Now showing items 1-2 of 2

  • Funkcionalizace polyolefinů roubováním 

    Paulenka, Igor
    Teoretická časť diplomovej práce je venovaná funkcionalizácii polyolefínov s cieľom urýchlenia ich degradácie a zvýšenia obsahu uhlíka z obnoviteľných zdrojov so zameraním na hydroxykyseliny. Experimentálna časť je zameraná ...
  • Funkcionalizace zlatých nanočástic pro zobrazování 

    Jakubechová, Jana
    Diplomová práca sa zaoberá syntézou zlatých nanočastíc s následnou funkcionalizáciou povrchu tak, aby boli vhodné pre in vitro zobrazovanie. Z tohto hľadiska musia zlaté nanočastice vykazovať výhodné optické vlastnosti, ...