Now showing items 1-8 of 8

 • Aplikace algoritmu AdaBoost 

  Wrhel, Vladimír
  V této práci jsou uvedeny základy klasifikace a rozpoznávání vzorů.  Zaměříme se především na algoritmus AdaBoost, který slouží k vytvoření silné klasifikační funkce pomocí několika slabých klasifikátorů.  Seznámíme se ...
 • Detekce objektů v obraze 

  Ptáček, Tomáš
  Tato práce pojednává o problematice detekce objektů a popisuje teoretická východiska detekce založené na boostingu, algoritmu AdaBoost a Haarových příznacích v roli slabých klasifikátorů. Dále se tato práce zabývá návrhem ...
 • Detekce rasistických symbolů z obrazu 

  Klapal, Matěj
  Cílem této práce je vytvořit detektor rasistických symbolů z obrazu za použití funkcí open source knihovny OpenCV. V textu je shrnut základní proces zpracování obrazových dat pomocí počítačů. Text dále obsahuje popis ...
 • Ovládání PC pomocí očí 

  Neuwirth, Tomáš
  Předkládaná diplomová práce se zabývá vyhodnocením pozice duhovky vzhledem k očnímu okolí pro využití k ovládání počítače. Vytvořená aplikace pracuje v reálném čase, přičemž snímky jsou pořizovány pomocí běžné webové kamery ...
 • Ovládání počítačových aplikací přirozeným pohybem hlavy 

  Vojvoda, Jakub
  Cílem této práce je navrhnout a realizovat systém sledující hlavu uživatele ve vstupních obrazových snímcích a na základě její pozice dosáhnout interakci s počítačovými aplikacemi. V rámci řešení byly navrženy 4 metody ...
 • Rozpoznávání obličejů v obraze 

  Krhut, Miloš
  Diplomová práce se zabývá tématikou detekcí obličejů v digitálních obrazech. Jsou v ní obecně popsány a roztříděny nejčastěji používané metody a zmíněny jejich výhody a nevýhody. Podrobněji je popsána metoda detekce kůže ...
 • Sledování lidské postavy ve videosekvenci 

  Plačko, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou detekcie ľudskej postavy a sledovania gest vo videosekvencii. Po obecnom popise spracovania videosekcencie sú bližšie popísané metódy detekcie ľudskej postavy reprezentované významnými ...
 • Systém pro identifikaci osob dle snímku obličeje 

  Karásek, Miroslav
  Tato práce pojednává o metodách počítačového vidění pro lokalizace tváře v obraze, segmentaci jednotlivých částí tváře a jejich porovnání s tváří na referenčním snímku. V práci je uveden stručný přehled biometrických metod ...