Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza signálů EEG 

  Bartošovský, Petr
  BARTOŠOVSKÝ, P. Analýza signálů EEG. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2008. 35 s. Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. Práce se zabývá analýzou signálů ...
 • Analýza spánkového EEG 

  Sadovský, Petr
  Práce se zabývá analýzou a zpracováním spánkových signálů EEG. Problematika, která je v ní zpracována se dá rozdělit do několika hlavních oblastí. První oblast se věnuje analýze signálů EEG metodou nezávislých komponent. ...
 • Bezkontaktní měření tepové frekvence z obličeje 

  Chmelíková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá studií bezkontaktní a neinvazivní metody pro odhad tepové frekvence z barevných změn obličeje. Bezkontaktní měření je založeno na snímání osob videokamerou a ze získaných obrazových sekvencí jsou ...
 • Detekce a identifikace obličeje na fotografii 

  Konôpková, Júlia
  Práce se zabývá problematikou detekce a identifikace obličeje na fotografích. V úvodu jsou rozebrány nejznámější metody se stručnými popisy jejich pricipů. Některé z nich v rámci praktické části implementujeme a otestujeme ...
 • Frekvenční analýza EEG signálu pro detekci bdělosti mozku 

  Pohludka, Aleš
  Práce je zaměřena na základy elektroencefalografie, způsob měření elektroencefalogra- fických signálů, jejich zpracování a především interpretací signálu ve frekvenční a časově- frekvenční oblasti za účelem detekce mentální ...
 • Identifikace osob podle obličeje 

  Ťapuška, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá přehledem nejznámějších metod pro automatické rozpoznávání osob podle jejich tváře. Jsou v ní popsané jejich výhody i nevýhody. Tato práce je zaměřená zejména na holistické metody rozpoznávání ...
 • Metody a algoritmy pro rozpoznávání obličejů 

  Soukup, Jiří
  Práce se zabývá popisem základních metod pro problematiku rozpoznávání obličejů. Mezi popisované metody patří PCA, LDA, ICA, trasová transformace, technika shlukových grafů, genetické algoritmy a neuronové sítě. V praktické ...
 • Reference Signals In Intracranial Eeg: Implementation And Analysis 

  Uher, Daniel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The idea of an artifact-free brain activity recording has been circling around the scientific world for a few decades. Noise present in brain activity recordings may complicate the process of evaluation and interpretation. ...
 • Reference v intrakraniálním EEG: implementace a analýza 

  Uher, Daniel
  Představa záznamu mozkové aktivity bez zkreslujících artefaktů koluje ve vědeckých kruzích již několik desítek let. Parazitní jevy a nežádoucí složky dokáží výrazně komplikovat analýzu pacientského ...
 • Time Frequency Analysis of ERP Signals 

  Bartůšek, Jan
  Tato práce se zabývá vylepšením algoritmu pro sdružování (clustering) ERP signálů pomocí analýzy časových a prostorových vlastností pseudo-signálů získaných za pomocí metody analýzy nezávislých komponent (Independent ...
 • Vizualizace a export výstupů funkční magnetické rezonance 

  Přibyl, Jakub
  Práce pojednává o principech a metodice měření funkční magnetické rezonance (fMRI), podstatě vzniku a využití BOLD signálu a typech využívaných experimentů. Dále je věnována pozornost procesu zpracování fMRI dat a statistické ...
 • Vícekanálové metody zvýrazňování řeči 

  Zitka, Adam
  Diplomová práce se zabývá vícekanálovými metodami zvýrazňování řeči. Vícekanálové metody zvýrazňování řeči používají pro snímání signálů více mikrofonů. Ze směsí signálů můžeme pomocí neuronových sítí oddělit například ...
 • Využití EEG ve vyhodnocování emocionálních stavů člověka 

  Strakoš, Libor
  Diplomová práce se zabývá možnostmi zpracování EEG a klasifikací emocí do tříd v rámci emočního dvoudimenzionálního prostoru. První část tvoří literární rešerše na téma využití záznamu EEG pro zachycení emoční odezvy člověka ...