Now showing items 1-9 of 9

 • Akumulace tepla a chladu na bázi PCM 

  Němec, Lukáš
  V první části bakalářské práce se budu zabývat akumulaci tepla a chladu pomocí materiálů s fázovou změnou a také návrhem PCM akumulačního zásobníku. Cílem mého snažení je navrhnout nejideálnější rozestup trubiček v daném ...
 • Aplikace VBA (Visual Basic for Application) a Maple na problémy procesního inženýrství 

  Farkač, Daniel
  Úkolem diplomové práce Aplikace Visual Basicu a Maple na problémy procesního inženýrství je ukázat možnosti použití těchto programovacích jazyků pro různé inženýrské úlohy. Zejména programovací jazyk Visual Basic for ...
 • Návrh a pevnostní kontrola senzoru pro měření teplot a sil při válcování za tepla. 

  Nejedlý, Pavel
  V procesu válcování za tepla je povrch válce teplotně a silově namáhán. Pro určení životnosti válce nebo jejího zvýšení změnou režimu teplotního namáhání je potřeba znát teploty a síly, které na válec působí. K tomuto účelu ...
 • Návrh skladby ETICS využívající izolační jádro z pórobetonu 

  Machala, David
  Bakalářská práce se zabývá teoretickým návrhem kontaktního samonosného zateplovacího systému s pórobetonovým izolačním jádrem. V textu jsou zpracovány poznatky o systému ETICS, důkladně jsou popsány vlastnosti pórobetonu, ...
 • Přestup tepla na skrápěném trubkovém svazku 

  Copek, Tomáš
  Tato bakalářská práce s názvem Přestup tepla na skrápěném trubkovém svazku se zabývá experimentálním stanovením součinitele přestupu tepla na skrápěném trubkovém svazku. Cílem je naměřit, porovnat a zhodnotit hodnoty a ...
 • Součinitele přestupu tepla na parou obtékaných plochách parních turbín 

  Belko, Milan
  Tato diplomová práce se v úvodní části zabývá rešeršním rozborem dostupné literatury pojednávající o součiniteli přestupu tepla v labyrintových ucpávkách a rotujících disků parních turbín. Z dostupných experimentálních ...
 • Vytápění kancelářské budovy s využitím kondenzační techniky 

  Pohůnek, Ondřej
  Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část je teoretická a zabývá emisemi, CO2 a Nox a Kondenzačním kotlem. Druhá část je výpočtová, která se věnuje návrhu vytápění v administrativní budově. Řeší návrh nízkoteplotní ...
 • Vytápění pomocí tepelného čerpadla 

  Mikoláš, Petr
  Bakalářská je rozdělena do tří částí. První část je teoretická a zabývá se historií, principem funkce a rozdělením tepelných čerpadel a obecným popisem solárních soustav a kolektorů. Druhá část je výpočtová, která se věnuje ...
 • Vývoj nového samonosného zateplovacího systému s ohledem na dynamické namáhání 

  Machala, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem samonosného zateplovacího systému použitelného pro objekty, jejichž zateplení je více či méně problematické. V textu jsou teoreticky zpracované informace o zateplovacích systémech, jejich ...