Now showing items 1-11 of 11

 • 3D rekonstrukce objektů pomocí metod analýzy obrazu 

  Maruniaková, Zuzana
  Táto diplomová práca sa zaoberá 3D rekonštrukciou objektov pomocou metód analýzy obrazu. Práca obsahuje matematický aparát spojený s týmto problémom, ďalej je uvedený postup pre vytvorenie 2D ostrého obrazu a samotnej 3D ...
 • Automatické vyhodnocení signálů s využitím Fourierovy transformace 

  Rudžík, Matej
  Táto diplomová práca sa zaoberá vyhodnotením signálov pomocou Fourierovej transformácie. V teoretickej časti sú popísané rôzne možnosti analýzy signálov s dôrazom na rýchlu Fourierovu transformáciu. Teoretická časť obsahuje ...
 • Časové okno pro frekvenční analýzu signálů využívající hladkých funkcí 

  Matus, Gabriel
  Táto práca sa zaoberá vlastnosťami časových okien a ich použitím vo frekvenčnej analýze signálov. Pri tejto analýze je použitá diskrétna Fourierova transformácia (DFT). Účinky okien skúmame vo frekvenčnom spektre, ktorý ...
 • Dynamika kavitujícího proudění za clonou 

  Kubina, Dávid
  Práca sa zaoberá experimentálnym meraním charakteristík kavitujúceho prúdenia piatimi clonami s rôznym počtom a geometrickým usporiadaním otvorov pri dodržaní konštantnej prietočnej plochy. Dynamické charakteristiky: ...
 • Hermiteova ortogonální báze a její využití pro získání spektra signálů 

  Mihálik, Ondrej
  Práca je zameraná na využitie Hermiteovych funkcií pre účely aproximácie signálov. Cieľom práce je preskúmať ich vlastnosti v časovej a vo frekvenčnej oblasti, konkrétne ich ortogonalitu, Fourierovu transformáciu, korene ...
 • Integrální transformace a jejich aplikace 

  Béreš, Lukáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá integrálnymi transformáciami a ich aplikáciami. Práca zhrnuje základné vlastnosti Laplaceovej a Fourierovej transformácie a následne ilustruje ich využitie pri riešení parciálnych diferenciálnych ...
 • Metody pro automatické zaostřování kamery 

  Kičina, Pavol
  Táto bakalárska práca sa zaoberá metódami zaostrovania pomocou web kamery. Princípy na určovanie miery zaostrenia som v práci použil detekciu hrán a Diskrétnu kosínovú transformáciu. Vytvoril som program v programovom ...
 • Signály s omezeným spektrem, jejich vlastnosti a možnosti jejich extrapolace 

  Mihálik, Ondrej
  Práca je zameraná na spektrálne obmedzenú extrapoláciu signálov pomocou konečného radu špeciálnych funkcií – anglicky nazývaných prolate spheroidal wave functions. Naším cieľom je zistiť, do akej miery je možné extrapolovať ...
 • Soubor počítačových úloh pro předmět Signály a systémy 

  Šimčík, Patrik
  Obsahom tejto práce je správny návrh a realizácia úloh pomocou programového prostredia Matlab. Tieto navrhnuté úlohy majú dokázať popísať a pomôcť pochopiť študentovi niektoré témy z oblasti spojitých a diskrétnych signálov ...
 • Strojový přepis kytarových melodií do tabulatury 

  Joščák, Juraj
  Táto práca sa zaoberá problémom automatickej detekcie tónu v melodických gitarových linkách a následného prepisu do tablatúry. Výsledný systém používa detekciu tónu pomocou hrebeňového filtra. Jednotlivé noty sú rozdelené ...
 • Vliv optických prvků na vyzařovaný laserový svazek 

  Poliak, Juraj
  Diplomová práca pojednáva o skalárnej teórii difrakcie a zavádza dôležité riešenie vlnovej rovnice a to elipticky symetrický Gaussov zväzok. V praktickej časti bude popísané modelovanie difrakcie na kruhovom otvore dvoma ...