Now showing items 1-20 of 21

 • Activation Process of ONU in EPON/GPON/XG-PON/NG-PON2 Networks 

  Horváth, Tomáš; Münster, Petr; Oujezský, Václav; Vojtěch, Josef (MDPI, 2018-10-16)
  This article presents a numerical implementation of the activation process for gigabit and 10 gigabit next generation and Ethernet passive optical networks. The specifications are completely different because GPON, XG-PON, ...
 • Analýza gigabitové pasivní optické sítě 

  Mižička, Vladislav
  Cílem této práce je konfigurace vysokorychlostního paketového analyzátoru Endace, konfigurace zařízení gigabitové pasivní optické sítě (GPON) a následná analýza zachycených dat. Práce by měla být soustředěna zejména na ...
 • Analýza GPON rámců s využitím strojového učení 

  Tomašov, Adrián
  Táto práca sa zameriava na analýzu vybraných častí GPON rámca pomocou algoritmov strojového učenia implementovaných pomocou knižnice TensorFlow. Vzhľadom na to, že GPON protokol je definovaný ako sada odporúčaní, implementácia ...
 • Application for GPON Frame Analysis 

  Holík, Martin; Horváth, Tomáš; Oujezský, Václav (MDPI, 2019-06-21)
  This article presents a design of a database model used to gather and analyze data frames transmitted over gigabit passive optical network (GPON) in the downstream direction. An issue with this kind of system is the ...
 • Bezpečnostní rizika v pasivních optických sítích 

  Šimoník, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá historickým vývojem pasivních optických sítí podle standardů, které byly definovány Mezinárodní telekomunikační unií (APON, BPON, GPON, XG-PON a NG-PON). Dále se práce zabývá bezpečností ...
 • Gpon Frame Database Design 

  Holik, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This paper deals with design of a database for capturing and saving frames transmitted in downstream direction over gigabit passive optical network (GPON). This kind of system uses optical transfer over passive optical ...
 • Modernizace části metropolitní optické síťové infrastruktury 

  Cichra, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na přestavbu aktivní metalicko-optické sítě v lokalitě Brno – Zábrdovice, konkrétně v ulicích Šámalova, Kuldova a Krokova na čistě pasivní optickou síť vybudovanou na bázi xPON technologií ...
 • Multidimenzionální analýza dat a zpracování analytického zobrazení 

  Foltýnová, Veronika
  Tato práce se zabývá problematikou analýzy a zobrazení multidimenzionálních dat. V teoretické časti je uvedena problematika dolování dat, její úlohy a techniky a stručné vysvětlení pojmů Business Inteligence a datový sklad. ...
 • Návrh a implementace rozhraní pro zpracování rámců xPON 

  Vais, Zdeněk
  Tato práce je zaměřena na systém pro uchování GPON komunikace. V práci je teoreticky rozebrána problematika související s optickými sítěmi GPON a NG-PON, NoSQL databází a databázovým systémem MongoDB. Praktickým výstupem ...
 • Návrh nových laboratorních úloh s gigabitovou pasivní optickou sítí 

  Chlápek, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na návrh laboratorních úloh na problematiku gigabitových pasivních optických sítí (PON). V teoretickém rozboru je prostor věnován seznámením s obecnou problematikou PON, a dále s rozborem ...
 • Návrh optické přístupové sítě 

  Žák, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá přístupovými sítěmi, zejména pak jejich optickou variantou ve verzi pasivních sítí. Teoretická část práce je soupisem jednotlivých druhů pasivních optic-kých přístupových sítí, je opatřena jejich ...
 • Návrh optických přístupových sítí 

  Nguyen, Filip
  Cílem této práce je nastínit problematiku návrhu optické přístupové sítě. V první řásti práce je obecně popsána problematika optickcýh sítí GPON, GEPON. Druhá část práce pojednává o prvcích optické sítě, jako HDPE chráničky, ...
 • Návrh, realizace a měření pasivní optické sítě 

  Kužela, Jan
  Cílem diplomové práce je komplexní rozbor návrhu optické přístupové sítě ve vybrané lo- kalitě. Problematika návrhu se bude věnovat zejména fyzické vrstvě, ta zahrnuje veškeré optické kabely, chráničky a spoje, optické ...
 • Novel Algorithm in Activation Process of GPON Network 

  Horváth, Tomáš; Münster, Petr; Jurčík, Michal; Filka, Miloslav (Croatian Communications and Information Society, 2016-02-17)
  Passive optical networks are dominating access networks around the world due to its their economical aspect, bandwidth, and penetration. It is necessary to deal with specification of these networks.
 • A Novel Unique Parameter for Increasing of Security in GPON Networks 

  Horváth, Tomáš; Münster, Petr; Filka, Miloslav (Croatian Communications and Information Society, 2016-07-01)
  Pasivní optické sítě jsou široce používané z důvodu jejich dostatečné šířky pásma a nízké ceny jednotlivých prvků. Evropská komise nařizuje ČR, aby do roku 2020 byli stávající zákazníci připojeni alespoň 30 Mbit/s (do ...
 • Passive Optical Networks Progress: A Tutorial 

  Horváth, Tomáš; Münster, Petr; Oujezský, Václav; Bao, Ning-Hai (MDPI, 2020-07-01)
  For many years, passive optical networks (PONs) have received a considerable amount of attraction regarding their potential for providing broadband connectivity to almost every citizen, especially in remote areas where ...
 • Simulace spojení mezi řídicí a koncovou jednotkou v pasivních optických sítích 

  Moravcová, Klára
  ABSTRAKT Cílem této práce je seznámit se se standardy pasivních optických sítí, jejich způsobem navazování spojení mezi řídící a koncovou jednotkou v síti a sestavení simulací v Matlabu. První kapitola dokumentu se zabývá ...
 • Síť FTTx 

  Hradílek, Pavel
  Cílem této diplomové práce je objasnit problematiku optických přístupových sítí a seznámit čtenáře s problematikou jejich návrhu a realizací. V úvodní kapitole jsou popsány technologie a topologie, které se nejvíce vyskytují ...
 • Systém pro detekci rámce GPON 

  Holík, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na systém pro detekci GPON rámců. V práci je teoreticky rozebrána problematika související se s optickými sítěmi, návrhem a správou databázového systému. Jako praktický výstup práce je ...
 • Trendy přístupových sítí 

  Štěpán, Petr
  Práce se zabývá moderními trendy v FTTx, ale především se zaměřuje na FTTH, jenž reprezentuje zavádění vlákna až do domovů účastníků. Je zde shrnuta základní problematika komunikace na optickém vlnovodu, následuje srovnání ...