Now showing items 1-18 of 18

 • Evropský sociální fond a financovní lidských zdrojů 

  Německá, Lenka
  Cílem této diplomové práce je objasnit možnosti financování z fondů Evropské Unie pro oblast rozvoje lidských zdrojů ve společnosti Lemon, s.r.o., tedy především přiblížit možnosti čerpání z Evropského sociálního fondu v ...
 • Financování projektu neziskové organizace z fondů EU 

  Baranyková, Michaela
  Práce řeší projekt financovaný z fondů EU zaměřený na vzdělávání (e-learning) reálné neziskové organizace - Komory daňových poradců ČR, a to z hlediska jeho dokumentace, přípravy, plánování a financování.
 • Financování projektu z fondů EU 

  Veselý, Jiří
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření projektové žádosti pro organizaci AIESEC Česká republika, která odpovídá požadavkům na čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie.
 • Financování projektů ze zdrojů EU 

  Šolková, Jitka
  Tato práce se zabývá financováním projektů ze strukturálních fondů Evropské Unie. Finance na realizaci úspěšných projektů žadatelé nejčastěji získávají formou dotací z Evropského sociálního fondu. Práce dále zjišťuje, jak ...
 • Financování projektů ze zdrojů EU 

  Janhubová, Karolína
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou projektu a možnostmi jeho financování. Jelikož v dnešní době mnoho firem využívá pro své projekty dotací poskytovaných Evropskou unií jeví se tato možnost jako vhodná alternativa ...
 • FINANCOVÁNÍ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ Z FONDŮ EU 

  Vaňková, Lenka
  Předmětem této diplomové práce je návrh projektu zaměřeného na vzdělávání pracovníků společnosti Siemens Elektromotory s. r. o., závod Frenštát p. R. Tento projekt je zpracováván s cílem dosažení financování prostřednictvím ...
 • Financování rozvoje lidských zdrojů z fondů EU 

  Buljak, Michal
  Předmětem diplomové práce je realizace projektu prostřednictvím strukturálních fondů Evropské unie. Projekt je zaměřený na podporu vzdělávání zaměstnanců neziskové organizace. Součástí práce je přiblížení základních pojmů ...
 • Financování vzdělávacích aktivit podniku prostřednictvím ESF 

  Štorková, Lucie
  Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do ...
 • Financování z ESF 

  Kalousková, Dita
  Cílem této diplomové práce je objasnit fungování strukturálních fondů EU a především přiblížit možnosti čerpání z Evropského sociálního fondu v období 2007 - 2013. Práce se snaží systematicky postihnout téma regionální ...
 • Financování z ESF 

  Štursová, Klára
  Předmětem diplomové práce „Financování z ESF“ je studium a popis politiky hospodářské a sociální soudržnosti, dále Evropského sociálního fondu, jeho začlenění ve struktuře fondů Evropské unie, jeho cíle a užitky. Druhá ...
 • Implementace podnikatelského záměru financovaného z fondů EU 

  Marušincová, Blanka
  Diplomová práce je zaměřena na návrh postupu implementace podnikatelského záměru, který se týká vytvoření podmínek a inovativních opatření ke sladění pracovního a rodinného života zaměstnanců výzkumné organizace. Druhá ...
 • Investiční projekt ucházející se o finanční podporu ze strukturálních fondů EU 

  Najmonová, Tereza
  Diplomová práce popisuje problematiku spojenou s poskytováním finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. Obsahuje návrh studie proveditelnosti, která je součástí žádosti o podporu z evropských fondů, a ...
 • Návrh projektu financovaného z ESF 

  Pražáková, Lucie
  Bakalářská práce řeší problematiku čerpání dotací z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Hlavním cílem této práce je zpracovat návrh projektu pro agenturu Motiv P, ...
 • Návrh projektu financovaného z ESF 

  Tošovská, Andrea
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou návrhu projektu financovaného prostřednictvím Strukturálních fondů EU. Projekt je zaměřený na inovaci v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje, speciálně pak pro studenty ...
 • Návrh vzdělávacího modulu 

  Lokvencová, Jana
  V diplomové práci se zaměřuji na tvorbu projektu pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt, jehož žadatelem je skutečná ZŠ a který má potenciál být podpořen z fondu EU, řeší aktuální situaci špatné ...
 • Podpora rozvoje lidských zdrojů v malých a středních českých podnicích prostřednictvím strukturálních fondů 

  Bumbálková, Veronika
  Cílem této práce je analýza možností využití strukturálních fondů pro rozvoj českých malých a středních podniků se zaměřením na oblast podpory rozvoje lidských zdrojů. Teoretická část práce je zaměřena na strukturu fondů ...
 • Příležitosti pro rozvoj malých podniků 

  Polok, Jiří
  Tato diplomová práce zpracovává část projektové žádosti pro získání finančních prostředků z Evropské unie za pomoci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost jako jednoho z možných nástrojů financování vzdělávacích ...
 • Regionální a strukturální politika EU - ekonomické a právní aspekty 

  Chytka, Miroslav
  Cílem diplomové práce na téma „Regionální a strukturální politika EU – ekonomické a právní aspekty“ je popis všech důležitých aspektů regionální politiky EU a představení této politiky v rámci zcela konkrétního dotačního projektu.