Now showing items 1-20 of 25

 • Aplikace akustické analýzy hovoru pro systém Android 

  Hejda, Jakub
  V současné době se stále více rozvíjí možnosti telemedicíny díky technologickému po- kroku v oblasti smartphonů. Cílem práce bylo navrhnout architekturu a design systému umožňující akvizici, zpracování a poskytování dat z ...
 • Detection of API and ABI Compatibility in Java 

  Rohovský, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá API a ABI kompatibilitou Java knihoven. Jsou popsány typy kompatibility a analyzovány změny API, které vedou k zdrojové či binárni nekompatibilitě. Dále je provedena analýza existujících ...
 • E-learningový systém založený na moderních technologiích v jazyce JAVA 

  Sechovec, Petr
  Cílem bakalářské práce bylo seznámení se s problematikou komunitných systémů, současných systémů na podporu výuky cizích jazyků, a na základě získaných poznatků navrhnout a implementovat komplexní výukový systém, umožňující ...
 • Informační systém pro laboratoř krmiv 

  Malý, Vojtěch
  Tato práce se zabývá vývojem informačního systému pro laboratoř krmiv firmy NutriVet, s.r.o.. Definuje nezbytné pojmy spojené s problematikou výživy hospodářských zvířat a vývoje informačního systému. Zaměřuje se na analýzu ...
 • Informační systém pro sledování prezence osob na základě více zdrojů 

  Ryšavý, Libor
  Diplomová práce se věnuje problému sledování prezence osob z více zdrojů. První část je věnována analýze způsobů propagace prezence osob v různých systémech a problematice sledování prezence z více zdrojů obecně. Následuje ...
 • Manažer hesel s architekturou klient-server 

  Myška, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá implementací manažeru hesel s architekturou klient-server. Základem práce je návrh uživatelského rozhraní klientské části, používaných klíčů, vzdálených metod, serveru a jeho databáze, výběr ...
 • Mobilní aplikace pro subjektivní měření kvality zážitku streamovaného videa 

  Šeda, Pavel
  Diplomová práce se zabývá subjektivním měřením kvality zážitku ze streamovaného videa prostřednictvím mobilní aplikace. Po rozsáhlé analýze možností, jak uskutečnit subjektivní měření kvality zážitku, byla vytvořena mobilní ...
 • Moderní technologie pro vývoj J2EE aplikací 

  Ondrušek, Libor
  Tato bakalářská práce by měla jednoduchým způsobem ukázat využitelnost moderních technologií pro vývoj rozsáhlých podnikových aplikací a názorným způsobem přiblížit vývoj takovýchto aplikací na praktickém příkladu. Jádrem ...
 • Návrh frameworku pro automatické testování webových stránek 

  Sieber, Lukáš
  Následující práce se zabývá problematikou automatizovaného testování webových aplikací s využitím volně dostupného nástroje vyvíjeného pod Google Code. Tímto nástrojem je Selenium webdriver, jež se v poslední době stal ...
 • Platforma pro vývoj RIA aplikací 

  Stříž, Martin
  Práce má za cíl navrhnout a implementovat plaftormu pro interaktivní webové aplikace (Rich Internet Application - RIA) na základě vhodných technologíí pro programovací jazyky Java a JavaScript. Důraz je kladen na výběr ...
 • Plánovač IPTV vysílání s využitím tomcat a frameworků stripes a hibernate 

  Vajsar, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem webové aplikace pro plánování IPTV vysílání – IPTV klient. Konkrétní vysílání pomocí protokolů RTP a RTCP již není součástí. Prostřednictvím aplikace lze po přihlášení nahrávat na server ...
 • Porovnání technologií pro objektově relační mapování 

  Fatrdla, Pavel
  Diplomová práce se zabývá současnými technologiemi pro objektově relační mapování (ORM) v jazyce Java. Stručně se věnuje i konkurenčním technikám perzistence objektů v souborech, objektových a objektově-relačních databázích. ...
 • Program pro plánování rozvrhů 

  Mores, Martin
  Táto práca sa zaoberá plánovaním rozvrhov na Fakulte Informačných Technológií (FIT) VUT v Brně. Popisuje proces plánovania rozvrhov na FIT a údaje týkajúce sa štúdia na FIT podstatné pre tento proces. Práca prezentuje návrh ...
 • Redakční systém pro recenzi článků 

  Buňka, Roman
  Cílem diplomové práce je analýza, návrh a implementace webové aplikace, která má sloužit autorům článků, recenzentům a správci systému k automatizaci recenzního řízení u vědeckých článků. V analýze recenzního řízení jsou ...
 • Remote API Web Reference for Java Enterprise Applications 

  Krpec, Ondřej
  Tato diplomová práce popisuje testování REST API rozhraní aplikací. Výsledkem práce je aplikace Restty, založená na použití nástroje Swagger, která umožňuje testovat jednotlivé části API aplikací, i vytvářet a spouštět ...
 • Software pro správu reklamních ploch v tiskovinách 

  Maleček, Václav
  Tato diplomová práce popisuje vývoj informačního systému pro správu reklamních ploch v tiskovinách včetně úvodu do problematiky, definice požadavků, návrhu, implementaci a diskuzi o plánovaných rozšířeních aplikace. Při ...
 • Srovnání komunikačních technologií a výběr efektivního protokolu pro přístup IoT zařízení k back-end serveru s využitím platformy Java 

  Gryc, Václav
  Bakalářská práce se věnuje porovnáním dvou způsobů komunikace s webovou službou. První popsaný způsob komunikace je pomocí protokolu SOAP. Druhý způsob využívá architekturu REST, vzniká nám RESTful webová služba. V práci ...
 • Systém pro společnost zabývající se telefonováním 

  Huvar, Michal
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a vytvořit systém pro společnost zabývající se telefonováním, který co nejvíce usnadní a automatizuje práci jejích zaměstnanců. Systém bude splňovat požadavky na moderní informační ...
 • Technologie pro perzistenci objektů v Javě 

  Šenk, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá technologiemi pro perzistenci objektů   v Javě. Stručně popisuje možnosti perzistence objektů do souborů a dále především moderní technologie pro perzistenci objektů do databázových systémů, zejména ...
 • Vícejazyčný fakturační systém malé firmy 

  Bondra, Ivan
  Cieľom tejto bakalárskej práce ja navrhnúť a implementovať viacjazyčný fakturačný systém určený pre malé firmy alebo živnostníkov. Systém by mal umožňovať efektívnu evidenciu fakturačných dokladov s nadväznosťou na skladové ...