Now showing items 1-13 of 13

 • Grafická reprezentace grafů 

  Matula, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá zobrazovacími algoritmy grafů známých z matematické teorie. Tyto algoritmy řeší problematiku vhodného rozmístění uzlů grafu tak, aby byl výsledný graf co nejvíce přehledný a čitelný člověkem. ...
 • Grafické znázornění směrovacích algoritmů 

  Pokorný, Martin
  Cílem této bakalářské práce je znázornit síť, např. počítačů či procesorů, a komunikaci v této síti. Síť může být znázorněna jako různé topologie, které je možné ručně upravit. Rozestavění a propojení uzlů je uloženo v ...
 • The Integrated Method Utilizing Graph Theory and Fuzzy Logic for Safety and Reliability Assessment 

  Janhuba, Luboš
  Dizertační práce se zabývá návrhem integrované metody hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti palubních leteckých systém za použití teorie grafů a fuzzy logiky. Navržená integrovaná metoda je univerzálně použitelná v oblasti ...
 • Integrated method utilizing graph theory and fuzzy logic for safety and reliability assessment of airborne systems 

  Janhuba, Luboš; Hlinka, Jiří; Koštial, Rostislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019)
  This paper presents integrated algorithm for airborne system safety and reliability assessment. In general aviation (mostly up to EASA CS-23) and non-military unmanned aerial vehicles industry, safety and reliability ...
 • Medical Image Segmentation Based on Graph Cut with Shape Prior 

  Kozlová, Dominika (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with a graph-based image segmentation and its improvement by using the information about the shape of the object for creating specific graph architecture (template). Improved method allows the cut to prefer ...
 • Metody analýzy sociální sítě pro dolování znalostí 

  Machulka, Tomáš
  V této bakalářské práci jsou popsány některé z mnoha metod analýzy sociálních sítí, spolu s popisem a vizualizací těchto dat. Součástí práce je popis implementace aplikace provádějící tuto analýzu na základě několika ...
 • Optimalizace železniční dopravy odpadů 

  Ambrozková, Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací železniční dopravy odpadů. Teoretická část je věnována teorii grafů a optimalizaci, kde zmiňujeme například reprezentaci grafů, toky v sítích nebo lineární programování. V ...
 • Segmentace hipokampu v MRI datech 

  Kodym, Oldřich
  Práce se zabývá využitím grafových metod pro segmentaci málo kontrastních obrazových dat, konkrétně pro segmentaci hipokampu ze snímků magnetické rezonance. Nejprve je uvedena základní problematika a terminologie teorie ...
 • Segmentation of Hippocampus in MRI Data 

  Kodym, O. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This project deals with application of graph-based methods in segmentation of low contrast image data, specifically hippocampus in MRI data. Using graph cuts for the segmentation allows the software to utilize high accuracy, ...
 • Stochastická optimalizace toků v sítích 

  Málek, Martin
  Magisterská práce se zabývá stochastickou optimalizací síťových úloh. Teoretická část pokrývá tři témata - teorii grafů, optimalizaci a progressive hedging algoritmus. V rámci optimalizace je hlavní část věnována stochastickému ...
 • Vybrané optimalizační modely v logistice 

  Málek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá optimalizačními modely v logistice, které jsou řešeny pomocí lineárního programování. Teoretická část je věnována základním pojmům z teorie grafů, optimalizace, lineárního programování a toků v ...
 • Využití teorie grafů pro návrh a optimalizaci architektur datových sítí 

  Římský, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá využitím teorie grafů v oblasti datových sítí a to konkrétně v jejich návrhu a optimalizaci. Úvod práce tvoří obecný popis teorie grafů. tzn. základní pojmy používané k popisu grafů, dělení ...
 • Zjišťování izomorfizmu grafů v databázi 

  Stejskal, Roman
  Tato práce seznamuje s historií a základními pojmy teorie grafů. Popisuje problémy teorie grafů, možnou reprezentaci grafů a praktickou správu grafů v databázích. Zaměřuje se na problém izomorfizmu podgrafů a grafů. Uvádí ...