Now showing items 1-20 of 34

 • Algal Biomass Analysis by Laser-Based Analytical Techniques - A Review 

  Pořízka, Pavel; Prochazková, Petra; Prochazka, David; Sládková, Lucia; Novotný, Jan; Petrilak, Michal; Brada, Michal; Samek, Ota; Pilát, Zdeněk; Zemánek, Pavel; Adam, Vojtěch; Kizek, René; Novotný, Karel; Kaiser, Jozef (MDPI AG, 2014-09-23)
  Algal biomass that is represented mainly by commercially grown algal strains has recently found many potential applications in various fields of interest. Its utilization has been found advantageous in the fields of ...
 • Analýza vybraných odrůd českého česneku 

  Fähnrichová, Nikola
  Předložená diplomová práce je zaměřená na analýzu vybraných odrůd českého česneku a pro porovnání i dvou odrůd ze zahraničí. Pro určení obsahu hlavního aromatického prekurzoru alliinu a sacharidů byla použita vysokoúčinná ...
 • Analýza vybraných prvků v mléce technikou ICP-OES 

  Sekaninová, Renáta
  Tato diplomová práce se zabývá elementární analýzou mléka. V teoretické části je popsána obecná charakteristika mléka, terminologie se základní legislativou a klasifikace mléka. Velká část je věnována chemickému složení, ...
 • Analýza výčepního piva pomocí HPLC-ELSD a IC 

  Vanduchová, Petra
  V této bakalářské práci je diskutován proces výroby piva a jeho složení. Experimentální část se zabývá analýzou polyfenolických sloučenin a sacharidy metodou HPLC, analýzou organických kyselin metodou IC a elementární ...
 • Charakterizace huminových látek izolovaných z vermikompostovaného přírodního odpadu 

  Marková, Kamila
  Předložená práce se zabývá studiem huminových látek (HL) izolovaných z vermikompostovaného přírodního odpadu pomocí spektrometrických metod. Hlavním cílem bakalářské práce je studium fyzikálně-chemických vlastností huminových ...
 • Chemická a senzorická charakterizace ciderů vyrobených z odrůd jablek charakteristických pro ČR 

  Strapcová, Zuzana
  Táto diplomová práca sa zaoberá skúmaním vybraných chemických a senzorických charakteristík ciderov, ktoré boli vyrobené zo štyroch vybraných odrôd jabĺk. V teoretickej časti je popísané chemické zloženie jabĺk, cideru, ...
 • Chemická charakterizace vín z vybraných PIWI odrůd 

  Michálková, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá chemickou charakterizací vín z vybraných PIWI odrůd. V teoretické části je popsán obecný původ a důvod šlechtění PIWI odrůd, bližší charakterizace vybraných tří PIWI odrůd, Johaniteru, Hibernalu ...
 • Elementární analýza různých odrůd angreštu 

  Nývltová, Barbora
  Tato bakalářská práce popisuje a zkoumá prvkovou analýzu několika nových odrůd červeného a zeleného angreštu. Teoretická část se zabývá popisem historie, taxonomií, pěstováním a také biologickými znaky angreštu. V další ...
 • Elementární analýza různých odrůd černého bezu 

  Ješková, Kristýna
  Tato diplomová práce se zabývá elementární analýzou různých odrůd černého bezu (Sambucus nigra L.). V teoretické části je uvedena botanická charakteristika černého bezu, včetně jeho rozšíření a místa výskytu, možnosti sběru ...
 • Elementární analýza různých odrůd rybízu 

  Kovaříková, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá prvkovou analýzou různých odrůd rybízu, a to červeného (Ribes rubrum), bílého (Ribes vulgare) a černého (Ribes nigrum). V teoretické části je uveden botanický popis každé odrůdy tohoto ...
 • Elementární analýza sýrů s bílou plísní na povrchu 

  Pavlechová, Alžbeta
  Táto diplomová práca sa zaoberá elementárnou analýzou syrov s bielou plesňou na povrchu. V teoretickej časti je popísaná obecná charakteristika syra, klasifikácia syrov, ich nutričné aspekty a charakteristika syrov s bielou ...
 • Koncentrace vybraných kovů v tradičních a bylinných čajích 

  Brlíková, Eliška
  Tato práce se zabývala stanovením koncentrací vybraných kovů v sypaných zelených, černých a bylinných čajů zakoupených v České republice a mimo ni. Všechny vzorky byly analyzovány pomocí metody ICP-OES. Většina kovů nebyla ...
 • Monitoring vybraných kovů v komerčních biovínech 

  Bortlová, Alžběta
  Tato bakalářská práce se zabývá monitoringem vybraných kovů v komerčních biovínech. Cílem práce bylo porovnat prvkové složení biovín s víny, které pocházejí z ostatních agrotechnických produkčních systémů. Pro účely prvkové ...
 • Možnosti stanovení germania v potravinách 

  Musilová, Petra
  Bakalářská práce pojednává o chemických, fyzikálních a léčebných vlastnostech germania. Jsou zde také popsány vhodné analytické metody pro stanovení germania.
 • Posouzení vlivu pasterizace a filtrace na obsah vybraných chemických složek piva 

  Vopelková, Dominika
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením vlivu pasterizace a filtrace na vybrané chemické složky piva. Konkrétně byl studován vliv na prvkové složení, obsah organických kyselin, sacharidů a fenolických látek. Pro účely ...
 • Prekoncentrační techniky pro stanovení uranu s využitím modifikovaných sorbentů. 

  Moos, Martin
  Práce byla zaměřena na prekoncentrační techniky pro stanovení uranu na modifikovaných sorbentech, s finálním využitím ICP-OES a ICP-MS. Stanovení uranu bylo provedeno na ICP-OES při vlnové délce 385,958 nm. Byly nastaveny ...
 • Problematika analýzy mléka pomocí techniky ICP-OES 

  Kaňová, Veronika
  Teoretická část bakalářské práce se věnuje chemickému složení kravského mléka, popisu vybraných metod přípravy vzorku a popis používané techniky ICP-OES. Experimentální část je zaměřena na jednotlivé přípravy vzorků a ...
 • Prvková analýza různých druhů drobného ovoce 

  Štursa, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá prvkovou analýzou drobného ovoce rodu rybíz a rodu angrešt. Teoretická část je věnována botanickému popisu obou rodů, následně popisu nutričních vlastností jednotlivých analyzovaných prvků a ...
 • Sledování migrace vybraných kovů z obalů pro nápoje 

  Šťávová, Elena
  Tato diplomová práce navazuje na bakalářskou práci a zabývá se sledováním migrace hliníku a cínu z kovových obalů. V teoretické části je popsána výroba kovových obalů, koroze plechovek, chemické chování cínu a hliníku v ...
 • Sledování uvolňování cínu do konzervovaného ovoce z použitých obalů 

  Flajs, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou uvolňování cínu do konzervovaného ovoce z použitých obalů. V teoretické části diplomové práce je popsáno ovoce jako konzervárenská surovina, jeho složení, způsoby konzervace, ...