Now showing items 1-9 of 9

 • Heat treatment induced phase transformations in zirconia and yttriastabilized zirconia monolithic aerogels 

  Torres Rodríguez, Jorge Alberto; Kalmár, József; Menelaou, Melita; Čelko, Ladislav; Dvořák, Karel; Cihlář, Jaroslav; Cihlář, Jaroslav; Kaiser, Jozef; Győri, Enikő; Veres, Péter; Fábián, István; Lázár, István (Elsevier, 2019-07-01)
  Monolithic, structurally stable zirconia (ZrO2) aerogels can be used in high temperature applications and as medical implants. The macroscopic properties of these solids can be fine-tuned by the appropriate thermal treatment ...
 • Influence of heat treatment and nickel content on the properties of GX4CrNi13-4 steel 

  Kaňa, Václav; Krutiš, Vladimír; Bořil, Petr; Záděra, Antonín; Rimko, Marcel (Polish Academy of Sciences, Institute of Metallurgy and Materials Science, 2020-10-19)
  For the EN GX4CrNi13-4 martensitic stainless steel, research was conducted to investigate the impact of the quenching intensity and the content of nickel on the mechanical properties and amount of retained austenite. It ...
 • Koroze neželezných kovových materiálů 

  Ševčíková, Barbora
  Předkládaná dizertační práce se blíže zabývá korozní odolností neželezných kovů. Ke komplexnímu poznání možností zvýšení korozní odolnosti je třeba pochopení jednotlivých vlivů působících na korozní systém vzorku a jeho ...
 • Simulace tepelného zpracování tyčové oceli na indukčních zušlechťovacích linkách 

  Chmiel, David
  Bakalářská práce se zabývá možností simulací tepelného zpracování indukčním způsobem. Literární rozbor je zaměřen na indukční způsob zušlechťování, jeho fyzikální podstatu a na jeho využití pro tepelné zpracování. Pro ...
 • Tepelné zpracování maraging oceli vyrobené technologií SLM 

  Valenta, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá studiem tepelného zpravování maraging oceli 1.2709 (DIN X3NiCoMoTi18-9-5). První část práce mapuje studie zabývající se vlivem tepelného zpracování na maraging ocel vyrobenou pomocí kování, nebo ...
 • Tepelné zpracování ocelí 

  Rosecká, Eva
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tepelného zpracování ocelí. Literární rešerše vysvětluje hlavní způsoby a principy tepelného zpracování ocelí, diagram železo-uhlík rovno-vážné struktury a diagramy IRA a ARA ...
 • Tepelné zpracování tvářených součástí 

  Poloch, Milan
  Bakalářská práce se zabývá metodami tepelného zpracování tvářených součástí. Kapitola základních pojmů se věnuje ocelím ke tváření. Konkrétně tvařitelnost a vliv plastickédeformace na vlastnosti ocelí, vliv chemického ...
 • Vliv tepelného zpracování na mikrostrukturu ocelí 

  Kocman, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tepelného zpracování oceli, především pak posouzením vlivu jednotlivých technologií tepelného zpracování na změnu mikrostruktury ocelí. V rešeršní části práce jsou představeny ...
 • Vliv tepelného zpracování na mikrostrukturu slitin železa s uhlíkem 

  Hranický, Pavel
  Práce se zaměřuje na vliv kalení na strukturu speciálně připravených slitin železa s uhlíkem, s co nejmenší příměsí jiných prvků. Vliv kalení je posuzován pomocí tvrdosti výsledné slitiny. Jsou použity dvě kalící teploty, ...