Now showing items 1-20 of 29

 • Energetické hodnocení budov 

  Velísková, Eva
  Diplomová práce se zabývá energetickým hodnocením budov dle současné platné legislativy. V úvodní části je řešena problematika energetického hodnocení. Další část řeší hodnocení energetické koncepce vzdělávací budovy, ...
 • Klimatizační systém jednoho reprezentativního podlaží budovy A1 

  Pekárek, Antonín
  Předmětem diplomové práce je návrh klimatizačního systému do nově zrekonstruované výškové budovy Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Rekonstrukcí objektu se dosáhne změny tepelně-technických ...
 • Komplexní hodnocení tepelně technických vlastností stavební konstrukce a zdroje tepla/chladu pro rodinný dům 

  Šalšová, Bára
  Diplomová práce se zabývá celkovým snižováním energetické náročnosti rodinného domu pomocí snížení tepelných ztrát současně s výběrem vhodného zdroje tepla a chladu. Nejdříve jsou popsány druhy tepelných ztrát a způsoby, ...
 • Náklady na vytápění a zdroj tepla v životním cyklu budov 

  Klec, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na ekonomické porovnání zdrojů vytápění pro konkrétní objekt z hlediska ročních provozních nákladů, počátečních investičních nákladů, doby návratnosti, úspory investice během životnosti zdroje ...
 • Návratnost investic do snížení tepelných ztrát rodinného domu 

  Žák, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi snížení tepelných ztrát zvoleného rodinného domu. Součástí práce je výpočet tepelné ztráty před realizací rekonstrukce podle ČSN EN 12381. Hlavní částí této práce je zhodnocení navržených ...
 • Návrh kombinovaného tepelného systému pro vytápění a ohřev TUV v rodinném domě 

  Houzar, Tomáš
  Práce popisuje využití sluneční energie pro kombinované systémy pro ohřev TUV. Popisuje velikost dopadajícího slunečního záření na Zemi, popis a rozdělení jednotlivých solárních kolektorů, rozdělení a popis tepelných ...
 • Návrh otopné soustavy a nuceného větrání pro dvougenerační vilu 

  Kazda, Jan
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením současného stavu dvougenerační vily a následně návrhem optimalizace. Zhodnocení obsahuje výpočet tepelných ztrát současného stavu. Optimalizace spočívá ve snížení tepelné ztráty objektu, ...
 • Návrh otopné soustavy a ohřev teplé vody pro rodinný pension 

  Nykl, František
  Tato diplomová práce řeší podrobný návrh vytápění a ohřev teplé vody pro rodinný pension. Čtenář je nejprve seznámen s řešeným objektem, jeho konstrukcí a stavebními prvky. V práci je uveden postup výpočtu a návrhu otopné ...
 • Návrh otopné soustavy pro rekonstruovaný dům 

  Valášek, Martin
  Diplomová práce obsahuje kompletní návrh otopné soustavy pro rodinný dům po částečném zateplení. V první části se seznámíme s objektem a klimatickými podmínkami. V další části je proveden výpočet součinitelů prostupu tepla ...
 • Návrh otopné soustavy s tepelným čerpadlem vzduch-voda v kombinaci s bivalentním zdrojem 

  Skočík, Lukáš
  Práce řeší kompletní rekonstrukci otopné soustavy, tj. včetně zdroje tepla, rozvodů a otopných těles, rodinného domu s vyššími tepelnými ztrátami. Jako zdroj tepla je zvoleno tepelné čerpadlo vzduch-voda. S ohledem na ...
 • Návrh otopného systému rodinného domu 

  Taclík, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem tepelných ztrát rodinného domu s dvěma nadzemními podlažími, výběrem tří zdrojů tepla a navržením otopných těles na pokrytí těchto ztrát. Zároveň tato práce obsahuje výpočet spotřeby ...
 • Návrh otopného systému rodinného domu 

  Minařík, Petr
  Tato práce obsahuje výpočet tepelných ztrát rodinného domu a návrh otopného systému. Pro stanovení tepelných ztrát rodinného domu bude použita norma ČSN EN 12831. Tepelné ztráty budou počítány pro jednotlivé místnosti. ...
 • Návrh systému vytápění rodinného domu 

  Zouhar, Adam
  Bakalářská práce se zabývá návrhem systémů vytápění rodinného domu a porovnáním investic jednotlivých řešení. Nejdříve byla provedena rešerše možných způsobů vytápění a poté byl popsán modelový dům. Dále byly vypočteny ...
 • Návrh větrání a vytápění v rekonstruovaném dvoupodlažním rodinném domě 

  Minařík, Petr
  Tato práce zahrnuje výpočet teplených ztrát v rekonstruovaném rodinném domě, návrh otopného systému a nuceného větrání. Stanovení tepelných ztrát objektu bylo provedeno dle normy ČSN EN 12831. Pro vytápění byl navržen ...
 • Návrh vytápění jednopodlažního domu 

  Kazda, Jan
  Bakalářská práce se zabývá výpočtem tepelné ztráty jednopodlažního rodinného domu. Výpočet je uveden detailně pro každou místnost. Po výpočtu následuje návrh otopné soustavy a zdroje tepla. Další kapitola uvádí skutečnou ...
 • Návrh vytápění rodinného domu pomocí tepelného čerpadla 

  Železný, Jan
  Diplomová práce obsahuje návrh zateplení rodinného domu za účelem snížení tepelných ztrát, rozšíření domu o novou místnost a návrh otopné soustavy. V první části je seznámení s objektem, následované výpočtem tepelných ztrát ...
 • Návrhy opatření na snižování tepelných ztrát rodinného domu 

  Faltýnek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhy opatření na snížení tepelných ztrát rodinného domu. Nejdříve je provedena rešerše, která teoreticky popisuje, co je to tepelná ztráta, jak ji můžeme snížit a jaké materiály používají ...
 • Posouzení investic do úspor vytápění rodinných domů 

  Ingr, Adam
  Tato bakalářská práce je zaměřená na snížení nákladů spojených s vytápěním rodinných domů. Byl vybrán modelový dům, ke kterému byly vypočítány jeho tepelné ztráty, roční spotřeba tepla a náklady na vytápění. Poté rešeršní ...
 • Posouzení investic do vytápění rodinného domu 

  Adam, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením investic do vytápění rodinného domu. Na začátku je popsán modelový dům, který byl zvolen pro tuto práci. Dále je uveden postup, kterým je proveden výpočet tepelných ztrát obvodových ...
 • Posouzení snížení tepelných ztrát bytového domu 

  Šimková, Nikola
  Stúpajúca tendencia vývoja cien energií vyúsťuje do hľadania možností na zníženie jej potreby. Bakalárska práca sa zaoberá posúdením zníženia tepelných strát bytového domu. V úvode pojednáva o faktoroch vplývajúcich na ...