Now showing items 1-20 of 84

 • Algoritmy pro dopřední a zpětné plánování 

  Sluka, Filip
  Práce se zabývá plánováním výroby. Obsahuje teoretický popis metod používaných pro plánování a optimalizaci výroby. Popisuje problematiku úzkých míst ve výrobě. Nabízí přehled způsobů jejich identifikace a analýzu jejich ...
 • Analýza a optimalizace výrobního systému pomocí počítačové simulace 

  Sekerová, Tereza
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na simulaci a optimalizaci výrobních systémů. Cílem je vysvětlení základních pojmů týkajících se nejen simulace a optimalizace,ale i obecně výroby. Rovněž je objasněna tvorba simulačního ...
 • Analýza procesu řízení projektů 

  Bordovský, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou procesu řízení projektů ve firmě Královopolská, a.s. Brno. Firma patří mezi největší české výrobce jeřábů a zdvihací techniky. Práce se zabývá analýzou vybraných projektů, odhalením ...
 • Aplikace metodiky projektového managementu ve vybrané společnosti 

  Berger, Roman
  Předmětem a základním cílem diplomové práce je aplikace metodiky projektového řízení ve společnosti VAGONKA-INTERIORS s.r.o. Nástroje projektového řízení jsou aplikovány v projektu zaměřeném na vývoj a výrobu nové technologie. ...
 • Aplikace projektového řízení na proces osvojení nového produktu 

  Zavadilová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá problematikou aplikace metodiky projektového managementu na obchodním případu v podniku Meopta - optika, s.r.o. následující fáze životního cyklu výrobku. V návaznosti na analýzu společnosti hodnotí ...
 • Bytová výstavba jako developerský projekt 

  Škarka, Jan
  Diplomová práce se zabývá developerským projektem Rezidence Austerlitz ve Slavkově u Brna, realizovaný společností KALÁB. Popisuje řízení tohoto projektu od zakoupení pozemků až po prodej nemovitostí klientům. Zároveň je ...
 • Expanze vybraného podniku na zahraniční trh 

  Nevídal, Martin
  Cílem diplomové práce „Expanze vybraného podniku na zahraniční trh“ je navrhnout strategii vstupu společnosti SLUTO s.r.o. na rakouský trh. Teoretická část práce je věnována problematice internacionalizace a podnikových ...
 • Informační systém pro ZUŠ 

  Slabý, Pavel
  Práce pojednává o vývoji informačního systému pro základní uměleckou školu. Jednotlivé kapitoly se věnují analýze požadavků zákazníka, návrhu systému podle požadavků, plánování projektu (Ganttův diagram, řízení rizik), ...
 • Metriky a kriteria pro diagnostiku sociotechnických systémů 

  Raudenská, Lenka
  Disertační práce se zabývá metrikami a kriterii pro diagnostiku sociotechnických systémů, což je v dnešní době aktuální téma firem, které chtějí zajistit kvalitu výrobků s ohledem na požadavky trhu. Stále více zákazníků ...
 • Návrh marketingové strategie pro podporu získání nových zákazníků ve slévárenství 

  Kosour, Vojtěch
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku vstupu konkrétní firmy na nový trh v oblasti průmyslových trhů (B2B). Teoretická část rozebírá problematiku tvorby marketingového plánu, definuje souvislosti, postup tvorby a ...
 • Návrh na zavedení metodiky řízení projektu do firmy 

  Vojta, Lubomír
  Tato práce řeší problematiku řízení projektu v konkrétní stavební firmě, která se s projekty setkává denně. Zaměřil jsem se na analýzu konkrétního projektu v této firmě, který byl již zdárně realizován. Tato analýza sloužila ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro rozvoj podniku 

  Molík, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na integraci inovačních technologií a mobilních aplikací do provozu zoologických zahrad na území České republiky. Analyzuje aktuální stav parků, potenciál a připravenost zahrad a návštěvníků ...
 • Návrh projektu "Dodávka osvětlení pro kompresorovnu podzemního zásobníku plynu v Třanovicích" ve firmě GENERI, s.r.o. 

  Složilová, Lenka
  Předmětem této bakalářské práce je analýza a následný návrh alternativních řešení reálného projektu za použití vybraných metod řízení projektů. Výstupem práce bude analýza a návrh řešení, které budou v budoucnu využity ...
 • Návrh projektu a aplikace metod projektového managementu dle standardu IPMA 

  Vodička, Vlastimil
  Cílem diplomové práce je použití nástrojů a metodik projektového managementu pro návrh projektu podporujícího rozvoj inovačního podnikání na Jižní Moravě, propagaci českých inovací za hranicemi a mezioborovou spolupráci ...
 • Návrh projektu a využití metodiky projektového managementu pro vybranou akci 

  Ontlová, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na praktické využití metod projektového managementu pro návrh řešení projektu Okruhové Dny. Práce je nejprve zaměřena na specifikaci teoretických poznatků dané problematiky, načež navazuje ...
 • Návrh projektu implementace elektronického obchodu ve společnosti 

  Pírková, Hana
  Diplomová práce vytváří návrh projektu pro implementaci elektronického obchodu ve vybrané společnosti s využitím nástrojů a metodik projektového managementu. Na základě analýz podnikového prostředí a klíčových teoretických ...
 • Návrh projektu pro zavedení voicebota 

  Vodák, Marek
  Diplomová práce řeší návrh projektu pro zavedení voicebota. V práci je vysvětleno možné využití této technologie v kontextu firmy a je provedena analýza současného stavu. Využitím nástrojů projektového managementu je ...
 • Návrh projektu výstavby výzkumného centra 

  Hortová, Šárka
  Diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu projektu výstavby výzkumného centra dle požadovaných specifikací společnosti SEDOX s. r. o. Teoretická část je věnována základním poznatkům a nástrojům projektového managementu. ...
 • Návrh projektu vývoje a zavedení aplikace pro plánování a řízení lidských zdrojů 

  Novák, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem projektu na vývoj a zavedení aplikace, která bude zaměřena na vykazování firemního IT oddělení, jež následně podpoří plánování lidských zdrojů. Práce obsahuje analýzu konkrétní společnosti, ...
 • Návrh projektu vývoje generického léčivého přípravku 

  Zaoralová, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na projekt, který bude sloužit jako návrh pro vývoj generického přípravku pro firmu Teva Czech Industries s.r.o. V práci budou uplatněny metody projektového managementu. Výstupem práce bude plán ...