Now showing items 1-20 of 61

 • 3D model obce Kojkovice u Třince 

  Szturc, Krzysztof
  Tématem této práce je tvorba 3D modelu části obce Kojkovice u Třince. Je popsán postup měření a zpracování naměřených dat. Dále je podrobně uveden postup tvorby TIN z dat naměřených i z dat ZABAGED poskytnutých ČÚZK. Model ...
 • Analýza únikových tras v 3D modelu budovy 

  Halajová, Andrea
  Táto diplomová práca sa zaoberá analýzami únikových trás v 3D modeli budovy. Prvotne sú zo zadaného 3D BIM modelu vo formátu IFC extrahované potrebné dáta do GIS prostredia ArcGIS. Z modelu je vytvorená topologická sieť ...
 • Aplikace a porovnání standardních a GIS metod pro kvantifikaci erozního smyvu v povodí. 

  Matoušek, Petr
  Cílem práce bylo vyhodnocení erozních a odtokových poměrů metodou klasického výpočtu dle univerzální rovnice USLE, metodou USLE2D v prostředí Arcview GIS a s využitím metody ATLAS DMT. Dále porovnání těchto metod. Porovnání ...
 • Aplikace prostorových analýz pomocí technologie GIS pro účely trhu s nemovitostmi 

  Viktorová, Stanislava
  Diplomová práca rieši možnosti využitia priestorových analýz pre účely trhu s nehnuteľnosťami pomocou geografického informačného systému. V práci je kladený dôraz na problematiku vyhľadávania vhodných podkladov pre tvorbu ...
 • Aplikace teorie multikriteriálního rozhodování v GIS v lokalitě Nový Lískovec 

  Hírešová, Tatiana
  Diplomová práca sa zaoberá multiriteriálnou analýzou v geografických informačných systémoch. Viackriteriálne rozhodovanie je aplikované v lokalite Nový Lískovec a rieši otázku bývania v panelových domoch nachádzajúcich sa ...
 • Cykloturistický GIS Moravských vinařských stezek 

  Ondráček, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá navržením a vytvořením geografického informačního systému se zaměřením na cykloturisty. Pro účely této práce byla zpracována jižní část Znojemské vinařské stezky. GIS poslouží pro zobrazení ...
 • Cykloturistický GIS Moravských vinařských stezek 

  Cafourková, Jitka
  Diplomová práce se zabývá tvorbou geografického informačního systému pro potřeby cykloturistiky. Zájmovou oblastí je Brněnská vinařská stezka. Celý projekt je realizován na platformě ArcGIS společnosti Esri. Data byla v ...
 • Depozice pomocí fokusovaného elektronového svazku 

  Juřík, Karel
  V rámci této práce byla provedena série depozic pomocí fokusovaného elektronového svazku z trimethyl(methylcyklopentadienyl)platičitého komplexu v prostředí vodních par. Byla sledována závislost čistoty připravených materiálů ...
 • Generování modelů domů pro Open Street Mapy 

  Galacz, Roman
  Tato práce se zabývá získáním dat z map poskytovaných projektem OpenStreetMap a následným převodem těchto dat z formátu zeměpisné šířky a délky do kartézské soustavy souřadnic. Dále popisuje rozpoznávání domů v zástavbách, ...
 • Geografické informační systémy 

  Bílek, Ondřej
  Tato diplomová práce se věnuje problematice geografických informačních systémů, analýze ko- merčních i volně šiřitelných softwarových nástrojů pro GIS, analýzou vektorové a rastrové reprezentace geografických dat, jakožto ...
 • Geografický informační systém v oboru finančních služeb 

  Spurný, Jan
  Práce pojednává o návrhu a vytvoření Geografického informačního systému pro firmu Partners Financial Service a .s.. Aplikace bude klíčový nástroj společnosti pro řízení a vytváření reportů. Práce obsahuje návrh a realizaci ...
 • GIS ANALÝZY V PROSTŘEDÍ INFORMAČNÍCH MODELŮ STAVEB 

  Černý, Martin
  Tato disertační práce se zabývá geografickými informačními systémy (GIS) a možností využití prostorových analýz v informačních modelech budov (BIM). V práci jsou porovnány GIS a BIM z hlediska přístupu k organizaci dat, ...
 • GIS systém pro obec 

  Vrzáková, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem geografických informačních systémů, jejich používaných standardů a možností využití. Dále se zaměřuje na požadavky a návrhy ze strany městské části Brno-Jundrov, ve snaze definovat ...
 • GIS systém pro správu nalezišť přírodních zdrojů 

  Viererbl, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací GIS systému pro správu nalezišť přírodních zdrojů ve formě webové aplikace. Pro řešení tohoto projektu byly použity nástroje MapServer, nadstavba PostGIS databázového ...
 • Hluková mapa 

  Němcová, Michaela
  Cílem práce je seznámení se s problematikou měření hluku. První část se zaměřuje na popis fyzikálních vlastností zvuku v oblasti prostorové, atmosférické a fyziologické akustiky. Dále pojednává o fyziologických účincích ...
 • Hluková mapa 

  Lokaj, Jiří
  Cílem této práce je seznámení se s problematikou měření hluku a tvorby hlukových map v geografických informačních systémech. V první jsou vysvětleny fyzikální základy zvuku a je pojednáno o prostorové, atmosférické a ...
 • Hluková mapa 

  Lokaj, Jiří
  Cílem této práce je seznámení se s problematikou měření hluku a tvorby hlukových map v geografických informačních systémech. V první jsou vysvětleny fyzikální základy zvuku a je pojednáno o prostorové, atmosférické a ...
 • Hluková mapa v GIS 

  Rodryč, Filip
  Tato práce je tvořena teoretickým podkladem a praktickým ověřením systému ArcView. Jsou zde rozebírány veličiny popisující hluk a krátce seznamuje s metodikou měření hluku. Obsahuje limity hluku v pracovním prostředí dané ...
 • Hluková mapa v GIS 

  Keršner, Oldřich
  Cílem diplomové práce je vytvoření hlukové mapy a zpracování naměřených dat pomocí geografického informačního systému ArcView 9.2 a jeho nadstaveb. Pro účel zpracování diplomové práce byla poskytnuta studentská licence ...
 • Identifikace kritických profilů a vyhodnocení jejich erozních a hydrologických charakteristik 

  Tučka, Ondřej
  Práce se zabývá vyhodnocením hydrologických a erozních charakteristik na určeném území, které se nachází v okolí městské části Brno - Líšeň. Dále jsou stanovena místa, kde může dojít k ohrožení intravilánu nebo dopravní ...