Now showing items 1-17 of 17

 • Akcelerace algoritmů komprese dat na platformě Sony PS3 

  Breitenbacher, Dominik
  Tato práce představuje použití zařízení PlayStationu 3 pro akceleraci kompresního algoritmu a snaží se tak prezentovat potenciál PlayStationu 3 pro použití na tyto úlohy. Pro demonstraci byla vybrána kompresní metoda ...
 • Akcelerace algoritmů komprese dat s využitím GPU 

  Cacek, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi akcelerace kompresního algoritmu na grafické kartě. Konkrétním zkoumaným algoritmem je kompresní algoritmus JPEG, který se používá pro kompresi obrazových dat. V textu jsou nejprve ...
 • Implementace statistické kompresní metody 

  Šreibr, Jakub
  Tato práce pojednává o statistických metodách komprese dat. Zabývá se návrhem kompresního postupu a jeho implementací ve formě knihovny v programovacím jazyce C++. Věnuje se popisu a analýze jednotlivých metod. Obsahuje ...
 • Implementace statistických kompresních metod 

  Ftorek, Peter
  Cílem této práce je popsat statistické metody komprese dat. Úvod pokrývá teoretické minimum komprese dat. Těžiště práce tvoří popis jednotlivých metod a implementace Burrows-Wheelerovho kompresního algoritmu v programovacím ...
 • Implementace statistických kompresních metod 

  Beněk, Tomáš
  Tato práce se zabývá statistickými kompresními metodami. V práci je popsán základní teoretický úvod do komprese dat a jsou zde popsáni nejdůležitější zástupci statistických kompresních metod. Také je zde popsán kompresní ...
 • Implementace statistických kompresních metod 

  Štys, Jiří
  Tato diplomová práce popisuje Burrowsův-Wheelerův kompresní algoritmus. Detailně se zaměřuje na jednotlivé části Burrowsova-Wheelerova algoritmu, nejvíce na transformaci globální struktury a entropické kódery. V rámci ...
 • Interaktivní webové aplikace pro podporu výuky 

  Tvorogov, Ivan
  Tato práce se zaměřuje především na vývoj interaktivních aplikací pro vizualizaci algoritmů bezeztrátové komprese dat. Teoretická část se věnuje popisu teorií z oblasti bezztrátových kompresních algoritmů a základnímu ...
 • Komprese obrazových dat v medicíně 

  Balarin, Jakub
  Práce zkoumá, jak se projeví účinek různých komprimačních algoritmů na obrazových datech v medicíně. Snaží se najít algoritmus nebo skupinu algoritmů, které budou mít největší kompresní účinek. Kromě použití klasických ...
 • Komprese signálů EKG nasnímaných pomocí mobilního zařízení 

  Had, Filip
  Komprese signálů je nezbytnou součástí pro snímání EKG, z důvodu poměrně velkého objemu dat, která je nutno především bezdrátově posílat na analýzu. Právě kvůli bezdrátovému odesílání je nutné objem dat co nejvíce ...
 • Komprese signálů EKG s využitím vlnkové transformace 

  Ondra, Josef
  Komprese signálů je každodenně využívaný prostředek k úspoře paměťových kapacit a k rychlému přenosu dat. V současné době se jako efektivní jeví metody založené na vlnkové transformaci. Jednou z možných technik je rozklad ...
 • Nezávislý datalogger s USB připojením 

  Románek, Karel
  Práce pojednává o koncepci nezávislého dataloggeru teploty, vlhkosti a tlaku s možností vyčítání logovaných dat pomocí USB rozhraní do PC. V práci je popsána funkce dataloggeru, návrh hardwaru dataloggeru s ohledem na ...
 • Srovnání formátů pro ztrátovou kompresi obrazu 

  Koláček, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním formátů pro ztrátovou kompresi obrazu. Kapitoly práce popisují principy komprese obrazu a samotné ztrátové formáty. Konkrétně se jedná o ztrátové formáty JPEG, JPEG 2000, JPEG XR ...
 • Srovnání moderních formátů pro ztrátovou kompresi obrazu 

  Kalabza, Marek
  V této práci se porovnávají moderní metody komprese digitálních obrazů na daných datasetech v oblasti kvality. První část práce popisuje princip ztrátové komprese a poté samotné komprese formátů JPEG, Lepton, JPEG 2000, ...
 • Vytvoření programů pro podporu výuky zpracování signálů a obrazů 

  Novotný, Luděk
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby interaktivních JAVA apletů. Praktickou část práce tvoří návrh, tvorba a odladění čtyř apletů. První názorně vysvětluje problematiku fázorů, druhý předvádí kmitočtovou filtraci ...
 • Využití Burrows-Wheelerovy transformace pro kompresi dat 

  Sokl, Karel
  Každý se může dostat do situace, kdy je nutné zmenšit velikost nějakého souboru. Pro tento účel existuje mnoho komprimačních algoritmů. Jak ale vybrat ten správný? V této práci je testována účinnost některých bezztrátových ...
 • Výuková aplikace kompresních algoritmů 

  Kaše, David
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem základních principů a postupů komprimačních algoritmů. Po identifikaci těchto základních postupů jsou vybrány algoritmy, které tyto postupy reprezentují. Pro zvolené algoritmy je ...
 • Výukový video kodek 

  Dvořák, Martin
  Prvním cílem diplomové práce je prostudování základních principů komprimace obrazových signálů. Seznámení se s technikami používanými pro redukci zbytečnosti a nadbytečnosti v obrazovém signálu. Druhým cílem je, na základě ...