Now showing items 1-4 of 4

 • Fluktuace zaměstnanců ve státním podniku 

  Matuszná, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá v první řadě mírou fluktuace zaměstnanců ve státním podniku. Práce je rozdělena na tři části a to na teoretickou, analýzu současného stavu a praktickou část. Teoretická část definuje základní ...
 • Návrh změn motivačního konceptu ve vybrané společnosti poskytující služby 

  Crlíková, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou motivace zaměstnanců. Popisuje změnu současného trhu práce a vysvětluje důležitost obeznámenosti vedení společností s důvody odchodu zaměstnanců z firmy. Teoretická část obsahuje ...
 • Návrhy řešení pro snížení fluktuace zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Kožená, Pavlína
  Tato diplomová práce se zabývá fluktuací zaměstnanců ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena na čtyři části. V první části jsou stanoveny cíle práce. Druhá, teoretická, část popisuje současné metody pro snižování ...
 • Účinné formy motivace pracovníků 

  Kočí, Šárka
  Předmětem diplomové práce: "Účinné formy motivace zaměstnanců" je analýza současné úrovně motivace zaměstnanců v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Tato analýza se zaměřuje pomocí dotazníkového šetření na spokojenost respondentů ...