Now showing items 1-18 of 18

 • Analytické metody solárních panelů a systémů 

  Kopunec, Vít
  Cílem této práce je seznámit se s analytickými metodami solárních panelů a systémů. Nejprve je zde krátce věnována pozornost principu fotovoltaické přeměny, což zahrnuje vysvětlení fotoelektrického jevu a problematiky P-N ...
 • Automatické měřicí pracoviště U-I charakteristik solárních článků 

  Kaderka, Tomasz
  Cílem teoretické části práce je nastínit možnosti přeměny sluneční energie, seznámit se s problematikou a historii fotovoltaiky a popsat fotovoltaickou přeměnu energie. Dále pak popsat princip měření VA charakteristik ...
 • Charakteristické vlastnosti luminiscenčního záření solárních článků 

  Malý, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi luminiscenčního záření fotovoltaických článků při elektroluminiscenci. Elektroluminiscence je děj, kdy látka začne vyzařovat elektromagnetické záření (tedy luminiscenci) vlivem ...
 • Charakterizace optických a energetických vlastností fotovoltaických článků 

  Mocharová, Zuzana
  V diplomové práci jsou popsány teoretické poznatky k tématu charakterizace optických a energetických vlastností fotovoltaických článků pomocí fotoimpedanční spektroskopie, které zahrnují vývoj a princip článků, vlastnosti ...
 • Časové změny vlastností fotovoltaických článků 

  Kvapil, Jakub
  Práce pojednává o problematice perovskitu, výrobě perovskitových struktur a měření perovskitových fotovoltaických článků. V úvodu se práce zabývá materiálovými vlastnostmi a strukturou perovskitu. Je zde vysvětlena ...
 • Detekce defektů solárních článků pomocí systému využívajcího elektroluminiscenci 

  Marčík, Silvestr
  Diplomová práce se zaměřuje zejména na problematiku fotovoltaických článků z hlediska jejich vad (defektů). Úvodní část se zabývá historii fotovoltaiky, její zavádění do praxe a v neposlední řadě vysvětlení samotného ...
 • Generátorové snímače 

  Arnošt, Karel
  Diplomová práce se zabývá generátorovými snímači, ve funkci zdroje energie. Tím, jak se požadavky na napájení mikroelektronických obvodů snižují, stávají se energetické zdroje z prostředí kolem snímače více perspektivní. ...
 • I-U charakteristiky fotovoltaických modulů spojovaných paralelně a do série 

  Láník, Lukáš
  V předkládané práci jsou popsány základní principy fungování fotovoltaických panelů. Je zde také popsán vývoj fotovoltaických panelů. Dále je práce zaměřena na teoretické znalosti o ekvivalentních obvodech a jejich aplikaci ...
 • Komplexní simulátor slunečního záření 

  Petrov, Roman
  Tato práce se skládá z teoretické části, ve které se zabývá různými způsoby, jak matematickými tepelnými rovnicemi modelovat fotovoltaický článek. Tepelné modelování fotovoltaického článku popisuje teplotu, či tepelnou ...
 • Měření provozních charakteristik FV systémů 

  Jílek, Milan
  Bakalářská práce pojednává o principu fotoelektrického jevu, složení fotovoltaického článku a různých typech solárních panelů. V této práci je dále zobrazen předpokládaný průběh zatěžovací charakteristiky. Jsou zde také ...
 • Porovnání výkonnosti fotovoltaických panelů v podmínkách ČR 

  Červinka, Pavel
  Tato semestrální práce se zabývá historií, principem a využitím fotovoltaických panelů. Popisuje jejich strukturu a stále se zlepšující vlastnosti těchto panelů. Nastiňuje jejich postupný generační vývoj od jejich začátků ...
 • Pracoviště pro dynamické testování solárních článků 

  Hanák, Kamil
  Předkládaná práce se zabývá metodou pro testování fotovoltaických solárních článků pomocí přechodových dějů. Napětí na článku v propustném i v závěrném směru bylo řízeno pomocí proudových impulsů. Ze záznamu přechodových ...
 • Provozní parametry FV panelů pracujících v hybridních energetických systémech – porovnání 

  Jílek, Milan
  Diplomová práce pojednává o principu fotoelektrického jevu, složení fotovoltaického článku a různých typech solárních panelů. Je zde popsán princip přeměny větrné energie na elektrickou. Práce popisuje důvody využití ...
 • Recyklace fotovoltaických modulů 

  Cingel, Štefan
  Tato bakalářská práce se v první části zaměřuje na rozdělení FV článků, jejich vývoj a výrobní procesy. Dále jsou zde obecně popsány recyklační metody a jejich základní rozdělení a druhy, které se běžně využívají. V ...
 • Studium elektrických a dielektrických vlastností tenkých polymerních vrstev 

  Miklíková, Zdeňka
  Práce je zaměřena na studium elektrických a dielektrických vlastností tenkovrstvých organických materiálů, které mohou být využity jako aktivní vrstva fotovoltaických článků. Zejména byly studovány vlastnosti aktivní vrstvy ...
 • Studium změny vlastností perovskitovských fotovoltaických článků za dobu jejich života 

  Dvořák, Tomáš
  Práce pojednává o problematice perovskitových solárních článků. V úvodu se zabývá historií solárních článků, následně se věnuje jejich generacím, principu a také veličinám měřeným u fotovoltaických článků. V další části ...
 • Tester fotovoltaických článků a panelů 

  Pavlík, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá základy funkce a měření fotovoltaických panelů a článků. V práci představuji metody detekce defektů a charakteristik solárních článků a panelů zejména pak metodu FLASH. Dále pak dovybavit ...
 • Zjišťování klimatických vlivů na degradaci různých typů fotovoltaických článků 

  Peroutka, Tomáš
  V této práci je pojednáváno o fotovoltaických článcích. Jsou zde rozebrány i základní pojmy zdroje záření pro sluneční články. Obsahem je nahlédnutí do problematiky polovodičů a historie a vývoj FV článků. Nemalá část se ...