Now showing items 1-20 of 44

 • Algoritmus automatického výběru vhodného typu zařízení z databáze výměníků tepla 

  Havlů, Michal
  Diplomová práce se zabývá tvorbou výběrového algoritmu databáze výměníků tepla určených pro výběr vhodného typu výměníku pro danou aplikaci a sestavením tabulek priorit popisujících vhodnost jejich použití. Daná databáze ...
 • Analýza předčištění pracovní látky pro účely výměny tepla 

  Navrátil, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá problematikou čištění plynného proudu, v němž se vyskytují částice kapalného a pevného charakteru. Na konkrétním průmyslovém případu předčištění procesního odplynu ve spalovně plynných odpadů je ...
 • Heat Exchanger Leakage Problem Location 

  Hejčík, Jiří; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2012-04-16)
  This paper describes a procedure used to identify the leakage location inside the prime surface gas turbine rekuperators. For this purpose, an analytical model of the leaky gas turbine recuperator was created to assess its ...
 • Kondenzátor páry 

  Juráš, Filip
  Diplomová práca sa zaoberá vodou chladenými kondenzátormi. Prácu je možné pomyselne rozdeliť do troch častí. Prvá časť práce je vylovene rešeršná. Je v nej predstavený vodou chladený kondenzátor, spolu s hydrofóbnymi ...
 • Konstrukční úprava výměníku tepla pro výrobu páry 

  Prášek, Radovan
  Tato práce je zaměřena na řešení problematiky výměníků tepla. Je rozdělena do dvou částí, rešeršní a konstrukční. První část je věnována různým konstrukcím zařízení pro výměnu tepla, základnímu rozdělení a přehledu typů ...
 • Kontrola tepelného výměníku na vibrace vyvolané prouděním 

  Mazura, František
  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na tepelně-hydraulický návrh tepelného výměníku a jeho kontrolu na vibrace vyvolané prouděním. Úvodní část práce popisuje základní rozdělení a funkci tepelných výměníků. Další část ...
 • Náhrada trubkových výměníků tepla v CFD výpočtech proudění 

  Cacková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá náhradou teplosměnných ploch tepelného výměníku při simulacích v programu ANSYS Fluent. Cílem práce je nalezení zjednodušeného modelu výměníku využitelného pro simulace proudění ve velkých procesních ...
 • Návrh komory výměníku tepla 

  Horník, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na oblast tepelných výměníků. Její teoretická část seznamuje čtenáře s tepelnými výměníky. Praktická část se zaměřuje na návrh komory výměníku tepla. Praktická část obsahuje pevnostní výpočet ...
 • Návrh obrábění trubkovnice a trubkových přepážek 

  Poduška, Libor
  Práce se zabývá tvorbou 3D modelu tepelného výměníku a návrhem výroby jeho hlavních částí, jako jsou trubkovnice a trubkové přepážky. Práce dále obsahuje obecnou rešerši z oblasti konstrukčních řešení tepelných výměníků, ...
 • Návrh ohříváku topné vody pro vyvedení tepla z teplárny o výkonu 5,5 MW 

  Kubíček, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem ohříváku topné vody pro výměníkovou stanici s výkonem 5,5 MW. Cílem práce je provedení tepelného a hydraulického výpočtu v rozsahu zadání a následně vypracování projekčního výkresu ohříváku ...
 • Návrh úpravy výměníku tepla pro výrobu páry 

  Pačíska, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou zařízení na výměnu tepla, v němž se jedna pracovní látka podrobuje dvoufázovému režimu toku. Dané zařízení je určené ke generaci páry. Účelem řešení předložené diplomové práce je ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Loukota, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem trubkového výměníku tepla pro předehřev vratné vody do kotle. Práce obsahuje popis, rozdělení a požadavky trubkových výměníků tepla, stechiometrické výpočty, návrh geometrických ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Zdvyhal, Marian
  Tato bakalářská práce řeší návrh výměníku tepla pro teplovodní kotel se zplyňovací komorou pro předehřev spalovacího vzduchu odpadním teplem spalin. Hodnoty pro výpočet byly experimentálně naměřeny. Práce obsahuje stručný ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Jílek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem trubkového výměníku tepla pro média voda – voda, jenž je součástí chladící okruhu. Práce obsahuje základní popis a rozdělení trubkových výměníků. Dále obsahuje návrh a výpočet ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Vašíček, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem chladícího tepelného výměníku pro média voda – voda. Obsahem práce je základní rozdělení a popis trubkového výměníku tepla. Dále je zde zahrnut výpočet a návrh geometrických rozměrů, ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Tatýrek, Lukáš
  Navrhovaný tepelný výměník je součástí kogenerační jednotky, kterou se v současné době zabývám, jako možnou alternativou pro získávání elektřiny a tepla v období topné sezóny. Cílem je zpracovat rešerši použitelných tepelných ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Kopřivová, Anna
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu tepelného výměníku typu voda-pára. Podstata tepelných výměníků spočívá ve zvyšování účinnosti tepelných oběhů. Na začátku práce je popsán princip těchto tepelných cyklů, konkrétně ...
 • Návrh výměníku tepla voda-voda 

  Murín, Milan
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom tepelného výmenníku typu voda – voda s dvoma variantami prepážkových systémov, koncentrickým a segmentovým. Súčasťou práce je rozdelenie a popis trubkových výmenníkov, návrh vhodnej ...
 • Návrh výměníků tepla pro vysokoteplotní aplikace 

  Jonák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá tepelně-hydraulickým návrhem a kontrolou výměníků tepla pomocí specializovaného komerčního softwaru HTRI. Řešené výměníky tepla jsou určeny pro konkrétní vysokoteplotní aplikace, kde horkou ...
 • Numerický model uspořádání dutých vláken v tepelném výměníku 

  Cabalová, Klára
  Tato práce se zabývá numerickým uspořádání vláken v tepelném výměníku. Tepelný výměník je naskenován v průmyslovém tomografu a získaná data jsou reprezentována polem voxelů. V práci je uveden postup trasování fragmentů ...