Now showing items 1-15 of 15

 • Automatické rozměření signálů EKG 

  Jurek, Jakub
  Tato práce se zabývá základním popisem EKG signálu a některých známých metod jeho rozměření. Dále se práce zabývá detailním popisem metody autorů Laguna, Jané, Caminal a realizací kompletního rozměřovacího algoritmu založeném ...
 • Detekce fibrilace síní v dlouhodobých signálech EKG 

  Polcer, Simon
  Bakalářská práce se zabývá automatickou detekcí síňových fibrilací v dlouhodobých signálech EKG. Nejprve přináší popis elektrofyziologie srdce, síňové fibrilace a automatických metod pro jejich detekci. První metoda ...
 • Detekce QRS komplexů s využitím Stockwellovy transformace 

  Kašík, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí QRS komplexů v EKG záznamu. V práci jsou uvedeny stručné informace související s anatomií srdce, vznikem elektrických signálů v srdci, snímáním a popisem EKG záznamu. Podrobněji se ...
 • Klasifikace EKG na základě metod HRV analýzy 

  Caha, Martin
  Tato práce se zabývá klasifikací EKG naměřeného z izolovaných králičích srdcí v průběhu experimentu s opakovanou ischemií. Klasifikační příznaky byly tvořeny za použitím metod analýzy variability srdečního rytmu. Výsledky ...
 • Klasifikace signálu EKG 

  Smělý, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá klasifikací různých průběhů EKG signálů. Úkolem bylo rozpoznat normální cykly od různých typů arytmií a určit, o jaké poruchy se jedná. Klasifikace byla provedena pomocí neuronových sítí v ...
 • Klasifikace srdečních cyklů z více svodového EKG pomocí metody hlavních komponent 

  Vlček, Milan
  Cílem této diplomové práce je seznámit se s metodou hlavních komponent. Dále se zaměřit na její využití při zpracování srdečních cyklů. Tato metoda umožňuje zredukovat množství dat beze ztráty užitečných informaci, což je ...
 • Návrh kardiostimulátoru typu "On Demand" řízeného mikropočítačem 

  Jarošová, Veronika
  Cílem této diplomové práce je návrh a realizace kardiostimulátoru typu „On Demand“ řízeného mikropočítačem. Práce je členěna do čtyř tématických okruhů. Pro správný návrh celého systému je nutné nejprve správně porozumět ...
 • Pokročilá klasifikace poruch srdečního rytmu v EKG 

  Sláma, Štěpán
  Tato práce se zaměřuje na teoretické objasnění poruch srdečního rytmu a možnosti jejich automatické detekce s využitím sítí hlubokého učení. Pro účely této práce bylo využito celkově 6884 10sekunových záznamů EKG s měřenými ...
 • Použití kumulantů vyšších řádů pro klasifikaci srdečních cyklů 

  Dvořáček, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá použitím kumulantů vyšších řádů pro klasifikaci srdečních cyklů. Kumulanty druhého, třetího a čtvrtého řádu byly aplikovány na EKG záznamy pořízené z izolovaných srdcí králíků v průběhu ...
 • Použití umělých neuronových sítí pro klasifikaci srdečních cyklů 

  Doležalová, Radka
  Tato práce se zabývá využitím neuronových sítí při klasifikaci EKG. Nejdříve je problematika EKG a neuronových sítí rozebrána teoreticky, v další části je popsáno využití Neural Network Toolboxu pro samotnou tvorbu sítě a ...
 • Qrs Detection Based On Stockwell Transform 

  Kašík, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper deals with the detection of QRS complexes in the ECG record using the Stockwell transform, Shannon Energy and adaptive thresholding. The information about design of the QRS detector and its detection performance ...
 • Rozměřování záznamů EKG s využitím transformace svodů 

  Ondroušek, Lukáš
  Cílem této práce je seznámení s principy rozměřování signálů EKG, vlnkovou transformací a transformačními přístupy pro navýšení počtu dostupných svodů. Následně poznatky využít pro vytvoření rozměřovacího algoritmu v ...
 • Variabilita srdečního rytmu při poklesu úrovně bdělosti 

  Strublová, Tereza
  Cílem této práce je seznámit se z problematikou měření variability srdečního rytmu. Nejprve je v práci popsána fyziologie oběhové soustavy, poté je popsáno praktické měření variability srdečního rytmu při usínání. Na konci ...
 • Využití neuronových sítí pro klasifikaci alternací vlny T 

  Procházka, Tomáš
  Tato práce se zabývá analýzou pravidelných změn vlny T v EKG signálu nazývaných TWA. Přítomnost těchto alternací může znamenat zvýšené riziko náhlé srdeční smrti. K analýze TWA je zde využito algoritmů trénování neuronových ...
 • Využití prostředí LabView pro analýzu biosignálů 

  Kutílek, Miloš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou biosignálů v prostředí LabView. Především se zaměřuje na analýzu EKG signálů. V této práci je popsána teorie elektrokardiogramu a je vytvořeno několik programů, které se zabývají ...