Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza teplotních polí palivových elementů 

  Vacek, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je popsat výpočtové postupy při řešení teplotního pole v jednotlivých částech palivového elementu. Dále provést řešení pro palivový element VVER-440 při vybraných provozních stavech. Tato řešení ...
 • Analýza teplotního pole v elektrických strojích 

  Korta, Tomáš
  Hlavním cílem této práce je seznámení se s konstrukcí a funkcí asynchronního motoru a vypočítání teplotní analýzy tohoto motoru za použití programu ANSYS Workbench. 3D model asynchronního motoru je vytvořen pomocí programu ...
 • Hodnocení přestupu tepla na skrápěném trubkovém svazku 

  Kracík, Petr
  Skrápěné trubkové svazky, po kterých stéká tenký kapalný film, jsou využívány v různých technologických procesech, u kterých je potřeba rychle a efektivně oddělit parní fázi od kapalné. Proces probíhá převážně při nízkých ...
 • Modelling of fluid flow and heat transfer in a reciprocating compressor 

  Tuhovčák, Ján; Hejčík, Jiří; Jícha, Miroslav (IOP Conference Series, 2015-08-17)
  Efficiency of reciprocating compressor is strongly dependent on several parameters. The most important are valve behaviour and heat transfer. Valves affect the flow through the suction and discharge line. Heat flow from ...
 • Návrh zařízení pro měření střední teploty proudícího vzduchu v kanále libovolného průřezu 

  Tichý, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývala návrhem zařízení pro měření střední teploty v kanále libovolného průřezu. V práci byla nejprve shrnuta teorie tepla, tepelného přenosu a proudění tekutin. Teorie byla výhradně zaměřena na ...
 • Optimalizace chlazení synchronního stroje 

  Makki, Zbyněk
  Hlavním cílem dizertační práce je optimalizace chlazení synchronního stroje. Daná problematika je řešena na základě metody konečných prvků s využitím programu ANSYS. Práce se skládá z teoretické části, ve které jsou porovnány ...
 • Optimalizace pro inženýrský návrh 

  Fedorko, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou optimálneho chladenia tyče vzhľadom k nákladom spojeným s chladením. Popisuje problém vedenia tepla, jeho analytické riešenie, numerické riešenie okrajového problému a jeho ...
 • Ověření tepelně-izolační vlastnosti termoreflexních fóliových izolací 

  Šot, Petr
  Diplomová práce se zabývá ověřením tepelně-izolační vlastnosti termoreflexních foliových izolací. Teoretická část práce je věnována problémům energetické náročnosti budov, problematice šíření tepla materiálem, pojmy ...
 • Přestup tepla v kanálech malých průřezů s rotující stěnou 

  Šnajdárek, Ladislav
  Tato práce se zabývá problematikou určení koeficientu přestupu tepla v kanálech malých průřezů s rotující stěnou. V rešeršní části práce je popsána specifická geometrie, a to labyrintové těsnění standardně používané v ...
 • Regulace ventilovaného sedadla automobilu s ohledem na tepelný komfort člověka 

  Matuška, Jaroslav
  Diplomová práce je zaměřena na měření ventilovaného sedadla s ohledem na tepelný komfort člověka. Popisuje a shrnuje tepelný přenos lidského těla s okolím a termoregulaci člověka. Dále zachycuje a zhodnocuje vybrané přístupy ...
 • Současná produkce tepelných výměníků v ČR 

  Dvořák, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je sestavit přehled výrobců výměníků tepla, kteří se vyskytují na českém trhu. V teoretické části práce je uvedeno rozdělení tepelných výměníků podle několika základních kritérií (např. charakter ...
 • Studie pasivního chlazení kabiny osobního automobilu 

  Viščor, Petr
  Práce je zaměřena na problematiku využití způsobů pasivního chlazení v kabině osobního automobilu. V teoretické části jsou popsány základní principy a mechanizmy přenosu tepla a je zde pojednáno o kvalitě prostředí v ...
 • Studium tepelných a fyzikálních vlastností skladovacích kontejnerů pro použité jaderné palivo 

  Hlatký, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou v oblasti tepelných a fyzikálních vlastností skladovacích kontejnerů pro použité jaderné palivo. Nedílnou součástí je matematický aparát potřebný pro popis teplotního pole. V další části ...
 • Studium účinnosti novodobých tepelných izolací pro stavby 

  Šot, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problémem termoreflexních tepelných izolací. Práce se zčásti věnuje energetické náročnosti budov a související problematikou. Ve větší míře je rozebrána problematika šíření tepla materiálem a ...
 • Study of Temperature Fields at Sprinkled Smooth and Sandblasted Tube Bundle 

  Kracík, Petr; Šnajdárek, Ladislav; Pospíšil, Jiří (EDP Sciences, 2013-11-19)
  The paper focuses on the influence of sprinkled tube surface on distribution of temperature fields, i.e. the heat transfer coefficient on the tubes surface. Two types of tubes have been tested, a smooth one and a sandblasted ...
 • Thermal Analysis of Light Pipes for Insulated Flat Roofs 

  Šikula, Ondřej; Mohelníková, Jitka; Plášek, Josef (Elsevier B.V., 2014-10-22)
  Light pipes transmit daylight into building interiors. Their installation into thermally insulated roofs of low energy buildings can be a problem because of thermal bridges and condensation problems. This article is focused ...
 • Využití uhlíkových kompozitů k pasivnímu chlazení v oblasti kosmického průmyslu 

  Genco, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením využitelnosti uhlíkových kompozitů v oblasti kosmického průmyslu. Cílem práce je posoudit, zda uhlíkové kompozity mohou najít uplatnění i v mechanických systémech pasivní tepelné ...
 • Vývoj metod in-line tepelného zpracování 

  Hnízdil, Milan
  In-line tepelné zpracování oceli je součástí technologického procesu, který využívá fázových a strukturních přeměn k dosažení požadovaných mechanických vlastností. Tepelné zpracování vývalků nabízí, jak snížení nákladů na ...
 • Vývoj výpočetního modelu a metodiky pro výpočet kondenzátorů s minikanálky 

  Pavlů, Jaroslav
  Vzduchem chlazené výměníky tepla se využívají v široké škále aplikací, v nichž je jednou z prioritních vlastností kompaktnost, funkčnost a s ní spojená cena výměníku. Současný vývoj kompaktních tepelných výměníků směřuje ...
 • Zařízení pro měření tepelného odporu rukavic 

  Pelikán, Jakub
  Tato práce řeší dnes již zcela běžnou problematiku ochrany zdraví při práci. Konkrétně ochranu lidské ruky při práci v extrémně chladném prostředí. Jedná se o rozbor materiálu vhodného pro sestavení umělé ruky, schopné ...