Now showing items 1-8 of 8

 • Datová fúze satelitní navigace a kompasu 

  Maceček, Ivo
  Teoretické poznatky o různých družicových systémech určení polohy. Zvláštní zaměření je na americký systém GPS. Součástí je popis celého systému a následná analýza zdrojů nepřesností. Návrh metody DGPS pro minimalizaci ...
 • GPS navigace pro venkovní pruzkumný robot 

  Maceček, Ivo
  Získání polohy objektu užitím systému diferenční GPS (DGPS). Popis principu metody DGPS, která je jednou z možností pro zpřesnění GPS. Teorie možných způsobů návrhů a detailní popis realizace zvoleného řešení. Způsoby ...
 • Konstrukce GPS přístroje 

  Hlaváč, Libor
  Cílem této práce je návrh a realizace zařízení, zprostředkovávajícího komunikaci s GPS modulem iTrax300 a umožňujícího zobrazit jeho polohu na displeji. Práce pojednává o systému GPS, principech určení polohy a o ...
 • Modul pro sledování mobilních objektů 

  Famfulík, Lukáš
  Cílem diplomové práce je provést inovaci jednotky NCL07 firmy NAM system a.s.. Výsledná jednotka by měla mít lepší parametry a menší rozměry. Měla by být srovnatelná funkcemi i rozměry s obdobnými přístroji na trhu. V ...
 • Synchronizace času pomocí GPS 

  Švábeník, Petr
  Tento projekt pojednává o využití celosvětového družicového systému GPS k časové a frekvenční synchronizaci. Studie pojednává o základních principech GPS systému, jeho segmentech a dále možnosti jeho využití. Dále jsou ...
 • Varovný systém do automobilu 

  Rusnačko, Ivan
  Tato práce se zabývá využitím GPS modulu pro účel varovného systému. Pro implementaci daného systému bylo použito platformy FitKit. První část práce je věnována teorii k technologii GPS a protokolu NMEA. Dále je analyzována ...
 • Výukový GPS přijímač 

  Cséfalvay, Gabriel
  Tato práce popíše jednoduchý přijímač GPS signálu určený k~laboratorní demostraci postupu demodulace DSSS signálu a měření zdánlivých vzdáleností. Přijímač bude schopen vyhledat satelitní signály, změřit jejich posuv vůči ...
 • Zpracování dat z přijímače signálu z navigačního systému GPS 

  Srnec, Pavel
  Tato práce pojednává o zpracování dat z GPS přijímače, konkrétně o zpracování výškových map. V první části jsou rozebrány principy technologií GPS a protokolu NMEA s cílem pochopit výpočet aktuální pozice na mapě pomocí ...