Now showing items 1-20 of 23

 • Analýza hlučnosti výtahu 

  Prokeš, Jaroslav
  Analýza hluku v obytných prostorách sousedících se strojovnou výtahu. Návrh a diskuse účinnosti případných protihlukových opatření.
 • Analýza hluku počítačů 

  Pišťáček, Karel
  Vypracování studie o příčinách hluku vyzařovaného počítači. Diskuse současných způsobů snižování hluku počítačů se zaměřením na vliv otáček ventilátorů a tvaru lopatek na vyzařovaný aerodynamický hluk.
 • Analýza maskování řeči hlukem v hromadných dopravních prostředcích 

  Kobližka, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou hluku v dopravních prostředcích a maskování řeči. Teoretická část se zabývá percepcí zvuku z hlediska hlasitosti a kmitočtu. Praktická část zahrnuje nahrávání hluku uvnitř dopravních ...
 • Analýza vnitřního hluku vozidel a jeho vliv na aktivní bezpečnost 

  Dolejský, Lukáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá vplyvom vnútorného hluku automobilu na kondičnú bezpečnosť vodiča, prezentovanú reakčnými časmi na simulované podnety. V úvodnej časti teoreticky vymedzuje bezpečnosť vozidiel, vnútorný hluk ...
 • Hluková diagnostika generátoru 

  Plucková, Iveta
  Bakalářská práce se zaobírá hlukovou diagnostikou generátoru. Praktická část práce je realizována v Jaderné elektrárně Dukovany. V první části práce je obecně pojednáno o hluku. Jsou popsány veličiny hluku a jejich měření, ...
 • Hluková izolace hydraulického aktuátoru INOVA 

  Kaščák, Pavol
  Táto práca sa zaoberá návrhom a testovaním akustického krytu na hydraulický aktuátor Inova. Cieľom tohto krytu je akustická izolácia aktuátoru a jeho častí, pre dosiahnutie lepších akustických podmienok pri vykonávaní ...
 • Hluková mapa 

  Lokaj, Jiří
  Cílem této práce je seznámení se s problematikou měření hluku a tvorby hlukových map v geografických informačních systémech. V první jsou vysvětleny fyzikální základy zvuku a je pojednáno o prostorové, atmosférické a ...
 • Hluková mapa 

  Lokaj, Jiří
  Cílem této práce je seznámení se s problematikou měření hluku a tvorby hlukových map v geografických informačních systémech. V první jsou vysvětleny fyzikální základy zvuku a je pojednáno o prostorové, atmosférické a ...
 • Hodnocení finanční situace města a návrhy na její zlepšení 

  Bánovská, Michaela
  Bakalářská práce „Hodnocení finanční situace města a návrhy na její zlepšení“ se zabývá problematikou hospodaření města Hluk a to konkrétně v letech 2009-2013. První část bakalářské práce obsahuje teoretické východiska ...
 • Legislativní normy platné pro vnější hluk vozidel 

  Koštuřík, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá přehledem legislativních norem platných pro vnější hluk vozidel. Úvod je věnován akustice a základním akustickým veličinám. Dále jsou zmíněny zdroje vnějšího hluku vozidel a rozdělení vozidel ...
 • Měření a diagnostika vibrací a hluku asynchronních strojů 

  Hlaváček, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá vznikem hluku a vibrací v asynchronních strojích. Nejprve je zaměřena úvodem do problematiky hluku a vibrací. Další částí je seznámení se s elektrickými stroji a vznikem vibrací a hluku v ...
 • Měření indexu hlasitosti 

  Hloušek, Pavel
  Tato práce se zabývá měřením hluku. Jsou zde popsány metody měření a vyhodnocování hluku se zaměřením na metodu měření indexu hlasitosti podle Stevense. V první části jsou uvedeny základní pojmy z akustiky. Dále se zde ...
 • Měření vibrací a hluku pohonných jednotek 

  Gašpar, Dominik
  Práce se zabývá obecnými charakteristikami hluku a vibrací, jejími veličinami a zároveň i dopady na člověka samého. U pohonných jednotek je popisováno, kde jsou důležitá místa vzniku vibrací a hluku. V poslední řadě jsou ...
 • Modelování šíření hluku uvnitř počítače 

  Nešetřil, Čeněk
  Vypracování studie o příčinách hluku u počítačů. Diskuse možnosti snížení vyzařovaného hluku na základě vhodně zvolené polohy zdrojů hluku a vhodně zvoleného umístění tlumících absorpčních vrstev.
 • Optimalizace pasivních metod snižování hluku počítačů pomocí modelování 

  Nešetřil, Čeněk
  Tato diplomová práce se zabývá šířením hluku uvnitř osobních počítačů a možnostmi jeho snižování. Pro vytvoření této práce byl použit program Ansys, ve kterém byly provedeny simulace šíření hluku a účinnost protihlukových ...
 • Parametrická studie pozemní komunikace 

  Píštěk, Petr
  Cílem bakalářské práce je vypracování parametrická studie komunikace Uherský Ostroh – Hluk. Obě obce se nachází ve Zlínském kraji. Leží 28km jižně od krajského města Zlín. Cílem studie je osvojení si práce v projekčním ...
 • Posouzení hlučnosti vzduchotechnické vyústky pro kabinu osobního vozu 

  Libřický, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou hlučnosti vzduchotechnických vyústek v osobním automobilu. Je zde popsáno snižování hluku akustického pozadí, odladění experimentální metodiky měření a seznámení s měřicím ...
 • Problémy hluku železniční dopravy 

  Winkler, Martin
  Analýza hluku železniční dopravy a posouzení účinnosti protihlukových bariér různého typu
 • Protihluková opatření traktorů 

  Hudec, Miroslav
  Cílem bakalářské práce je protihluková opatření traktorů. V této práci jsem se zaměřil na vliv chtěného i nechtěného hluku na člověka a na důsledky tím spojené. V další části jsem se zabýval letmým výpočtem hluku a vibrací ...
 • Snižování hluku počítačů obkládáním stěn zvukoizolačními materiály a regulací otáček ventilátorů 

  Kunovský, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá šířením hluku v počítačové skříni, vyzařováním hluku do okolí, vlivem tvaru geometrie a velikosti počítačové skříně na vyzařovaný hluk z počítače, vlivem umístění ventilátoru v počítačové ...