Now showing items 1-15 of 15

 • Buzení a detekce plazmonových polaritonů 

  Šustr, Libor
  Diplomová práce je věnována problematice buzení a detekce povrchových plazmonových polaritonů viditelným světlem. Nejdříve jsou připomenuty základní pojmy jako vlnění, elektromagnetická vlna, světlo na rozhraní a optické ...
 • An Efficient MRTD Model for the Analysis of Crosstalk in CMOS-Driven Coupled Cu Interconnects 

  Rebelli, S.; Nistala, B. R. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-06)
  This paper presents an efficient wavelet based numerical method for analyzing functional and dynamic crosstalk of CMOS driven coupled copper (Cu) interconnects known as Multi-Resolution Time Domain (MRTD),wherein, the CMOS ...
 • Lokalizované povrchové plazmony: principy a aplikace 

  Kvapil, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá plasmonickými nanostrukturami pro viditelnou, případně blízkou infračervenou, oblast elektromagnetického spektra. Nejdříve jsou připomenuty základní pojmy nutné k popisu vlastností plasmonických ...
 • Modelování fotonických struktur pomocí metody konečných diferencí v časové oblasti 

  Procházka, Pavel
  Tato bakalářská práce je zaměřena na základní popis metody konečných diferencí v časové oblasti (FDTD, Finite-Difference Time-Domain method), která slouží k numerickému řešení Maxwellových rovnic. FDTD je dnes velmi používaná ...
 • Modelování lokálních plazmonových rezonancí 

  Dvořák, Petr
  Tato práce je věnována plasmonovým rezonančním systémům. V první části se zabývá analytickým a numerickým popisem chování povrchových plazmonových polaritonů na kovových anténkách v blízkosti rohu. Druhá část této práce ...
 • Modelování zvukového pole v uzavřeném prostoru na nízkých kmitočtech 

  Hořák, Pavel
  Tato diplomová práce pojednává o problematice šíření zvukových vln a simulaci těchto jevů na nízkých kmitočtech. V práci je k vyhodnocení použita metoda FDTD. Praktické měření a simulace jsou zaměřeny na systémy pro živou ...
 • Návrh optických rezonátorů 

  Hubík, Daniel
  Bakalářská práce se věnuje analýze přerušených prstencových rezonátorů v THz oblastech. Simulace byly provedeny metodou konečných prvků a metodou konečných diferencí v časové oblasti. Nejprve byl vytvořen rezonátor pracující ...
 • Numerická analýza účinků elektromagnetického pole na semikompozitní letoun EV55 

  Krutílek, David
  Tato práce se zabývá problematikou simulací elektromagnetického pole v leteckém průmyslu. Jsou zde popsány prostředí, ve kterých se může letoun vyskytovat z pohledu problematiky EMC. Jsou zde stručně shrnuty nejběžněji ...
 • Numerická optimalizace absorpce plazmonických struktur ve střední infračervené oblasti 

  Kulič, Martin
  Plazmonické nanostruktury mají dnes již mnohaletou historii aplikace v senzorických a spektroskopických metodách. V této práci je nejprve představena historie, aplikace a parametry nanostruktur ve spektroskopii. Poté je ...
 • Optická odezva infračervených plazmonických antén za přítomnosti tenké vrstvy oxidu křemičitého 

  Biolek, Vladimír
  Tato diplomová práce se zabývá optickou odezvou rezonančních infračervených antén na tenké vrstvě oxidu křemičitého. Nejdříve je rozebrán teoretický popis elektromagnetického pole na rozhraní kovu a dielektrika. Dále jsou ...
 • Plazmonické rezonanční antény 

  Kvapil, Michal
  V první části práce je diskutováno použití kovových nano- a mikročástic v plasmonice a dále také možnost měření resonančních spekter kovových nanostruktur pomocí fotoluminiscence. Hlavní část práce se zabývá testováním ...
 • Povrchové plazmonové rezonance na koloidních nanočásticích 

  Beránek, Jiří
  Předkládaná diplomová práce se zabývá lokalizovanými povrchovými plazmony (LSP) na koloidních nanočásticích. Byla provedena experimentální měření a teoretické simulace odezvy nanočástic v dalekém poli způsobené těmito ...
 • Rigorózní simulace interakce světla s buňkami 

  Dršata, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá rigorózními simulacemi rozptylu světla na živých buňkách. První část je věnována úvodu do dané problematiky a základnímu popisu často využívaných výpočetních metod a modelů buněčných struktur. ...
 • Silná vazba v plazmonických strukturách 

  Gryga, Michal
  Tato diplomová práce ze zabývá numerickými simulacemi optické odezvy infračervených plazmonických antén na křemíkovém substrátu s tenkou vrstvou oxidu křemičitého a následným prokládáním rozptylových spekter modelem vázaných ...
 • Vliv hazardních EM polí na velké objekty 

  Klučka, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá simulací účinků elektromagnetického pole na letadlo pomocí počítačového programu PAM-CEM. Účelem simulace je ověřit podmínky pro umístění přístrojů a kabelů ve vybraných místech. Byly vybrány dvě ...