Now showing items 1-5 of 5

 • Krátkodobý a střednědobý plán obnovy vybrané stokové sítě 

  Chromík, Radek
  Autor diplomové práce řeší problematiku krátkodobého a střednědobého plánu obnovy vybrané stokové sítě. Řešenou oblastí pro tuto práci je město Břeclav. Zadavatel vybral zájmovou oblast, která spadá do katastrálního území ...
 • Studie odkanalizování obce Prasklice 

  Gembalová, Barbora
  Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího stavu odkanalizování a návrhem opatření pro možnosti likvidace odpadních vod v obci Prasklice. Předkládá návrh tří variant pro zlepšení stavu odkanalizování a vyřešení ...
 • Studie odkanalizování vybrané obce 

  Chromík, Radek
  Autor bakalářské práce řeší problematiku variant odkanalizování vybrané obce. Řešenou oblastí pro tuto práci jsou Nové Mlýny. Autor vybral vybudování nové gravitační kanalizace pro splaškové vody a původní kanalizaci ...
 • Studie variant odkanalizování obce do 2000 EO 

  Krupicová, Simona
  Diplomová práce se zabývá návrhem variant odkanalizování a likvidace odpadních vod ve vybrané obci. Řešenou oblastí pro tuto práci je obec Rovečné s místní částí Malé Tresné. Cílem práce je navrhnout vhodnou variantu a ...
 • Studie variant odkanalizování vybrané obce 

  Marková, Lada
  Předmětem diplomové práce je studie variant odkanalizování obce Nezamyslice gravitační, tlakovou a podtlakovou kanalizací. Navržená variantní řešení jsou následně technicko-ekonomicky posouzena.