Now showing items 1-16 of 16

 • Algoritmické obchodování na burze s využitím genetických algoritmů 

  Červíček, Karel
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Helvetica} Obchodování na burze ve spojení s automatizací je široce probírané téma. Snahou této práce je posoudit využití optimalizačních metod a prostředků strojového ...
 • Analýza genetických algoritmů 

  Snášelová, Petra
  Tato práce se zabývá problematikou genetických algoritmů a jejich analýzou se zaměřením na přístupy k tvorbě nových populací. V práci je porovnán základní princip činnosti těchto algoritmů s procesy odehrávajícími se v živé ...
 • Automatizované rozvrhování v průmyslové výrobě 

  Bucher, Michal
  Bakalářská práce se zabývá tématem automatizovaného rozvrhování v průmyslové výrobě. Problém je formálně popsaný matematickým modelem Resource Constrained Project Scheduling Problem. Na základě tohoto modelu byl vytvořený ...
 • Genetické algoritmy 

  Miček, David
  Obsahem práce je seznámení se s problematikou genetických algoritmů. V práci je rozebrána teorie složitosti úloh a na ni navazující teoretické základy genetických algoritmů. Následuje podrobné rozebrání tří řešených úloh ...
 • Implementace evolučního expertního systému 

  Bukáček, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na nastudování problematiky evolučních a genetických algoritmů. A to především na multikriteriální algoritmy VEGA, SPEA a NSGA-II. Dále jednoho FrameWorku pracujícího s genetickými algoritmy ...
 • Návrh a využití automatického obchodního systému pro zhodnocení kapitálu podniku 

  Kněžínek, Michal
  Diplomová práce pojednává o možnostech investování na kapitálovém trhu se zaměřením na trh s cizími měnami. Analýza podniku, jejímž výstupem je SWOT analýza je zaměřena na ekonomické zdůvodnění investice. Podstatou je návrh ...
 • Optimalizace betonových konstrukcí stochastickými metodami optimalizace 

  Slowik, Ondřej
  Práce si klade za cíl přiblížit čtenáři smysl optimalizace a její význam pro stavební praxi. Naznačuje principy některých používaných optimalizačních metod a zabývá se možností spojení některého z typů metody LHS s jinou ...
 • Pravděpodobnostní optimalizace konstrukcí 

  Slowik, Ondřej
  Práce demonstruje čtenáři význam optimalizace a pravděpodobnostního posuzování konstrukcí pro problémy stavebního inženýrství. Ve 2. kapitole je blíže popsáno propojení dříve navržených optimalizačních technik s ...
 • Předpovídání povodňových průtoků v měrných profilech Borovnice - Dalečín 

  Hiesböcková, Tereza
  Práce se zabývá se konstrukcí předpovědních modelů určených pro předpovídání povodňových průtoků v systému měrných stanic Borovnice – Dalečín na řece Svratce. Jako nástroj pro vydávání předpovědi jsou využity klasické ...
 • Rozpoznávání emoční stavů na základě řečového záznamu 

  Lněnička, Jakub
  Cílem diplomového projektu je nalézt metodu, jejímž prostřednictvím bude možné provést klasifikaci vybraných emocí z promluvy. V úvodu se práce zabývá popisem částí lidského těla vytvářejících hlas a jejich fungováním. ...
 • Řešení hry Sokoban pomocí genetických algoritmů 

  Nezvalová, Leona
  Tato práce se zabývá tvorbou automatického řešení hry Sokoban s využitím gentických algoritmů. Důraz je kladen především na reprezentaci chromozomu, která pomáhá řešit hlavní problémy hry - velikost stavového prostoru a ...
 • Řízení procesů s dynamickou optimalizací rozvrhu zdrojů 

  Šinkora, Jan
  Práce se zabývá mezioborovou problematikou na pomezí informačních technologií a~optimalizace procesů. Jsou zde využity a rozšířeny dříve navržené postupy pro modelování projektů a~zdrojů pomocí objektově orientovaných ...
 • Technická analýza 

  Němec, Ondřej
  Předmětem diplomové práce je technická analýza – vytvoření investičních strategií. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska vztahující se k technické analýze a indikátorům. V praktické části je zmapována ...
 • Use of Genetic Algorithms in Economic Decision Making Processes 

  Novotná, Veronika; Luhan, Jan; Budík, Jan (Česká společnost pro systémovou integraci, 2011-05-13)
  The article deals with the use of genetic algorithms in economic decision-making processes and focuses on the system of designing an investment portfolio. The application part shows a case study in which an investment ...
 • Využití prostředků inverzní analýzy spolehlivosti při pravděpodobnostním návrhu vybraných parametrů konstrukcí 

  Lipowczan, Martin
  Podstatou předložené bakalářské práce je aplikace metodiky a prostředků inverzní analýzy při pravděpodobnostním návrhu vybraných parametrů konstrukcí. Prvním krokem bylo seznámení se s pravděpodobnostním návrhem a posouzením ...
 • Využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku 

  Rosa, Štěpán
  Diplomová práce se zaměřuje na využití genetických algoritmů pro úlohy vycházející z problému obchodního cestujícího. Na základě teoretických poznatků a analýzy problému poskytuje návrh řešení, které s ohledem na omezující ...