupil, Pavel
  Takhle zpráva se zabývá modelovým výzkumem vodních turbín. Zpráva je rozdělena na dvě základní části a to na část teoretickou, kde je stručně popsána teorie modelového výzkumu vodních turbín. A na část praktickou, kde se ...
 • Motor-generátor s axiálním tokem pro hybridní autobus 

  Odvářka, Erik
  Tato dizertační práce se zabývá návrhem původního motor-generátoru s axiálním tokem a buzením permanetními magnety, zkonstruovaným specificky pro hybridní elektrický autobus. Návrhové zadání pro tento stroj přineslo ...
 • Návrh a zavedení nápravných opatření ke zvýšení efektivity výroby CP3 

  Novák, Marek
  Cílem této diplomové práce bylo zvýšení efektivity výrobních strojů TORNOS MultiDECO 20/6, které jsou svou konstrukcí v České republice stále ojedinělé. Na základě získaných dat při analýze procesu bylo zjištěno několik ...
 • Návrh marketingové strategie pro poradenství v oblasti organizační ergonomie 

  Viktorinová, Iva
  Tato bakalářská práce je věnována podpoře rozvinutí oboru organizační ergonomie do podvědomí firem. V teoretické části bude vysvětleno, co znamená pojem organizační ergonomie a jaké druhy marketingových strategií se dají ...
 • Návrh na zavedení ekonomického informačního systému do podniku Astrix spol. s r.o. 

  Kosturák, Ivan
  Bakalárska práca je zameraná na problematiku informačných systémov. Jej pozornosť sa zameriava na popísanie nie len poznatkov z oblasti základnej terminológie informačných systémov, definíciu predpokladov nutných pre ...