Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza a návrh změn systému hodnocení a odměňování pracovníků ve společnosti AGROFARM a. s. 

  Mužatková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá analýzou systému hodnocení a odměňování pracovníků ve společnosti AGROFARM a.s. Teoretická část se zaměřuje na shrnutí základních pojmů týkajících se metod hodnocení a odměňování zaměstnanců. V ...
 • Analýza práce personálního oddělení za účelem zvýšení jeho významu a efektivity 

  Holzerová, Petra
  Předkládaná práce se zabývá rozborem činností personálního oddělení za účelem zvýšení jeho významu a efektivity. Teoretická část přibližuje problematiku dle odborníků z praxe citované literatury. Praktická část je zaměřena ...
 • Analýza systému hodnocení a odměňování pracovníků a návrh změn ve vybrané společnosti 

  Boukalíková, Ivana
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu systému hodnocení a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti. Teoretická část vysvětluje základní pojmy týkající se hodnocení pracovníků, odměňování pracovníků a pracovní motivace. ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Nejedlý, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá analýzou společnosti ZEMAKO, s.r.o. V úvodu jsou vymezena východiska práce, cíle a metody. Jde-li o teorii, zvláštní pozornost je zaměřena především na analýzu SLEPTE, Porterovu teorii konkurenčních ...
 • Efektivita odměňování v dopravní firmě 

  Jakešová, Veronika
  Tato práce se zabývá analýzou součastného stavu firmy P. R. Trans, zhodnocením situace a návrhem efektivnějšího systému odměňování. První část je zaměřena na vysvětlení pojmů odměňování, hodnocení, mzda, motivace a jejich ...
 • Hodnocení a odměňování zaměstnanců ve firmě AUTODOPRAVA Josef Drda 

  Drda, Miroslav
  Předmětem bakalářské práce je návrh hodnotícího nástroje pro zaměstnance vybrané firmy z více různých hledisek. Dále se bude jednat o návrh jak zaměstnance odměňovat, a v neposlední řadě se zmíním o motivaci. Finální návrh ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Křivová, Tereza
  Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení výkonnosti vybraného podniku a následná implementace modelu Balanced Scorecard. V teoretické části práce je vysvětlen pojem výkonnost podniku a představení přístupu k jejímu ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Uher, Michal
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení výkonnosti a současného stavu firmy Diadex, s.r.o. Za pomoci specifických analýz a nástrojů, popsaných v teoretické části, analyzuje prostředí, ve kterém společnost působí, a ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti Federal-Mogul Friction Products a.s. s využitím EFQM Excelence model 

  Dosedlová, Petra
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti podniku FEDERAL-MOGUL Friction Production, a.s. Toto hodnocení výkonnosti je prováděno na základě modelu EFQM Excelence. Teoretická část se zabývá popisem vybraných modelů ...
 • Návrh aplikace Dashboard pro společnost Vodafone Czech Republic a.s 

  Bartoň, Roman
  Diplomová práce pojednává o novém návrhu aplikace Dashboard pro společnost Vodafone Czech Republic. Aplikace Dashboard slouží k monitoringu prodeje na značkových prodejnách společnosti. Cílem práce je navrhnout zbrusu novou ...
 • Návrh na zlepšení pracovních podmínek a motivace zaměstnanců. 

  Vítek, Kamil
  V diplomové práci se budu zabývat současnou motivací a pracovními podmínkami zaměstnanců. Provedu analýzu firmy dotazníkovým šetřením a osobní konzultací se všemi zúčastněnými v podniku. Na základě zjištěných nedostatků ...
 • Návrh řešení problému kontroly zaměstnanců 

  Krbková, Lenka
  Má diplomová práce bude sloužit jako manuál pro personální manažery, ve kterém budou shrnuty formy a metody kontrolování zaměstnanců, se zaměřením na využití mystery calling a mystery shopping. Vytvořím program fuzzy logiky ...
 • Návrh změn systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Filipová, Silvie
  Bakalářská práce je zaměřena na oblast hodnocení a odměňování zaměstnanců ve společnosti Holík International, s.r.o. a následný návrh změn v této oblasti. Práce vychází z dotazníkového šetření a analýzy trhu práce, jež ...
 • Návrh změn v systému hodnocení a odměňování pracovníků ve společnosti ENVINET a.s. 

  Rásochová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá analýzou systému hodnocení a odměňování pracovníků ve společnosti ENVINET a.s. Teoretická část se zaměřuje na shrnutí základních pojmů týkajících se metod hodnocení a odměňování zaměstnanců. V ...
 • Risk variables in evaluation of transport projects 

  Vařbuchta, Petr; Chalupová, Hana; Hromádka, Vít; Vítková, Eva (IOP Publishing, 2017-09-15)
  This papers aims to specify a new risk variables and process of applying them to already executed project assessment. Based on changes generated by new risk variables will be evaluated differences between original and ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Kvíčala, Aleš
  Tato diplomová práce je zaměřena na ocenění podniku ZZN Pomoraví, a.s.. Teoretická část práce obsahuje základní přístupy k oceňování podniku a popisuje jednotlivé metody používané při stanovení hodnoty podniku. Praktická ...
 • Stavebně technický průzkum objektu rodinného domu 

  Odstrčil, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zabývá diagnostikou jednoho objektu rozděleného na 4 bytové jednotky. Stavebně technický průzkum bylo nutné provést z důvodu, že majitel chce svoji bytovou jednotku zbourat a postavit místo ní ...
 • Vysokoškolská kvalifikační práce:ATELIÉROVÁ ČÁST (D) 

  Maša, Vojtěch
  V diplomové práci nazvané Ateliérová část magisterské diplomové práce (D) se snažím naplnit protokol, který je uveden v těchto bodech: - získat za ateliérovou část své diplomové práce klasifikační stupeň „D“, - pokud ...
 • Vytvoření personální politiky ve střední organizaci 

  Lojdová, Marie
  Bakalářská práce se zabývá personální politikou ve společnosti INSPIRE CZ, s.r.o. Práce osvětluje důležitost role personalisty ve společnosti a jeho jednotlivé úkoly. Specifikuje personální činnost v menších firmách a ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Bělašková, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením, výběrem a implementací informačního systému pro projektové řízení do společnosti. Diplomová práce shrnuje teoretická východiska práce, analýzu společnosti včetně požadavků na ...