Now showing items 1-19 of 19

 • Analýza měření výkonnosti lidských zdrojů a jejich plánování ve vybraném podniku 

  Tůmová, Martina
  Diplomová práce je zaměřena na vytíženost lidských zdrojů v týmu Podpora aplikací Service Desku ve vybraném podniku. Úkolem je zanalyzovat současný stav a návrh na rozšíření reportu o kvalitu a náročnost požadavků u vybraných ...
 • Aplikace Age Managementu ve vybrané firmě 

  Kolářová, Ivana
  V teoretické části diplomové práce na téma Age Management jsou hlavní informace o poměrně novém pojmu v oblasti řízení lidských zdrojů, který se zabývá zohledňováním věku zaměstnanců. Součástí teoretické části je také ...
 • Efektivní vzdělávání jako nástroj pro zvyšování povědomí o jakosti 

  Kozelková, Jana
  Diplomová práce se zabývá vzděláváním v dané společnosti. Na základě poznatků z teoretické části se opírá část praktická, jejímž výstupem je návrh efektivního vzdělávání, které vychází z analýzy potřeb společnosti. Následně ...
 • Návrh na zefektivnění náboru absolventů VŠ v podniku 

  Fišerová, Andrea
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu získávání pracovníků - absolventů vysokých škol a porovnáním jejich požadavků se skutečným stavem ve společnosti Motorola. Pomocí dotazníkového šetření identifikuje ...
 • Návrh rozvoje osobnosti úspěšného manažera 

  Klaiba, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na rozvíjení manažerských kompetencí osobnosti manažera v podnikovém prostředí. Práce je rozdělena na dvě základní části. První teoretická část vymezuje teorii a základní pojmy. Druhá praktická ...
 • Návrh řešení problému kontroly zaměstnanců 

  Krbková, Lenka
  Má diplomová práce bude sloužit jako manuál pro personální manažery, ve kterém budou shrnuty formy a metody kontrolování zaměstnanců, se zaměřením na využití mystery calling a mystery shopping. Vytvořím program fuzzy logiky ...
 • Návrh systému vzdělávání zaměstnanců v organizaci. 

  Lukáčová, Karolína
  Diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání zaměstnanců a analyzuje současný systém vzdělávání v konkrétní organizaci. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy související s danou problematikou. Následně ...
 • Návrh účinného systému personálního marketingu ve společnosti 

  Piršelová, Simona
  Cieľom diplomovej práce je návrh účinného systému personálneho marketingu spoločnosti pôsobiacej v oblasti informačných technológií, ktorého následkom je uspokojenie potrieb potenciálnych a súčasných zamestnancov. Súčasťou ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému ve vybraném podniku 

  Pachlová, Petra
  Hlavním cílem předkládané diplomové práce byl návrh na změnu konceptu motivačního systému ve farmaceutické firmě. Na základě načerpaných teoretických východisek a realizovaného výzkumu stávajícího stavu ve firmě byly ...
 • Návrh změn konceptu řízení lidských zdrojů v podniku 

  Tvrdý, David
  Diplomová práce je zaměřena na řízení lidských zdrojů. Soustředí se na jednotlivé oblasti personální činnosti a personálního přístupu v podniku. První část práce je soustředěna na teoretická východiska a jejich přesnější ...
 • Návrh změn konceptu řízení lidských zdrojů ve vybraném podniku 

  Šotková, Nela
  Bakalářská práce „Návrh změn konceptu řízení lidských zdrojů ve vybraném podniku“ analyzuje stávající stav personálních činností ve vybraném podniku, a to pomocí metody dotazníkového šetření doplněného o rozhovory, kdy ...
 • Návrh změn v systému vzdělávání zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Halačková, Aneta
  Diplomová práce se zabývá problematikou systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců výdejních míst ve vybrané společnosti. První část je zaměřena na základní teoretické poznatky týkající se vzdělávání zaměstnanců. Druhá část ...
 • Řízení podnikové výkonnosti a její implementace v rámci personálních informačních systémů 

  Scholz, Martin
  Práce řeší problematiku vytváření ukazatelů zaměřených na měření lidského kapitálu, které budou sloužit jako reportingový výstup z datového skladu. Cílem práce je navrhnout soubor ukazatelů, které budou schopny pokrýt ...
 • Specifika motivace pracovníků v pomáhající sféře 

  Mikeš, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá motivací pracovníků a výší jejich odměn v Dětském domově v Přerově a v Dětském domově v Hranicích na Moravě. Cílem této práce je celkové zlepšení výběrů a péče o pracovníky na základě navržených ...
 • Studie systému benefitů ve strojírenském podniku 

  Kabelíková, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením a optimalizací systému benefitů ve strojírenském podniku. V úvodní části práce jsou popsány základní typy zvýšení motivace zaměstnanců pomocí odměňování a komplexního systému ...
 • Systém pro správu bezpečnostního procesu ve firmě 

  Roubal, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním metodiky pro správu bezpečnostního procesu ve firmě. Tato metodika bude používána jako podklad pro softwarový produkt. Jsou zde popsaná i témeta s bezpečnostním procesem uzce ...
 • Uplatnění personálního marketingu v obchodní společnosti 

  Škorpilová, Andrea
  Tato diplomová práce se zabývá uplatněním personálního marketingu ve společnosti. Teoretická část práce se zaobírá poznatky z oblasti týkající se uplatnění marketingu v oblasti HR. V druhé, praktické části práce jsou ...
 • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců České Zbrojovky Uherský Brod. 

  Farkašová, Petra
  Diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v podniku Česká zbrojovka, a. s. Uherský Brod. Vzdělaní pracovníci tvoří klíč k úspěšnému chodu organizace. Hlavním cílem předkládané diplomové práce ...
 • Zefektivnění procesu získávaní a výběru pracovníků 

  Štulíková, Marie
  Diplomová práce analyzuje proces získávání a výběru pracovníků ve výrobním podniku. Obsahuje doporučení a návrhy pro zefektivnění procesu, od kterého se očekává kvalitnější získávání lidských zdrojů pro rozvoj organizace.