Now showing items 1-17 of 17

 • Detekce Akustického Prostředí z Řeči 

  Dobrotka, Matúš
  Téma tejto diplomovej práce je klasifikácia audio nahrávky do 15 tried akustických prostredí, v ktorých sa ľudia bežne nachádzajú. Práca popisuje 2 metódy založené na GMM a i-vektoroch a ich vzájomnú fúziu. Na dátach zo ...
 • Detekce lidské řeči v audio nahrávce 

  Břenek, Roman
  Tato práce se zabývá technikami detekce lidské řeči v nahrávkách. Je nutné při rozpoznávání správně klasifikovat všechny neřečové segmenty a naopak rozpoznat veškerou řeč i v hlučných a zašuměných prostředích. V práci je ...
 • Detekce ohně a kouře ve videosekvenci 

  Tomek, Peter
  Cílem práce je analýza vstupní videosekvence a následné nalezení oblastí, které obsahujících oheň nebo kouř. Daný problém je rozdělen na dvě podúlohy-detekci ohně a detekci kouře. Základem a prvním krokem analýzy je detekce ...
 • Klasifikace akustických signálů 

  Pospíšil, Aleš
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku automatické klasifikace hudebních žánrů. Nejprve je hodnocen současný stav řešení problému s odkazem na již vytvořené studie a získané poznatky jsou využity k vlastní práci. ...
 • Konverze hlasu 

  Brukner, Jan
  Práce se věnuje konverzi hlasu. Tedy metodě, ve které se snažíme modifikovat řečové parametry zdrojového mluvčího na cílového. V práci je nejdříve popsána Voice Conversion Challenge (VCC), ve které se účastníci snažili ...
 • Multiplatformní aplikace pro verifikaci mluvčího 

  Görig, Jan
  Bakalářská práce se zabývá rozpoznáváním mluvčího bez znalosti textu sdělení. Zmiňuje dnes používané způsoby extrakce příznaků a jejich vyhodnocení pomocí směsice Gaussových hustotních funkcí. Praktickým výstupem práce je ...
 • Neuronové sítě při klasifikaci mluvčích 

  Svoboda, Libor
  Obsah této práce je zaměřen na neuronové sítě při klasifikaci mluvčích. Pojednává o problematice zpracování řečového signálu a jsou zde uvedeny i některé typy neuronových sítí. Součástí práce bylo sestavení databáze nahrávek ...
 • Noise Analysis of MAIA System and Possible Noise Suppression 

  Svihlik, J.; Fliegel, K.; Koten, P.; Vitek, S.; Pata, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-04)
  This paper is devoted to the noise analysis and noise suppression in a system for double station observation of the meteors now known as MAIA (Meteor Automatic Imager and Analyzer). The noise analysis is based on acquisition ...
 • Rozpoznání emočního stavu člověka z řeči 

  Houdek, Miroslav
  Tato diplomová práce pojednává o rozpoznání emočních stavů a určení pohlaví na základě analýzy řečového signálu. Pro popis řečového signálu jsme využili různých prozodických a kepstrálních příznaků. Součástí práce je popis ...
 • Rozpoznání paralingvistických signálů v řečovém projevu 

  Mašek, Jan
  Tento dokument popisuje tři metody pro klasifikaci paralingvistických výrazů jako smích a pláč z každodenních rozhovorů analýzou zvukového signálu. Pro tento účel byla vytvořena databáze nahrávek. Protože se dnes často ...
 • Rozpoznání typu přenosového kanálu z řečového signálu 

  Kopřiva, Tomáš
  Práce se zabývá rozpoznáním pěti odlišných řečových přenosových kanálů. Použité kanály jsou: GSM, dva PSTN a dva VoIP kanály. Pro účely testování a trénování je vytvořena pro přenosové kanály řečová databáze SPLAB_TranCh. ...
 • Rozpoznávání emoční stavů na základě řečového záznamu 

  Lněnička, Jakub
  Cílem diplomového projektu je nalézt metodu, jejímž prostřednictvím bude možné provést klasifikaci vybraných emocí z promluvy. V úvodu se práce zabývá popisem částí lidského těla vytvářejících hlas a jejich fungováním. ...
 • Rozpoznávání emočních stavů na základě analýzy řečového signálu 

  Čermák, Jan
  Obsah této práce je zaměřen na klasifikaci emočních stavů s použitím neuronových sítí a klasifikátoru na bázi směsi Gaussových hustotních funkcí s využitím programu Matlab. Pojednává o problematice zpracování řečového ...
 • Rozpoznávání pozic a gest 

  Jiřík, Leoš
  Práce se zabývá studiem současného stavu v problematice zpracování obrazu, zvláště s ohledem k rozpoznávání gest. Zmiňuje vybrané postupy jiných autorů a podrobuje je kritickému pohledu. V druhé části se věnuje návrhu ...
 • Rozpoznávání řeči pro vybrané jazyky 

  Schmitt, Jan
  Tato práce se zabývá rozpoznáváním spojité řeči pro trojici jazyků bulharštinu, chorvatštinu a švédštinu. Zpráva popisuje základy zpracování a rozpoznávání řeči, tvorbu akustických modelů pomocí skrytých Markovových modelů ...
 • Segmentace cévního řečiště na snímcích sítnice s využitím statistických metod 

  Šolc, Radek
  Diplomová práce se zabývá problematikou segmentace krevního řečiště ze snímku fundus kamery. Teoretická část pojednává o základních charakteristikách těchto snímku. Jsou zde probrány nynější přístupy k segmentaci krevního ...
 • Textově závislé rozpoznávání mluvčího 

  Fux, Jan
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout systém pro textově závislé rozpoznávání mluvčího. Bylo otestováno několik přístupů na databázi MIT, která obsahuje nahrávky průměrné délky 0,46s. Z otestovaných přístupů se jeví ...