Now showing items 1-17 of 17

 • Moderní technologie pro vytápění rodinného domu 

  Vidlák, David
  Cílem bakalářské práce je přiblížit si poznatky o technologiích moderního vytápění rodinných domů. První část práce je věnována historii a základním informacím o vytápění. Další část práce se zabývá nejpoužívanějšími ...
 • Optimalizace chlazení synchronního stroje 

  Makki, Zbyněk
  Hlavním cílem dizertační práce je optimalizace chlazení synchronního stroje. Daná problematika je řešena na základě metody konečných prvků s využitím programu ANSYS. Práce se skládá z teoretické části, ve které jsou porovnány ...
 • Posouzení opatření snižování tepelných ztrát bytového domu 

  Vašíř, Jan
  Práce se zabývá rozborem materiálů používaných ke snížení energetické náročnosti budov a kalkulací opatření provedených v konkrétním bytovém domě. Je tematicky rozdělena na čtyři části. První část je teoretická rozprava ...
 • Simulace vlivu teploty a proudění vzduchu v poli rozvaděče s frekvenčním měničem 

  Melechovský, Ondřej
  Předkládaná práce se zabývá teorií přenosu tepla a způsoby určení tohoto přenosu. V úvodu je rozebrána teorie tepla a způsoby jeho šíření spolu se souvisejícími veličinami a rovnicemi. Dále se práce věnuje popisu komínovému ...
 • Studie příčného rychlostního pole v blízkosti rotujícího kola s uvažováním vlivu nucené konvekce kotoučové brzdy 

  Regner, Dominik
  Tato diplomová práce se zabývá změnou rychlostního pole v oblasti kola osobního automobilu v důsledku lokální změny teploty způsobené konvekcí od kotoučové brzdy. Dále pak stanovením parametrů aplikovatelných na libovolný ...
 • Studium pasivní stabilizace teploty kompozitních stavebních materiálů 

  Šebek, Jan
  Předmětem této práce bylo studium pasivní stabilizace teploty kompozitních stavebních materiálů. Cílem mojí práce bylo změřit a charakterizovat tepelné vlastností kompozitních stavebních materiálů, které se využívají v PCM ...
 • Tepelně hydraulický návrh výměníku pro zkušební zařízení 

  Únar, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem trubkového výměníku pro zkušební zařízení. Výměník bude sloužit k ohřevu nebo k ochlazení proudícího vzduchu na požadovanou hodnotu. Topným / chladícím médiem proudícím v trubkovém ...
 • Tepelný model kabiny automobilu pro HIL simulaci 

  Chromiak, Michael
  Teplota vzduchu vnútri kabíny automobilu ovplyvňuje vodiča, ako aj celú posádku. Najmä u vodiča automobilu je potrebná maximálna tepelná pohoda, nakoľko je jedným z faktorov, ktoré môžu ovplyvniť jeho pozornosť. Pred začatím ...
 • Teplotní analýza asynchronního stroje 

  Hradil, Zdeněk
  Tato diplomová práce pojednává o konstrukci, ztrátách a teplotních výpočtech elektrického motoru. Na úvod je zmíněna samotná funkce asynchronního stroje s klecí na krátko, následně popsána konstrukce a druhy ztrát v tomto ...
 • Vliv klimatických podmínek na bezdrátové routery 

  Martinka, David
  Tato práce pojednává o problematice instalace bezdrátových routerů do konkrétních částí místnosti v závislosti na jejich zahřívání a ideálním vysílání signálu. Práce je rozdělena do osmi kapitol. První část práce je ...
 • Vliv zateplení budovy na spotřebu tepla 

  Langer, Jiří
  Cílem bakalářské práce je na základě spotřeby tepla stanovit skutečné úspory tepla po zateplení a ty pak porovnat s hodnotami stanovenými teoretickým výpočtem. Velká část bakalářské práce je věnována způsobu zateplení, ...
 • Vnější tepelné izolace a jejich energeticko-ekonomické hodnocení 

  Sopůšek, Lubomír
  Cílem bakalářské práce je popis současných tepelně izolačních materiálů z hlediska energetického a následné porovnání z hlediska nákladů na jejich pořízení. Součástí je taktéž způsob montáže a výčet výhod a nevýhod ...
 • Využití odpadního tepla 

  Kovaříček, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem výměníku tepla, pro využití tepla plynu generovaného při zplyňování biomasy. Plyn proudící v trubkovém prostoru výměníku bude ochlazován na požadovanou teplotu vzduchem proudícím v mezitrubkovém ...
 • Výpočet rozložení teplotního pole ansynchronního motoru 

  Suk, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výpočtu rozložení teplotního pole asynchronního motoru. Pro jeho výpočet je využito třech metod, které jsou následně srovnány. První metodou je laboratorní měření povrchové ...
 • Výpočet rozložení teplotního pole v asynchronním stroji 

  Formánek, Jakub
  Problematika této bakalárské práce se zabývá vytvorením 3D modelu reálného elektrického stroje v programu Autodesk Inventor a jeho následnou implementací do programu ANSYS Workbench, jehož software slouží k simulaci ...
 • Výpočet tepelných ztrát budovy a návrh vhodného systému vytápění 

  Popelka, Stanislav
  Tepelné ztráty objektu jsou určující faktor pro celkovou spotřebu energie na vytápění budov a jelikož se materiály na stavbu a izolaci budovy stále inovují, jsou jak tepelné ztráty, tak i otopné zdroje neustále aktuálním ...
 • Výpočet teplotních polí v asynchronních strojích 

  Horálek, Lukáš
  Problematika této bakalářské práce se zabývá termikou elektrických strojů. Konkrétně výpočtem teplotních polí pomocí metody konečných prvků a analytického výpočtu jedné části stroje pomocí náhradního tepelného obvodu. ...