Now showing items 1-20 of 28

 • Adobe Flash – interaktivní prezentace (optimalizace) 

  Dostál, Marek
  Cílem této bakalářské práce je základní popis vybraných optimalizačních metod. Tvorba dvou demo aplikací pro numerickou optimalizaci a tří demo aplikací pro soft-computing optimalizaci. Vytvořené aplikace by měly obsahovat ...
 • Animace algoritmů v prostředí Flash 

  Malčík, Dominik
  Hlavním cílem této práce je prodiskutovat a demonstrovat možnosti animace algortimů v rámci platformy Adobe Flash. Pro uvedení do problematiky je vypracován přehled technologií RIA včetně stručného zhodnocení celé oblasti. ...
 • Animace algoritmů v prostředí Silverlight 

  Gargulák, David
  Cílem této práce, bylo vytvoření programu, pro animaci algoritmů v prostředí Silverlight. K jeho vývoji byl použit zásuvný modul Silverlight s využitím platformy .Net a~programovacího jazyka C#. Tato práce dále obsahuje ...
 • Grafický podsystém v prostředí internetového prohlížeče 

  Vlach, Petr
  Tato diplomová práce se skládá ze dvou částí. První části se zabývá existujícími komerčními a nekomerčními systémy pro zobrazení OLAP dat pomocí kontingenčních tabulek a grafů a jejich srovnáním. Zjištěné poznatky o ...
 • Interaktivni simulace s využitím technologie Flash 

  Látal, Pavel
  Práce se zabývá vytvořením šesti interaktivních simulací pomocí technologie Flash. Vytvořené interaktivní simulace jsou následující: rozšířená varianta Conwayova celulárního automatu realizovaná v ortogonální a hexagonální ...
 • Interaktivní model FITkitu 

  Danko, Martin
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou interaktivního modelu platformy FITkit a možnostmi jeho prezentace v prostředí internetu. Přibližuje různé způsoby zobrazení trojrozměrného obsahu v internetových prohlížečích a přináší ...
 • Internetový obchod s využitím technologie Macromedia Flash 

  Padělek, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou elektronického obchodu s využitím technologie Macromedia Flash. Cílem bylo vytvořit systém podle požadavků zákazníků na elektronické obchody. Nejprve je představen pojem elektronický ...
 • Internetový portál hudební skupiny 

  Štěpaník, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá implementací internetového portálu hudební skupiny Marshal. Jedná se o portál vytvořený programovacími technikami jazyka PHP a založený na databázi MySQL, jenž zahrnuje registraci fanoušků, ...
 • Laboratorní model technologického celku 

  Macej, Maroš
  V práci je vytvorený model obehovej mlynice cementu v programe Control Web. Model obsahuje ako logické tak aj dynamické prvky. V modele sa nachádzajú štyri sústavy. Tri sústavy prvého rádu sú regulované pomocou PI – ...
 • Modelování vlastností mikroelektronických struktur 

  Luňáček, Erik
  Tato práce se zabývá termomechanickou a elektrickou analýzou mikroelektronických struktur v programu ANSYS. Prvním krokem je vytvoření analyzovaného modelu. Pro zhotovení modelu byl využit program Solidworks. Následně byly ...
 • Nástroj pro extrakci textu z www stránky 

  Pohlídal, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi extrakce textu z webových stránek a jeho následným uložením do databázového systému MySQL. Jsou zde popsány jazyky a nástroje pro tvorbu webových stránek a vysvětleny rozdíly v ...
 • Nástroje pro tvorbu prezentací 

  Ptašek, Martin
  Tato práce se zabývá prostředky pro tvorbu pokročilé prezentace. Pokročilými prvky jsou virtuální prostorová scéna, prostorové objekty a video. Shrnuje a popisuje vybrané technologie a možnosti jejich užití. Obsahem práce ...
 • Návrh animace digitálního spojovacího pole 

  Kučerka, Daniel
  Práce je zaměřena na rozdělení a popis druhů a vlastností pamětí používaných ve sdělovací technice. Paměť je zařízení, které je schopno zaznamenat určitou informaci a uchovat ji po určitou dobu. Paměť se používá v počítačích, ...
 • Návrh internetových stránek 

  Gala, Stanislav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom internetových stránok pre projektantskú firmu Veon. Účelom práce je navrhnúť firemný web pri dodržaní doterajšieho štýlu prezentácie a umožniť majiteľovi spravovať vystavované ...
 • Návrh internetových stránek 

  Pagáč, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá vytváraním internetových stránok súčasných trendov, požiadaviek a webdesignom. Poukazuje na rozdiely vo vývoji webdesignu od začiatkov používania internetu až po súčasnosť, skúma proces tvorby ...
 • Názvosloví anorganické chemie Tvorba e-learningových studijních materiálů 

  Zubek, Piotr
  Předmětem této bakalářské práce je e-learning a tvorba výukového materiálu Názvosloví anorganické chemie. V teoretické části je pojednáno o definicích a vymezení pojmu e-learning, jeho vývoji a moderních trendech v tomto ...
 • Proxy server pro mobilní zařízení 

  Vašenka, Václav
  Tato práce by měla seznámit čtenáře s principem proxy serverů a to zejména při použití proxy jako prostředníka mezi uživatelem webu, jež k němu přistupuje z mobilního zařízení, a servery provozujícími webové služby. Postupně ...
 • Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady CANON IXUS 500 

  Šulc, Martin
  Bakalářská práce se zabývá simulací fotoaparátu Canon IXUS 500, jeho základními funkcemi, 3D- modelem zobrazení fotoaparátu a podrobnou nápovědou. Hlavním účelem této simulace trenažéru je nejen podpora výuky na univerzitě ...
 • Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady FUJIFILM S6500fd 

  Činčera, Jaroslav
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření simulátoru fotoaparátu FUJIFILM řady S6500fd. Ten je implementován pomocí Flashe a programovacího jazyka ActionScript. Aplikace bude sloužit k výuce na Univerzitě třetího věku. ...
 • Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady PANASONIC FZ7 

  Bielik, Branislav
  Bakalářská práce Simulátor a trenažér digitálních fotoaparátů řady Panasonic FZ7 se zabývá návrhem a realizací výukových manuálů a trenažéru pro tento digitální fotoaparát. Aplikace bude sloužit na podporu výuky na Univerzitě ...