Now showing items 1-20 of 24

 • Automatická identifikace tváří v reálných podmínkách 

  Kičina, Pavol
  Táto diplomová práca sa zaoberá identifikáciu tvárií v reálnych podmienkach. Obsahuje preh ad sú asných metód detekcie tvárií pomocou klasifikátorov. Taktiež obsahuje rôzne metódy na detekciu tváre. V druhej asti práce je ...
 • Automatická regulace velikosti písma podle vzdálenosti čtenáře 

  Brunclík, Robert
  Diplomová práce se zabývá automatickou regulací velikosti písma podle vzdálenosti čtenáře. Obsahuje teoretické seznámení s detekcí obličeje a následné sledování detekované oblasti v průběhu scény. Dále je zde uvedeno ...
 • Automatické detekce obličeje a jeho jednotlivých částí 

  Krolikowski, Martin
  Diplomová práce se zabývá problémem detekce obličejů v barevných statických obrazech. V práci jsou nastíněny základní pojmy, se kterými se lze při detekci obličeje setkat, a jejich vzájemné souvislosti. Jednotlivé přístupy ...
 • Detekce a identifikace obličeje na fotografii 

  Konôpková, Júlia
  Práce se zabývá problematikou detekce a identifikace obličeje na fotografích. V úvodu jsou rozebrány nejznámější metody se stručnými popisy jejich pricipů. Některé z nich v rámci praktické části implementujeme a otestujeme ...
 • Detekce hledaných osob ve videu 

  Bažout, David
  Cílem této práce je vytvořit nástroj umožňující vyhledávání podezřelých osob ve videozáznamu pocházejícího z dohledových kamer. Hledané osoby jsou systému určeny pomocí několika fotografií obličeje. Výstup tvoří informace ...
 • Detekce obličeje 

  Šašinka, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá detekcí obličeje v obraze. Bude zde uveden přístup, který nejprve detekuje jednotlivé obličejové rysy (oči, nos, koutky úst), které pak podle určitých pravidel spojuje do výsledné detekce ...
 • Detekce obličeje v obraze 

  Koudela, Ondřej
  Tato práce prezentuje základní přehled metod detekce obličeje v obraze a jejich součástí. Hlavní částí práce tvoří ukázka algoritmů vytvořených v programovacím prostředí MATLAB pro detekci obličeje na základě segmentace ...
 • Detekce obličejů v obraze, nezávisle na natočení 

  Bureš, Václav
  Práce se věnuje problematice detekce typově stejných objektů (konkrétně obličejů) v obraze. Následuje rozšíření popsaných metod o detekci objektů v různých natočeních. Naleznete zde stručný přehled využitelných metod, jako ...
 • Detekce obličejů ve videu 

  Kolman, Aleš
  Práce se zabývá problematikou detekce obličejů ve videu. Naleznete v ní souhrn základních barevných modelů. Poté je uveden popis a srovnání základních metod pro detekci lidské kůže s praktickou ukázkou implementace ...
 • Detekce obličejů ve videu 

  Hypský, Roman
  Tato bakalářská práce pojednává o detekci obličejů ve videu. Jsou postupně popsány metody detekce lidské kůže v obraze, nejprve parametrické a následně pomocí Gaussova rozložení pravděpodobnosti. Následně jsou popsány ...
 • Detekce zahalených tváří v obraze 

  Malý, Ondřej
  Cílem práce je nastudovat a otestovat současné metody pro detekování tváře na zahalených tvářích a vyhodnotit výsledky. V první kapitole je teoreticky rozebráno 5 zvolených metod a v druhé kapitole jsou jednotlivé metody ...
 • Kamera s výměnou obličeje pro Android 

  Škorňok, Petr
  Cílem této práce je prozkoumat existující možnosti pro detekci obličejů v obraze na mobilních zařízeních s operačním systémem Android a na základě zjištění vytvořit aplikaci podporující výměnu obličeje se vstupem z kamery. ...
 • Lokalizace obličejů ve video sekvencích v reálném čase 

  Juráček, Aleš
  Má diplomová práce se zabývá detekcí obličeje v obraze. Snažím se nastínit problematiku počítačového vidění, umělé inteligence a strojového učení. Popsal jsem zde podrobně detekci navrženou Violou a Jonesem, která pro ...
 • Pokročilá detekce lidské tváře 

  Koníček, Igor
  K detekci, lokalizaci a určení úhlů natočení tváře bylo dříve přistupováno k jako třem rozlišným úkolům. Tato práce se zabývá algoritmy, které tyto problémy sjednocuje do jednoho algoritmu. K tomu využívá technologie ...
 • Rozpoznání osob s částečně zahalenou tváří 

  Kašpar, Jan
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na rozpoznání osoby se zahalenou tváří. V rámci práce jsou popsány čtyři algoritmy InsightFace, FaceNet, OpenFace a FaceRecognition.Z těchto algoritmů je vybrán nejvhodnější pro rozpoznávání ...
 • Rozpoznávání obličejů v obraze 

  Hauser, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou detekce a rozpoznávání obličejů v obraze. Obsahem práce je popis využívaných metod detekce a rozpoznávání obličejů. Podrobněji je popsána metoda analýzy hlavních komponent (PCA), ...
 • Rozpoznávání obličejů v obraze 

  Krhut, Miloš
  Diplomová práce se zabývá tématikou detekcí obličejů v digitálních obrazech. Jsou v ní obecně popsány a roztříděny nejčastěji používané metody a zmíněny jejich výhody a nevýhody. Podrobněji je popsána metoda detekce kůže ...
 • Rozpoznávání osob s pomocí snímků obličeje 

  Lindovský, Michal
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na rozpoznání osoby mezi několika miliony osob v~řádech několika sekund. V rámci práce se porovnávají dva frameworky sloužící k rozpoznávání obličejů, OpenFace a Face Recognition. Jsou ...
 • Simulace biometrických zabezpečovacích systémů pracující na základě rozpoznávání tváře 

  Dubský, Milan
  Zadáním této práce je navrhnout v prostředí Matlab-Simulink systém pro rozpoznávání tváře určitého člověka z množiny (databáze) tváří všech uživatelů systému. V rámci práce jsou popsány jak algoritmy používané pro detekci ...
 • Sledování pohybu hlavy ve snímcích 

  Sieber, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá určením polohy a natočení hlavy v reálném čase ze snímků pořízených webovou kamerou vůči pevným ramenům. Dále poukazuje na výhody využití Open CV. Zahrnut je též podrobnější popis užitých funkcí ...