Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza rozdílu HRV parametrů z PP a RR intervalů 

  Svobodová, Sabina
  Tato bakalářská práce má za cíl řešit problematiku EKG signálu, respektive detekci komplexu QRS a P vlny a následné analýzy variability srdečního rytmu. První část práce je zaměřena na literární rešerši. Věnuje se anatomii ...
 • Analýza variability srdečního rytmu 

  Škrtel, Karol
  Projekt se věnuje popisu metod vhodných pro sledování změn srdečního rytmu v záznamu EKG signálu. Variabilita srdečního rytmu (HRV) je parametr, který sleduje proměnlivost časových intervalů mezi jednotlivými srdečními ...
 • Analýza variability srdečního rytmu Gaborovou transformací 

  Omastová, Martina
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku měření variability srdečního rytmu. Variabilita srdečního rytmu (HRV) je oscilace v intervalu mezi po sobě následujícími údery srdce. Může být analyzována několika metodami, ...
 • Analýza variability srdečního rytmu krátkodobou Fourierovou transformací 

  Osičková, Kristýna
  Práce popisuje variabilitu srdečního rytmu, její fyziologický a klinický význam a způsoby analýzy. Jsou zde rozebrány metody vyhodnocení změn variability srdečního rytmu v časové oblasti a pomocí krátkodobé Fourierovy ...
 • Analýza variability srdečního rytmu pomocí detrendované analýzy fluktuace 

  Šikner, Tomáš
  Analýza variability srdečního rytmu HRV může být použita pro diagnózu srdečních onemocnění. Metody analýzy HRV jsou rozděleny na lineární a nelineární metody. Časová metoda je jedna z nejjednodušších metod a řadí se k ...
 • Analýza variability srdečního rytmu pomocí fraktální dimenze 

  Číhal, Martin
  Práce je věnována problematice analýzy variability srdečního rytmu pomocí fraktální dimenze. V práci je shrnuta teorie týkající se srdeční variability, metody analýzy v časové oblasti a metoda analýzy využívající fraktální ...
 • Měřič variability tepové frekvence 

  Süss, Ivo
  Cílem bakalářské práce bylo vyvinout zařízení, které bude přijímat signál ze sporttesterého pásu a následně bude tento signál zpracovávat. Měřič je postaven na vývojovém kitu STM32 Primer2. Pro příjem signálů ze sporttesterových ...
 • Mobilní systém pro monitorování sportovní aktivity 

  Maleňák, Filip
  Cílem této diplomové práce je rozbor metod používaných při monitorování aktivit sportovců a popis odpovídajících technických řešení se zaměřením především na sledování tepové a dechové frekvence. Je předloženo technického ...
 • Nelineární metody analýzy variability srdečního rytmu při metabolickém syndromu 

  Vaňková, Eliška
  Práce se věnuje problematice analýzy variability srdečního rytmu u pacientů s metabolickým syndromem. V této práci je zahrnuta teorie, která se zaobírá variabilitou srdečního rytmu a metodami její analýzy. Především se ...
 • Odstranění trendu ze signálu variability srdečního rytmu pomocí metody empirického rozkladu EMD 

  Foltová, Anežka
  Analýza HRV je významným ukazatelem pro patofyziologická vyšetření. Při analýze se využívají detekce vlny R z průběhu EKG. Intervaly R-R mohou být následně analyzovány různými metodami. Při spektrální analýze je častým ...
 • Porovnání vhodnosti způsobu vyjádření variability srdečního rytmu 

  Hráček, Roman
  Práce je zaměřena na studii variability srdečního rytmu (VFS) a popisu způsobů jejího vyjádření. Cílem práce je realizace generátoru IPFM a metod vyjádření VFS, zadané v pokynech pro vypracování práce. Generátor IPFM ...
 • Použití analýzy HRV pro automatickou detekci ischemie u izolovaného zvířecího srdce 

  Vykoupil, Pavel
  Tato práce se zabývá analýzou HRV, vytvořením úseků pro tuto analýzu, výpočtem parametrů HRV a jejich následnou klasifikací pro automatickou detekci ischemie. První část práce je věnována teoretickému popisu anatomie srdce, ...
 • Předzpracování tachogramu R-R intervalů 

  Had, Filip
  Variabilita srdečního rytmu (HRV) je parametr, sledující proměnlivost časových intervalů mezi jednotlivými srdečními systolami. Signál HRV obsahuje artefakty a trendy, které je nutno před zpracováním odstranit. Tato ...
 • Využití prostředí LabView pro analýzu biosignálů 

  Kutílek, Miloš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou biosignálů v prostředí LabView. Především se zaměřuje na analýzu EKG signálů. V této práci je popsána teorie elektrokardiogramu a je vytvořeno několik programů, které se zabývají ...