Now showing items 1-2 of 2

  • Implementace Ford-Fulkersonova algoritmu 

    Makovský, Benjamin
    Tato práce navrhuje a řeší grafickou implementaci Ford-Fulkersonova algoritmu pro hledání maximálního toku a minimálního řezu v síti. Obsahuje stručné seznámení s teorií grafů a toků v sítích, popisuje princip Ford-Fulkersonova ...
  • Segmentace hipokampu v MRI datech 

    Kodym, Oldřich
    Práce se zabývá využitím grafových metod pro segmentaci málo kontrastních obrazových dat, konkrétně pro segmentaci hipokampu ze snímků magnetické rezonance. Nejprve je uvedena základní problematika a terminologie teorie ...