Now showing items 1-10 of 10

 • Flíčková anténa s fraktálním vzorem 

  Prouza, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím fraktálových motivů při návrhu mikropáskových antén. Důraz je kladen na posouzení jejich vlivu na vlastnosti konvenční flíčkové antény. První část práce se zaměřuje na teoretické ...
 • Fraktál v sekvenci DNA 

  Nedvěd, Jiří
  Práce se zabývá hledáním fraktální struktury v sekvenci DNA, která bude vykreslena ve čtverci ACGT. Na počátku jsou rozebrány fraktály obecně a důkladně je probrána konstrukce Sierpinského trojúhelníku deterministickou ...
 • Fraktály a jejich aplikace v počítačové grafice 

  Tesař, Martin
  První část bakalářské práce zahrnuje teorii fraktálů, vysvětluje Hausdorffovu dimenzi a obsahuje průřez uplatnění fraktálů v počítačové grafice. V druhé časti je zvolena jejich oblast užití, kterou se stala interaktivní ...
 • Fraktály v počítačové grafice 

  Heiník, Jan
  Diplomová práce se zabývá historií fraktální geometrie a popisuje vývoj nauky o fraktálech. Po počátečním seznámení se základními pojmy jsou popsány jednotlivé druhy fraktálů a jejich typické příklady. Dále jsou uvedeny ...
 • Generování hor a oblak pomocí fraktální geometrie 

  Tůma, Petr
  Práce se zabývá generováním krajinných útvarů pomocí fraktální geometrie. Je zde vysvětlen pojem fraktál a termíny s ním spojené. Další kapitoly popisují základní teoretické úvahy a implementace jednotlivých algoritmů. ...
 • Kaskádový Sierpinského monopól 

  Kadlček, Jiří
  Diplomová práce v teoretické části popisuje rozbor struktury Sierpinského trojúhelníku. Na základě této struktury je zde navržena nejprve planární verze Sierpinského monopólu. Po přenesení motivu na kónickou plochu jsou ...
 • Křivky vyplňující prostor 

  Staňo, Marek
  Cieľom mojej práce je zoznámiť sa s krivkami vyplňujúcimi priestor a pokúsiť sa zovšeobecniť tieto krivky do viacdimenzionálnych priestorov. Ďalej sa v práci nachádzajú informácie o rekurzívnom a nerekurzívnom riešení ...
 • Speciální difraktivní prvky - využití fraktálů 

  Kala, Miroslav
  Tato diplomová práce je zaměřena na využití fraktálů v difraktivních optických prvcích. Jsou zde zkoumány vlastnosti difrakčních obrazců, které přísluší jak různým fraktálům, tak i některým jednodušším nefraktálním strukturám. ...
 • Vizuální výukový systém fraktálů 

  Friedrich, Tomáš
  Cílem této práce je přiblížit problematiku fraktálů. Nejprve zde jsou uvedeny základy fraktální geometrie a dále jsou postupně vysvětleny a na příkladech demostrovány některé typy fraktálů. Pro snadnější pochopení všech ...
 • Vlastnosti fraktálních kapacitorů 

  Chvíla, Ladislav
  Práce se zabývá počítačovou simulací fraktálních kapacitorů. Prozkoumán je zejména vliv geometrie na kapacitu. K simulacím je použito programů Matlab, SolidWorks a Comsol Multiphysics. Dále je zahrnuto několik konkrétních ...